[] Program Hakkında
Yüksek lisans programımız,  kamu kurumu ve özel kuruluşlardaki örgün ve yaygın eğitimi planlamak ve yürütmek üzere program geliştirme uzmanlarını ve eğitim fakültelerinde ilgili alanlarda görev yapacak öğretim elemanlarını yetiştirmektedir.
[] Amaç
Eğitim fakültesi mezunlarının ve öğretmenlerin lisasüstü eğitim taleplerini, bilimsel çalışma yapma ve kariyerlerinde yükselme isteklerini karşılayarak, ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
[] Hedef
Öğrencilerin,bilimsel düşünme süreçlerine ve araştırma yapma becerilerine katkı sağlamak.
Eğitim ile ilgili sorunlara farkındalık geliştirmek.
Eğitim ile ilgili sorunlara çözüm önerileri getirilmesine katkı sağlamak.
Öğrencilerin, eğitim alanında yeni teknolojileri, yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri izlemelerini sağlamak.
Ulusal ve uluslararası düzeydeki eğitim sistemlerine, uygulamalarına farkındalık geliştirmek.
Eğitimde program geliştirme süreçlerini kavramalarını sağlamak.
Eğitimde program geliştirme süreçlerini öğrenme ve öğretme sürecinde kullanma becerisini geliştirmek
Bilimsel okur-yazarlık becerilerini geliştirmek.
Eğitim ile ilgili bilimsel yayınları ve gelişmeleri takip etmelerini sağlamak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Program, eğitim programları ve öğretimi alanında yüksek lisans eğitim vermektedir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1.Program geliştirme ve öğretim alanının temel kavramlarını tanır ve kullanır.
2 2.Öğretim programlarını program geliştirme süreci açısından değerlendirir ve raporlaştırır.
3 3.Program geliştirme süreçlerine uygun olarak bir öğretim programı tasarlar.
4 4.Öğrenme- öğretme sürecini planlar, değerlendirir, yönetir.
5 5.ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları ve öğretim alanındaki güncel uygulamaları ve gelişmeleri izler.
6 6.alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları yapar ve raporlaştırır.
7 7.çağın gerektirdiği öğretmenlik mesleği ile ilgili bireysel ve mesleki yeterlikleri benimser.
8 8.Araştırma ve uygulamalarında öğretim materyal, teknoloji ve kaynaklarını etkili kullanır.
9 9.mesleki ve bilimsel çalışmalarında, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören etik değerlere uygun davranmayı ilke edinir.
10 10.Alanıyla ilgili akademik çalışmalarında işbirliği ve paylaşıma açıktır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezunlarımız, kamu ve özel kuruluşlar ile üniversitelerde program geliştirme uzmanı olarak çalışmaktadırlar.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans programını tamamlayanlar, bir üst öğrenim derecesi olan doktora eğitimlerine devam edebilirler.
[] Program Yapısı
Yüksek lisans programımız,  kamu kurumu ve özel kuruluşlardaki örgün ve yaygın eğitimi planlamak ve yürütmek üzere program geliştirme uzmanlarını ve eğitim fakültelerinde ilgili alanlarda görev yapacak öğretim elemanlarını yetiştirmektedir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
21 kredilik ders almış ve hepsinde başarılı olmak
Seminer ve Uzmanlık Alan dersinde başarılı olmak
Yüksek lisans tezi jürisinde başarılı olmak
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Abdullah ADIGÜZEL
E-Mail:abdullahadiguzel@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Abdullah ADIGÜZEL
     abdullahadiguzel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Engin ASLANARGUN
     enginaslanargun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ
     engindeniz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Abdullah ADIGÜZEL
     abdullahadiguzel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fahriye HAYIRSEVER
     fahriyehayirsever@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Filiz ACAR
     filizacar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Şule AY
     suleay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR
     aslihankuyumcu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erol SÖZEN
     erolsozen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN
     abdurrahmanilgan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tuğba Seda ÇOLAK TURAN
     tugbacolak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI
     ahmetsapanci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Süleyman GÖKSOY
     suleymangoksoy@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Merve ERİŞ HASIRCI
     merveeris@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR
     pinarozdemir@duzce.edu.tr