[] Program Hakkında
Hemşirelikte tezli yüksek lisans programı, hemşirelikte lisans mezunlarına daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzman hemşire yetiştirir. Bunun yanı sıra hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunur. Lisans düzeyindeki okulların öğretim elemanı gereksinimine yanıt verecek akademisyenler yetiştirir.
[] Amaç
 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği yüksek lisans öğrencilerinin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitimi vererek, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan psikiyatri hemşireliği uzmanı yetiştirmeyi amaçlar.

[] Hedef
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen  psikiyatri hemşireliği uzmanı   yetiştiren bir kurum olmayı amaçlamıştır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hemşirelik Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
Ruh sağlığı ve korunmasına yönelik güncel bilgi, kavram ve ilkeleri geliştirebilme, ruh sağlığını 1.,2. ve 3. düzeyde koruma ve geliştirme bilgilerini kazanma ve edinilen teorik bilgileri uygulamaya aktarabilme, psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını tanıma ve uygulamaya aktarabilme, ruhsal hastalıkları ve etyolojilerini bilme, belirtileri tanıma ve tedavisinde yer alma, ruhsal hastalığı olan bireylere etkin bakımı planlayıp uygulayabilme becerileri kazanma ve uygulama, ruhsal hastalıkların rehabilitasyonu konusunda uygulama becerileri kazanma, kişiler arası iletişim bilgilerini uygulayabilme, ruh sağlığı ve psikiyatri Hemşireliği alanında araştırma planlayıp, uygulamaya aktarmayı  hedeflemektedir.[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Hemşirelik bilim ve sanatının gereklerini, bireyin/ailenin/toplumun sağlığını korumada ve geliştirmede en üst düzeyde uygulayabilen
2 Sağlığın bozulduğu durumlarda bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda saptayabilen, hemşirelik bakımını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen
3 Ekip çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki sağlık ekibi üyeleri ve ilişkili olduğu diğer disiplin üyeleri ile işbirliği yapabilen ve etkili iletişim kurabilen
4 Birey, aile ve toplumun eğitim gereksinimleri belirleyen ve en doğru strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak eğitim gereksinimleri uygun eğitim verebilen
5 Evrensel değerlere sahip, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin, hasta haklarının, yasal sorumluklarının bilincinde olan
6 Bilimsel yöntemi ve düşünceyi mesleki ve sosyal yaşamında kullanan, eleştirel düşünen, akademik üstünlük ve araştırma öğelerini birleştiren bir anlayışla mesleğini yapabilen
7 Bireysel ve mesleki gelişimine ilişkin sorumluluk alabilen, mesleğin gelişimi için karar alma mekanizmalarında etkin rol alan
8 Alanında ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
9 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen mezunlar vermektir
10 Türkçeyi iyi kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerisine sahip olmak
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin Hemşirelik okullarında akademik kadroda yer alabilir, doktora programına başvurabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler, hastaneler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bir Üst Derece: Doktora
[] Program Yapısı
Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Hemşirelik lisans mezunu olmak ve D.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Başvuru koşullarını yerine getirmek
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şerif DEMİR
E-Mail:serifdemir@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Şerif DEMİR
     serifdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Şengül CANGÜR
     sengurcangur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fatma EKER
     fatmaeker@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serap BAYRAM
     serapbulduk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN
     nuriyeyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Dilek KONUK ŞENER
     dilekkonuk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Aysel KARACA
     ayselkaraca@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sevda ARSLAN
     

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Filiz SÜZER ÖZKAN
     filizsuzer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Deniz ORUÇ
     denizoruc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hacer GÜLEN SAVAŞ
     hacergulen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ezgi MUTLUAY YAYLA
     ezgiyayla@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe TÜRTEN KAYMAZ
     tugceturten@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Meryem AYDIN
     meryemaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKALIN
     ayseakalin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILMAZ
     serifeyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZEN BEKAR
     ebrubekar@duzce.edu.tr