AKTS Dağılımı
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve belirlenen öğrenim çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

DÜ’nde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur.  Bir dersin yerel kredisi, dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir.

AKTS, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da kullanılmaktadır. Her ders için öğrenim çıktılarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin başarılı olabilmesi ve bu öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için gerekli olan iş yükü hesaplanır.

AKTS kredilerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalarda, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iş yükleri ilgili öğretim elemanları tarafından öngörülür. Öğrencilerin iş yükü, her dönem sonunda öğrencilerden alınan geri bildirimlerle yeniden değerlendirilir.

DÜ’de, öğrencilerin bir dönemi (iki haftalık sınav dönemi dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için 30 AKTS kredisi almaları öngörülmektedir. 30 AKTS kredisi almaları öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri (ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750 saatlik bir iş yükü ile ilişkilendirilir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) hesaplanması, öğrencilerin yerel kredi ve notlarına göre yapılır. Ancak, hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notları öğrencilerin transkriptlerinde gösterilir.