[] Program Hakkında

Bu program turizm ve otel işletmeciliği alanında şu hedefleri gerçekleştirmek üzere kurulmuştur;

 • Eğitim ve öğretim programının kalitesini artırmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Uluslararası indeksli dergilerde yayın sayısını artırmak,
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında lisansüstü tez kalitesini artırmak ve bilimsel toplantı düzenlemek,
 • Bilimsel toplantılara katılımı arttırmaktır.


[] Amaç

Bölümün amacı, öğrencileri lisansüstü düzeyde eğiterek turizm endüstrisinin gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adayları yetiştirmek, girişimciliğe teşvik etmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmektir.

[] Hedef
Bu programın vizyonu;


"2023 Türkiye Turizm Stratejisi çerçevesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalında nitelikli yüksek lisans tezleri ve akademik yayınlar üreterek bölgesel düzeyde ve ülke genelinde Türk Turizminin gelişmesinde ve nitelikli bilim insanının yetişmesinde lider bir program olmaktır."
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Öğrenci Kabul Şartları

1- Anabilim Dalı’na ait şartlar: Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan mezun olmak. Tezli Yüksek Lisans: Lisans derecesine sahip olmak, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü sınavlarına katılmak.

2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu: Tezli Yüksek Lisans: ALES sınavından en az 55 (Elli Beş) puan almış olmak. Adaylar Eşit Ağırlık (EA) puanlarıyla başvururlar.

3- Yabancı Dil Koşulu : Tezli Yüksek Lisans: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi, Yabancı Dil sınav sonuç belgesi olmayanlar Düzce Üniversitesi’nin yapmış olduğu Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na (DÜ YDYS) gireceklerdir.

4- Sınavın Değerlendirilmesi : Tezli Yüksek Lisans: ALES'in %50'si, Lisans Not Ortalamasının %10'u, Yabancı Dil Yeterlik Sınavının %10'u, Bilim Sınavının %20'si ve Mülakat Sınavının %10’u alınarak toplamı yapılan değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az 55 olmalıdır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.


Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bilim Dalı Programı, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında turizm işletmeciliği ve otelcilik alanı ile ilgili derslerin bulunduğu ve tezli yüksek lisans eğitiminin verildiği bir öğretim programıdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Turizm İşletmeciliği alanında ve ilgili disiplinlerde sahip olduğu bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2 Turizm sektöründeki güncel konular ve sorunlar için yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirir.
3 Alanında uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı, başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütür.
4 Genel ve alanına özgü araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
5 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak alanıyla ilgili bir araştırmayı planlar, yürütür, değerlendirir ve rapor halinde sunar.
6 Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin iç ve dış çevre faktörleri, hizmet verme süreçleri ve işlemleri, örgüt yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında detaylı bilgi sahibidir.
7 Turizm işletmeciliği alanı ile ilgili etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulamalarda bulunur.
8 Yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili iletişim ve sunum becerileri gösterir.
9 Turizm İşletmeciliği alanıyla ilgili bilgisayar yazılımı, bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
11 Bilimsel etik kuralları bilir ve uygular.
12 .
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Bu programdan mezun olanlar şu alanlarda çalışma imkânı bulmaktadırlar;


Devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmak,

Araştırma merkezlerinde uzman olarak görev alma,

Turizm endüstirisindeki işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek yada bu hizmetleri veren bir şirkette çalışmak ve

Turizme ilişkin belirli konularda bağımsız araştırma yapabilmektir.[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olanlar doktora derecesini alabilmek için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında doktora eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarına başvurabilmektedirler.
[] Program Yapısı
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının Yapısı:

Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadırlar. 
Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Bölüm mezuniyet şartları; bir seminer dersi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile diğer dersleri başarı ile tamamlamaktır.

 

 

 

 

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
E-Mail:yildirimyildirim@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Muammer MESCİ
E-Mail:muammermesci@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Muammer MESCİ
     muammermesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erkan TAŞKIRAN
     erkantaskiran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
     yildirimyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ
     suleyman.agras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAYA
     ramazankaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MESCİ
     zeynepmesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Seyda FAİKOĞLU
     seydafaikoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR
     arifgungor@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
     yildirimyildirim@duzce.edu.tr