Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Etik FLS303 5. Yarıyıl 3 + 0 3,0 6,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi AYŞE USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ahlaki davranışın ne olduğu, iyi ve kötünün ne olduğu ve nasıl yaşamalıyım? sorularına cevap aramak, etik teorileri açıklamak, ilkçağdan günümüze kadar etiğin kısa bir tarihini irdeleyerek değerlendirmek
Dersin İçeriği Temel ahlak teorileri; Bencillik etiği, determinist etik, sezgicilik ve ahlak duygusu öğretisi, duygudaşlık etiği, Aydınlanma etiği, Kantın ödev etiği, yararcılık görüşleri betimlenecek ve Schopenhauer’in, Nietzsche’nin, Marx’ın etik görüşleri, varoluşçu etik Fenomenolojik değer etiği ve metaetik teoriler tartışılacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Felsefe disiplinin ahlak felsefesi alanını anlama ve tartışma
- Ahlak felsefesinin temel problemlerini kavrama
- Ahlak felsefesinin temel teorilerini anlama ve tartışma
- Ahlak felsefesinini temel teorilerini karşılaştırma ve çağdaş yorumları anlama
- Güncel etik problemleri tartışma
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Etik kavramının tanımı ve türlerinin ele alınması
3. Hafta Etiğin ortaya çıkışı: Sokrates öncesi, Sokrates ve Sofistler
4. Hafta Platon’un Etik Anlayışı
5. Hafta Aristoteles’in Etik Anlayışı
6. Hafta Aristoteles ve Nikomakhos’a Etik
7. Hafta İslam ve Hıristiyan düşüncesinde Etik
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta 17 ve 18.yy Felsefesinde Etik
10. Hafta Kant Etiği
11. Hafta Hegel ve Marx’ın Etik Anlayışları
12. Hafta Varoluşçu Felsefenin Etik Anlayışı
13. Hafta Faydacı Felsefenin Etik Anlayışı
14. Hafta Fenomenolojik Değer Etiği
15. Hafta Final
Kaynaklar
Ahmet Cevizci, Etiğe Giriş, Paradigma yayınları, İstanbul 2008.
İoanna Kuçuradi, Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.
MacIntyre, Alasdair, Ethik’in Kısa Tarihi, (Çev. Hakkı Hünler, Solmaz Z. Hünler), Paradigma Yayınları, İstanbul, 2001.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Final 1 3 3
Uygulama 1 40 40
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 178
Dersin AKTS Kredisi 6,0