[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 17/03/2006 tarihinde kurulmuştur. Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, daha önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, bünyesinde yer almakta iken anabilim dalındaki öğrencilerin kayıtlarının Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi anabilim dalı bünyesine nakil yapılması ile, eğitimine 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde başlamıştır.

Öğrencilerimiz 4 yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı ve seçmeli olup, yüksek lisans tez çalışmasına yönelik dersler verilmektedir.

Programın hedefi, kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürerek elektrik bilimini üretici ve sürükleyici bir güç haline getiren ve küresel alandaki gelişmeleri izleyebilen ve rekabet cesaretine sahip nitelikte insan gücü yetiştirmektir.

[] Amaç

MİSYON

Elektrik Eğitimi Anabilim Dalının Misyonu; Elektrik teknolojileri alanında ve bu alanla illgili endüstriyel uygulamalarda araştırma, geliştirme, problemlere çözüm üretme, yeni tasarım ve projeler geliştirebilme  bilgi, beceri ve özgüvenine sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir.

[] Hedef

VİZYON

Bu program, “akademik ve uygulamalı teknik bilimlerde mükemmellik, endüstriyel gelişmeleri takip etme ve işbirliğinde bulunma, etik değerlere bağlılık, üretkenlik, liyakat, yaratıcılık, takım bilinci ve katılımcılık, doğruluk ve dürüstlük” değerleri çerçevesinde misyonunu gerçekleştirmeyi amaçlar.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Eğitimi Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Temel Elektrik bilgilerine haiz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalında uzmanlaştırarak ulusal ve uluslararası piyasada tercih edilen nitelikte insan gücü yetiştirmek. Öğrenci, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait seçmeli derslere kayıtlanır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Elektrik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Elektrik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Elektrikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Elektrik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan Yeterlilikleri

(Eğitim Bilimleri Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 7. Düzey, Yüksek Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BİLGİ

1- Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BİLGİ

2- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

X

X

X

X

X

X

BECERİLER

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

BECERİLER

2- Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

3- Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

X

X

X

X

X

X

 1. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X

X

X

X

X

X

 1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

X

X

X

X

X

X

 1. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

3- Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

X

X

 1. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.


TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

Temel Alan Yeterlilikleri

(Eğitim Bilimleri Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 7. Düzey, Yüksek Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

X

X

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür

X

X

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1- Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X

X

1. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2- Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X

X

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4- Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

X

X

4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

5- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

X

X

X

X

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

X

X

2. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3- Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

X

X

X

X

3. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.

4- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

X

 

5- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir

X

X

 

 Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Çeşitli Üniversitelerde Öğretim Elemanı veya Doktora Programına başvurabilir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

[] Program Yapısı
 • Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, en az 7 ders ve 21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Öğrenci, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait seçmeli derslere kayıt yaptırır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde tezini Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğüne teslim ederek mezun olur.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa ERTAY
E-Mail:mustafaertay@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa ERTAY
     mustafaertay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK
     aliozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
     ibrahimyucedag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Murat KALE
     muratkale@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ
     ugurguvenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali ÇALHAN
     alicalhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Salih TOSUN
     salihtosun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Uğur HASIRCI
     ugurhasirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Bilal SARAÇOĞLU
     bilalsaracoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURSUN
     mustafadursun@duzce.edu.tr