[] Program Hakkında

Üretimde kalite kontrol programı; İşletmelerin ihtiyaç duyduğu kalite kavramına sahip eleman boşluğunu dolduracaktır. Bu üretimde ölçülebilir düzeyde kalite artışı ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans düzeyinde kalite kavramı ile ilgili çok sayıda ders bulunmaktadır. Ancak kalite kavramına sahip ön lisans düzeyinde bir bölüm bulunmamaktadır. Bu bölüm, uygulanan kalite sistemlerini daha etkin hale getirme konusunda büyük katkılarda bulunacaktır.

[] Amaç

•    En küçük detaylarda bile kaliteyi yaşatan Düzce Üniversitesinin öncüsü olmak.

•    Davranış, iş ahlakı ve nitelikleri bakımından iş hayatında aranan ve ilk tercih edilen öğrenciler mezun ederek markalaşmayı sağlamak.

[] Hedef

•    Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak;  ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek.

•    Sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal ve bölgesel katma değer üretmek.

•    Sanayi ile işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak bilgisini değere dönüştürmek.

•    Avrupa üniversitelerine akademik ve alt yapı kalitesi açısından denkliğini sağlamak.

•    Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurarak, sürdürülebilir kalkınmaya üniversitemizde katkı sağlamak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Üretimde Kalite Kontrol önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Üretimde kalite kontrol programının amacı ülkemizde hızla gelişmekte olan imalat sektörünün teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır. Bu program teknik resim imalat bilgisi olan, bilgisayar ortamında çeşitli tasarımlar yapabilen, kalite geliştirme tekniklerine ve kalite kontrole hakim teknik elemanlar yetiştirmektedir. Öğrenciler, yeterli teorik bilgiye ve bu bilgiyi uygulama becerisine sahip olan, çağdaş ve en son teknolojileri takip edebilecek şekilde eğitilirler. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Endüstriyel uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır
7 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
10 Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
12 Endüstriyel çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir
13 Kalite güvencesi ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur ve işlemleri yürütme becerisi kazanır. Aynı zamanda, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; endüstriyel uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
15 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersini okumanın gerekliliğini kavrar, İnkılâp, Islahat, Tanzimat, Meşrutiyet, Darbe ve Cumhuriyet kavramlarını bilir, söz konusu kavramların birbirleri ile olan benzerlikleri ve farklılıklarını ayırt eder, bu kavramlarla ilgili tarihteki örnekleri bilir ve kavramları ortaya çıkaran unsurları söz konusu örnekler üzerinden analiz eder.
16 “Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi” ifadesi üzerinden hareket ederek tarihi bilginin oluşumunu sorgular ve tarihi bilgi dışında da herhangi bir bilim dalında elde ettiği bilgilere karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirmenin gerekliliğinin farkına varır.
17 Osmanlı Devleti ile ilgili olarak “buhran” dönemini, bu dönemin iç ve dış dinamiklerini bilir ve bu dönemin Türk İnkılâbına olan etkisini elde ettiği bilgiler bağlamında değerlendirir.
18 Osmanlı Modernleşme sürecini, bu dönemde ortaya çıkan tarihi olay ve durumları bilir, bu sürecin Türk İnkılâbına olan etkisini elde ettiği bilgiler bağlamında değerlendirir.
19 Şark Meselesi ve söz konusu süreç çerçevesinde yaşanan tarihi olayları bilir.
20 Birinci Dünya Savaşının sonuçlarının dünya tarihine etkilerini kavrar.
21 Milli mücadele ruhunu ve bu ruhun nasıl oluştuğunu kavrar.
22 Misak-ı Milli’nin hangi şartlar altında biçimlendiğini kavrar.
23 Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığı için milli birlik ve beraberlik, vatan ve insan sevgisi gibi duyguların önemini kavrar.
24 Söz konusu ders çerçevesinde bilgiye erişme yollarını bilir, kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, ulaştığı bilgileri sorgular, ulaştığı bilgileri değerlendirir ve değerlendirmelerini ifade eder, farklı düşüncelere saygılı davranmanın önemini kavrar, demokratik davranış biçimini benimser, insan haklarına saygılı olmayı ilke edinir, farklılıkları ayrıştıran değil bütünü oluşturan parçalar olarak değerlendirir.
25 Öğrencilerin okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini, anladıklarını ve düşündüklerini söz ve yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir şekilde ifade etme yeteneklerini geliştirmek.
26 Doğru anlatımın iletişimdeki önemini kavrayarak, dili kişisel ve toplumsal iletişim aracı olarak kullanabilmek.
27 Yazacağı akademik tezlerde (lisans, yüksek lisans ve doktora) Türk dilini tez yazım kuralları çerçevesinde kullanabilir.
28 Olayları ve düşünceleri açık ve organize bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
29 Başka insanlarla işbirliği yapabilme
30 Temel yabancı dil bilgisine sahip olma
31 Mesleğiyle ilgili teknoloji, her türlü makine alet teçhizatı kullanma bilgisine sahip olma
32 Organizasyon yapısı içinde süreçlerin yerini tanımlar
33 - İşletmelerdeki faaliyetleri süreç olarak yapılandırabilmesi ve bir işletmenin kilit süreçlerini belirleyebilmesi
34 Kişi yönetici veya uzman olarak ya organizasyonları tasarlayacak veya yönetim bilgilerini kullanarak mesleğini uygulayacaktır.
35 Yönetim ve organizasyon bilgisi, görgüsü ve anlayışı kazandırılacaktır
36 Örgütlerin, örgütün içindeki ve dışındaki çıkarları inceler
37 Saptanan amaçları başarmaya yardımcı olacak stratejileri ve bu stratejileri yürüttükleri süreci tanıtır
38 pazarlama gibi işletme fonksiyonları arası temel ilkeleri ve ilişkileri kavrar
39 sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirme
40 mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmesi ve iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmesini sağlama
41 Grup faaliyetleri düzenleyerek bireysel yeteneklerini geliştirme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Üretimde kalite kontrol programı mezunları, her türlü imalat sektöründe kalite kontrol alanında çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler. (Teknoloji Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi)

[] Program Yapısı

 • Programda seçmeli ve zorunlu olarak 45 ders bulunmaktadır.
 • Program,120 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
 • Her yarıyılda en çok 9 ders bulunur.
 • III ve IV.’üncü yarıyıllarda  toplam 19 seçmeli ders vardır.
 • En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.

·
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları ön-lisans programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.SıtkıAKINCIOĞLU
E-Mail:sitkiakincioglu@duzce.edu.tr


[] Akademik Kadro
 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Önder ULU
     onderulu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Canan ÇELİK
     canancelik@duzce.edu.tr