[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda yer alan lisansüstü derslikler ve laboratuvarlarda eğitim verilmektedir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

Mikrobiyoloji yüksek lisans programında; adayların mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların mikrobiyoloji alanında genel bir bilgi ve kavrayış edinip mikrobiyoloji bilimi bakış açısına sahip olmaları yanında mikrobiyoloji alanında kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.
(1)
 Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

[] Amaç
Mikrobiyoloji yüksek lisans programında; adayların mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların mikrobiyoloji alanında genel bir bilgi ve kavrayış edinip mikrobiyoloji bilimi bakış açısına sahip olmaları yanında mikrobiyoloji alanında kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.
[] Hedef
Programda mikrobiyoloji biliminin  öğrenilmesini hedeflenmektedir. 
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mikrobiyoloji Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.  Kabul değerlendirmesinde ALES puanı, bilim sınavı, mülakat ve mezuniyet not ortalamalarının hangilerinin hangi oranda uygulanacağı ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, EK onayı ile Senatoda kararlaştırılır. Yüksek lisans program kontenjanları ve başvuru şartları Üniversitenin akademik takviminde belirlenen zamanlarda enstitü internet sitesinde ilan edilir.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Program tezli yüksek lisans programıdır. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Doktora programına başlayabilir
2 Mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışabilir
2 Mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışabilir
3 Öğrenci bakteriyoloji laboratuvarında mikrobiyolojik boyamalar yapabilir ve inceleyebilir
4 Öğrenci mikrobiyoloji laboratuvarında bakteri kültürü ile ilgili çalışmalara katılır
5 Öğrenci mikrobiyoloji biyogüvenlik önlemlerini uygulayabilir
6 Öğrenci ışık mikroskoplarını kullanabilir
7 Öğrenci bakteriyolojik besiyeri hazırlayabilir ve ekim yapabilir
8 Öğrenci parazitolojik örnekleri incelemek üzere hazırlayabilir ve inceleyebilir
9 Öğrenci serolojik test hazırlıklarını ve testleri yapabilir
10 Temel mikkrobiyolojik kavramları öğrenir
11 Seminer hazırlayabilir
12 Sunum yapabilir
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezunlar sağlık sektörünün ilaç üretim, ilaç araştırmaları, tanı amaçlı ürün satış firmaları, sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında iş olanaklarına sahiptir. Ayrıca doktoraya devam eden mezunların akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanakları da bulunmaktadır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
İlgili doktora programlarına başvurabilir
[] Program Yapısı
Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programında zorunlu derslerin hepsi bölüm içidir. Seçmeli derslerin oranı % 50'dir. Gerekli görülmesi durumunda bölüm dışından seçmeli ders alınabilir. Zorunlu kredi yükü en az 21 dir. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden sorumludur. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. İlk yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanır. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Düzce  Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır
[] Mezuniyet Koşulları
Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK
E-Mail:elifozturk@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK
     elifozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İdris ŞAHİN
     idrissahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Şükrü ÖKSÜZ
     

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel ÇALIŞKAN
     emelcaliskan@duzce.edu.tr