[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 1992 yılında Abant İzzet Baysal üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Tıp Fakültemiz 2006 yılında çıkan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Düzce Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim ve öğretimini sürdürmektedir

Anabilim Dalımız kuruluşundan bu yana Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında lisansüstü (tıpta uzmanlık, yüksek lisans ve doktora) eğitim programlarını yürütmektedir. 

Tıp Doktoru Uzmanlık Programına Tıp Fakültesi mezunları alınır. Tıbbi Biyoloji ve Genetik uzmanlık eğitiminde doktora programına benzer bir program uygulanmaktadır. Bu öğrenciler uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı unvanını alarak laboratuvar açma ve işletme hakkını kazanır. Ayrıca tüm üniversitelerin Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans ve Doktora Programları Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans programının amacı Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip, bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış, evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 2 yıldır.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans / Doktora Programı mezunları tüm üniversitelerin Tıp Fakülteleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca bazı mezunlarımız gibi yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

Bölümümüzde başlıca hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, moleküler genetik, kanser genetiği, sitogenetik, farmakogenetik, Prenetal tanı konularında çalışmalar yapılmaktadır

Lisansüstü eğitim programlarının dili Türkçe'dir.

[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programının amacı, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimine sahip; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanı yetiştirmektir. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Üretken
2 Akılcı
3 Sorgulayan
4 Girişimci
5 Yaratıcı
6 Etik Kurallara Uyma
7 Farklılıklara saygı gösterme
8 Toplumsal duyarlılık
9 Anadilini etkili kullanma
10 Çevre duyarlılığı
11 Bir yabancı dili etkili kullanma
12 Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum
13 Takım halinde çalışabilme
14 Eleştirel güdülenebilme
15 zamanı etkili kullanma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora Programı mezunları üniversitelerin Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Sağlık alanında ilaç geliştirme amaçlı kurumlarda görev yapabilirler. Toplum sağlığına yönelik projelerde görev alabilirler. Bu alanda hizmet veren özel laboratuvarlarda istihdam edilebilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Doktora
[] Program Yapısı
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programında zorunlu derslerin hepsi bölüm içidir. Seçmeli derslerin oranı % 50'dir. Gerekli görülmesi durumunda bölüm dışından seçmeli ders alınabilir. Zorunlu kredi yükü en az 21 dir. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden sorumludur. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. İlk yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanır. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Tıbbi Biyoloji-Genetik Yüksek Lisans Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için Duzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir. Tıbbi Biyoloji-Genetik Yüksek Lisans programının ders döneminde zorunlu kredileri tamamlaması, tez döneminde çalışmasını hazırladıktan tez savunmasında başarılı olması gereklidir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin YÜCE
E-Mail:huseyinyuce@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Hüseyin YÜCE
     huseyinyuce@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Recep ERÖZ
     receperoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Görkem DÜLGER
     gorkemdulger@duzce.edu.tr