[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eylül 2009 tarihinden bu yana Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul edilmektedir.

Programa Fen / Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü ve Tıp Fakültesi mezunları başvurabilmektedir.

Programda alınması gerekli en az ders kredi sayısıyla ilgili olarak Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esas alınacaktır. Programda alınması gereken 3 zorunlu ders ve 1 seminer sunumu ile birlikte 14 seçmeli ders bulunmaktadır.

İstatistik lisans diploması olmayanlar bir dönem ya da bir yıl, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık derslerini alırlar.

[] Amaç

 • Yeniliklere açık, karşılıklı sevgi ve saygıya duyarlı, etik bilince sahip, verisiz karar vermeyen ve az veri ile tutarlı kararlar verebilen, ekip ruhunu taşıyan Biyoistatistik uzmanları yetiştirmek

[] Hedef
 • Eğitim kalitesini uluslararası düzeye çıkarmak

 • Günümüz bilim dünyasında biyoistatistik yöntem ve uygulamalarındaki artış nedeniyle, ihtiyaca cevap verecek deneyimli, modern bilgi ile donatılmış ve araştırıcı niteliği olan lisans üstü öğrenciler yetiştirmek
 • [] Eğitim Dili
  Türkçe
  [] Kazanılan Derece
  Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
  [] Kazanılan Derecenin Seviyesi
  Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
  [] Kayıt Kabul Şartları

  Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

  • Fen / Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümü veya Tıp Fakültesinden mezun olması,
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya YÖK tarafından      eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan alınan eşdeğer puana sahip olması,
  • Anabilim Dalı tarafından yapılacak bilim sınavında başarılı olması,
  • Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
  • Kabul değerlendirmesinde ALES puanı, bilim sınavı, mülakat ve mezuniyet not ortalamalarının hangilerinin hangi oranda uygulanacağı ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, Enstitü Kurul onayı ile Senatoda kararlaştırılır.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
  [] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

    Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

     Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

    Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü EABDB/EASDB’nin  önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.


  [] Önceki Öğrenmenin Tanınması
  DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.

  Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

  Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

  ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

  Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

  Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
  [] Programın Tanımı

  Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eylül 2009 tarihinden bu yana Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul edilmektedir.

  Programa Fen / Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü ve Tıp Fakültesi mezunları başvurabilmektedir.

  Programda alınması gerekli en az ders kredi sayısıyla ilgili olarak Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esas alınacaktır. Programda alınması gereken 3 zorunlu ders ve 1 seminer sunumu ile birlikte 14 seçmeli ders bulunmaktadır.

  İstatistik lisans diploması olmayanlar bir dönem ya da bir yıl, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık derslerini alırlar.

  [] Program Yeterlilikleri
  No Program Yeterlilikleri
  1 Fakültelerde, biyoistatistik dersinin yürütülmesi konusunda öğretim üyesine yardımcı olacak ve laboratuvar pratiklerini yaptırabilecek bilgiye sahip olacaktır.
  2 Yüksekokullarda, temel biyoistatistik dersini kendi başına verebilecek bilgi, deneyim ve tecrübeye sahip olacaktır.
  3 Alanı ile ilgili konularda yapılan sunumlara, seminerlere, katıldığı kongre veya sempozyumlarda karşılaştığı bilimsel çalışmalara ilişkin sorular sorabilecek, katkı ve eleştiri yapabilecektir.
  4 Alanına ilişkin bilgilerini, tez danışmanı ile bilgi alışverişi yapmak, makale tartışması ve seminer sunumu vb. etkinliklerle başkalarına aktarmak için kullanabilecektir.
  5 Tez araştırmalarına ve temel bilimsel araştırmalara biyoistatistik danışmanlık yapabilecek ve çeşitli istatistiksel programları kullanarak verileri analiz edebilecek ve sonuçları yorumlayabilecektir.
  6 Araştırmaların planlama ve yürütmesini yapabilecek biyoistatistik bilgisine sahip olacaktır.
  7 Kendi alanıyla ilgili bilimsel araştırmaların planlama, yürütme ve rapor aşamalarını tek başına yapabilecektir.
  8 Biyoistatistik bilimine katkı sağlayabilecek düzeyde kuramsal biyoistatistik bilgisine sahip olacak ve temel biyoistatistik yöntemlerini uygulayabilecektir.
  9 Uygun istatistiksel çözümlemelere karar verebilmek ve sonuçları doğru irdeleyebilmek için yeterli düzeyde matematiksel istatistik bilgisine sahip olacaktır.
  10 Literatür taraması sonucunda elde edilen bilimsel araştırmalarda adı geçen biyoistatistik kavram, yöntem ve prensiplere ilişkin yorumlamalar yapabilecek ve literatürde kullanım şekli konusunda fikir beyan edebilecektir.
  11 Çalıştığı bölgenin sağlık sorunlarını azaltmak ve sağlık düzeyini yükseltmek için veri toplayabilecek, verileri değerlendirebilecek, önceki dönemlerle ve farklı bölgelerle karşılaştırabilecek, neden sonuç ilişkisi kurabilecek ve sık görülen veya en çok ölüm ve sakatlığa yol açan hastalıkların risk faktörlerini belirleyebilecektir.
  12 Toplum sağlığını koruma ve sağlık hizmetlerinde çeşitli önlemler almak için gerekli sağlık istatistiklerini hesaplayabilecek, yorumlayabilecek ve tablo grafikler halinde verebilecektir.
  [] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
  [] Mezunların Mesleki Profili
  Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim  Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilir, doktora programına başvurabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde (laboratuvar, hastane, sağlık alanına ilişkin özel sektörler vb.) çalışmalarına devam edebilirler.
  [] Bir Üst Kademeye Geçiş

  Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin doktora programına başvurabilirler.

  [] Program Yapısı
  Biyoistatistik Yüksek Lisans Programında zorunlu derslerin hepsi bölüm içidir. Seçmeli derslerin oranı %50'dir. Gerekli görülmesi durumunda bölüm dışından seçmeli ders alınabilir. Zorunlu kredi yükü en az 21'dir. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden sorumludur. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. İlk yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanır. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.
  [] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

  Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar ile ilgili hükümleri uyarınca değerlendirme yapılır (bkz: http://www.sbe.duzce.edu.tr).

  [] Mezuniyet Koşulları

  Mezuniyet için gerekli olan AKTS kredi değerini ve asgari ders koşullarını sağlayan öğrenciler, tez savunma sınavında başarılı olması durumunda yüksek lisans programından mezun olma hakkını kazanır.

   

  [] Eğitim Türü
  Tam Zamanlı
  [] Dekan ve Dekan Yardımcıları
  [] Anabilim Dalı Başkanı
  Prof. Dr. Şengül CANGÜR
  E-Mail:sengurcangur@duzce.edu.tr
  [] Akademik Kadro
  • Anabilim Dalı Başkanı
      Prof. Dr. Şengül CANGÜR
      sengurcangur@duzce.edu.tr

  • Öğretim Üyesi
      Doç. Dr. Mehmet Ali SUNGUR
      mehmetalisungur@duzce.edu.tr