[] Program Hakkında
Bölümümüz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde 1994 – 1995 öğretim yılında 36 öğrenci ile Düzce Eski Tekel Deposu Binası’ nda eğitime başlamıştır. 29 öğrenci ile 1997 – 1998 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 1999 Ağustos Adapazarı ve 1999 Kasım Düzce depremlerinden sonra Fakülte Binası önce Uzunmustafa İlköğretim Okulu Eski Binası’ na taşınmış, buradan da 2002 Mayıs ayında Konuralp Yerleşkesi’ nde bulunan Orman Fakültesi Binası’ na taşınmıştır. Son olarak, 2003 Ağustos ayından itibaren Kampüs içerisinde inşası biten Teknik Eğitim Fakültesi Binası’ nda eğitim ve öğretime devam etmektedir. Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü; mobilya tasarımı ve üretimi ile iç mekan tasarımı alanında mobilya endüstrisine, tasarım ofislerine ve eğitim kurumlarına tasarımcı ve eğitimciler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumudur. Mezunlar; mobilya ve iç mekan tasarımı alanında temel bilgileri öğrenerek eğitime başlar ve 4 yıl boyunca teorik bilgilerin yanı sıra uygulama pratiği de kazanarak, tasarladıkları iç mekanlara ait mobilyaları üretebilecek duruma gelirler ve bir uygulama projesiyle dönemi tamamlamış olurlar. Bu bölüm; yetenekli, yaratıcı ve meslekleriyle ilgili teknik bilgilere sahip mobilya ve iç mekan tasarımı alanında donanımlı tasarımcılar ile eğitimcileri yetiştirir. Öğrencilerden, atelye ve tasarım stüdyolarındaki çalışmalarından yaratıcı bir kültür geliştirmeleri ve malzemeler ile üretim metotları hakkında deneyim kazanmaları beklenir. Mezun öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı yönetiminde bulunan Meslek Liselerinde Teknik Öğretmen olarak çalışabildiği gibi, mobilya endüstrisinde kendi başlarına veya daha çok piyasadaki diğer tasarımcı ve mühendislerle birlikte çalışabilmektedir.
[] Amaç

Öğrencilere, mobilya ve dekorasyon alanında profesyonel ve bilimsel kariyer edinebilmeleri için ihtiyaç duydukları yüksek kalitede eğitim öğretim imkânlarının sağlanması.

[] Hedef

Mobilya dekorasyon ve ilgili alanlarda uluslararası düzeyde eğitim veren ve araştırma yapan, ulusal gereksinmelere uygun bilimsel ve teknolojik gelişmenin toplumun hizmetine sunulmasında öncü rolü olan bir kurum olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel veya lisans öğretiminde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki güncel bilgi ve becerileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ile diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerine sahip olmak ve alanındaki temel kavramları kullanabilmek.
2 Mobilya ve dekorasyon eğitimi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 Mobilya ve dekorasyon eğitimi alanları ile ilgili sektörlerde üretim aşamalarını kavrayarak gerektiğinde iyileştirmeler önerebilmek. Kalite kontrol süreçlerini kavrayarak, imal edilen ürünün kalitesine yansıtabilme bilgisine ve becerisine sahip olmak.Mobilya ve dekorasyon eğitimi ile ilgili üretim yöntemlerini tanıyabilir.
4 Mobilya malzemelerin birleştirilebilirliği hakkında gerekli teorik bilgileri kazanarak uygulama becerisini elde etmek, mobilya konstrüksiyonlarına kalite kontrolünü yapabilmek.
5 Kompozit esaslı malzemelerin üretim süreci, ağaç malzemenin genel yapısı, mobilya mukavemeti, yapıştırma teknolojisi, ergonomi, tasarım yöntemi, ileri mobilya tasarım ve prototip geliştirme, mobilya test teknikleri, üretim ve tesis planlama hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olabilmek.
6 Mobilya ve dekorasyon eğitimi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. Alanına yönelik konularda bireysel olarak araştırmalar yapmak ve elde edilen bulguları rapor olarak sunabilmek. Sektördeki yenilikleri izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip elde edilen kazanımları kendi kurumuna uyarlayabilir.
7 Mobilya teknolojileri ile ilgili bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
8 Mesleğinin gerektirdiği ileri düzeyde bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve tasarım yazılımları ile ilgili Solidwood ve 3d max gibi bilgisayar programlarını kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili konularda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, etik değerler, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olur
10 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır. Toplumun değerleri konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ
Üretiminin söz konusu olduğu tüm işletmelerde Araştırma ve geliştirme, Personel ve sosyal ilişkiler, Ürün tasarımı, Maliyet kontrolü, Üretim planlama, Kalite kontrolü, Üretim kontrolü,  bakım ve tamir, planlama, Pazarlama,  Sistem planlama,  Malzeme yönetimi alanlarından bazılarıdır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı

Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi  Programı, 21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek lisans Tez çalışması genel not ortalamasına dahil edilmeyip, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Bölümümüz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde 1994 – 1995 öğretim yılında 36 öğrenci ile Düzce Eski Tekel Deposu Binası’ nda eğitime başlamıştır. 29 öğrenci ile 1997 – 1998 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 1999 Ağustos Adapazarı ve 1999 Kasım Düzce depremlerinden sonra Fakülte Binası önce Uzunmustafa İlköğretim Okulu Eski Binası’ na taşınmış, buradan da 2002 Mayıs ayında Konuralp Yerleşkesi’ nde bulunan Orman Fakültesi Binası’ na taşınmıştır. Son olarak, 2003 Ağustos ayından itibaren Kampüs içerisinde inşası biten Teknik Eğitim Fakültesi Binası’ nda eğitim ve öğretime devam etmektedir. Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü; mobilya tasarımı ve üretimi ile iç mekan tasarımı alanında mobilya endüstrisine, tasarım ofislerine ve eğitim kurumlarına tasarımcı ve eğitimciler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumudur. Mezunlar; mobilya ve iç mekan tasarımı alanında temel bilgileri öğrenerek eğitime başlar ve 4 yıl boyunca teorik bilgilerin yanı sıra uygulama pratiği de kazanarak, tasarladıkları iç mekanlara ait mobilyaları üretebilecek duruma gelirler ve bir uygulama projesiyle dönemi tamamlamış olurlar. Bu bölüm; yetenekli, yaratıcı ve meslekleriyle ilgili teknik bilgilere sahip mobilya ve iç mekan tasarımı alanında donanımlı tasarımcılar ile eğitimcileri yetiştirir. Öğrencilerden, atelye ve tasarım stüdyolarındaki çalışmalarından yaratıcı bir kültür geliştirmeleri ve malzemeler ile üretim metotları hakkında deneyim kazanmaları beklenir. Mezun öğrenciler; Milli Eğitim Bakanlığı yönetiminde bulunan Meslek Liselerinde Teknik Öğretmen olarak çalışabildiği gibi, mobilya endüstrisinde kendi başlarına veya daha çok piyasadaki diğer tasarımcı ve mühendislerle birlikte çalışabilmektedir.
[] Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 54 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Öğr. Gör. Nurettin AY
E-Mail:nurettinay@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI
     mehmetbudakci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU
     hasanciritcioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Suat AYAN
     suatayan@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Öğr. Gör. Serkan ÖZDEMİR
     serkanozdemir@duzce.edu.tr