[] Program Hakkında

Anabilim Dalımız bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak açılan "Tezli Yüksek Lisans" programı 2007 yılından itibaren açık bulunmaktadır. 

Anabilim Dalımız tarafından verilen Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programında; klasik makroskobik anatomi eğitimi sırasında, formalin ile fikse ve taze donmuş kadavrada, pratik olanağı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra; mikroskobik anatomi ve araştırma teknikleri hakkında teorik ders ve laboratuar çalışma olanakları, temel stereolojik yöntemler hakkında teorik ve pratik çalışmalar, öğrencinin ilgi alanları ve danışman öğretim üyesinin önerisine uygun olarak sağlanmaktadır.

[] Amaç
Alanında sürekli öğrenmeyi ilke edinen, mevcut bilgilerini en etkili şekilde aktarabilen ve araştırma becerilerine sahip öğretim yardımcıları yetiştirmektir.
[] Hedef
Ulusal ve uluslararası sağlık eğitimi veren kurumlarda bilgi aktarım yeterlilikleri yüksek ve tercih edilen Anatomi Yüksek Lisans derecesine sahip bireyler yetiştirmektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Anatomi Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Programın amacı, insan vücudundaki her türlü yapı, organ ve sistemleri özellik, yapı, yerleşim ve görev açısından bir bütün olarak kavramış, anatomik bilgisiyle bilimsel araştırma yapabilen, yaptığı araştırmaların sonuçlarını akademik ortamlarda sunabilme bilgi ve becerisini kazanmış bilim insanları yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrencilere Anatomi alanında Yüksek Lisans Diploması verilmektedir. Programı tamamlayarak diploma almış mezunlarımız, Anatomi Eğitimi verilen kurumlarda teorik ve pratik eğitim çalışmalarında öğretim yardımcıları olarak istihdam edilebilir veya Anatomi Doktora eğitimi veren programlara girmeye hak kazanabilirler. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İnsan anatomisi temel bilgilerine hakim olma ve bu bilgileri kullanabilme
2 Anatomi ve Tıp Terminolojisi hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve kullanabilme.
3 Sistemler ve organların anatomisi ile ilgili temel bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri gerektiğinde aktarabilme
4 Kadavra diseksiyonu becerisine sahip olma, sistematik ve topografik olarak uygulayabilme.
5 Literatür taraması yapabilme, bilimsel makale okuma, değerlendirme ve güncel bilgileri takip edebilme
6 Anatomi bilim alanında makale hazırlayabilme, bildiri sunabilme.
7 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, akademik yaşamın ahlak kurallarını kavrayabilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İsmail MALKOÇ
E-Mail:ismailmalkoc@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. İsmail MALKOÇ
     ismailmalkoc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU
     serdarcolakoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Deniz ŞENOL
     denizsenol@duzce.edu.tr