[] Program Hakkında

Çevre Koruma ve Kontrol Programı, 2009-2010 akademik döneminde, Ülkemizde, bölgemizde bulunan Sanayii kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda ve şu an çevremizde var olan ve son yıllarda artmakta olan çevre sorunlarının çözümü ya da ileride olabilecek olası çevre problemlerine çözüm yolu arayabilecek, konusunda uzmanlaşmış, dinamik, kültürlü, aktif ve araştırmacı gençler yetiştirmek ve bu konuda gerekli olan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişi olarak tanımlanmaktadır. Çevre teknikeri ile ilgili olarak toplumumuzda, çevre düzenlemesi, peyzaj gibi çalışmalar yürüttükleri algısı vardır. Ancak, Çevre Teknikeri, içme sularının temini, arıtılması, atıksuların arıtılması, arıtma tesislerinin işletilmesi, laboratuvarda su/atıksu/hava kirliliği ile ilgili ölçümlerin yapılması gibi çalışmaları yürütmektedir. Bu anlamda, gün geçtikçe artan Sanayileşme, Çevre Teknikerlerinin istihdam olanaklarını artırmıştır. 2009 yılında ilk öğrencilerini alan bölümümüz, Düzce Üniversitesi bünyesinde çevre konusunda faaliyet veren ilk Yükseköğretim kurumudur. Bölgede 300’e yakın Sanayii kuruluşunun bulunması bölümün açılmasında büyük etken olmuştur. Bölümden mezun olan öğrencilerimizin oldukça fazla iş bulma imkanı bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak, KPSS sınavında başarılı olmaları durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ve Bakanlığa bağlı İl Müdürlüklerinde, Üniversitelerde, Belediyelerde; Laboratuvar bilgileriyle donanarak Atıksu, İçme suyu, hava kirliliği, gürültü kirliliği vb. alanlarda ölçüm yapan özel akredite laboratuvarlarda, Çed raporu hazırlayan ve danışmanlık yapan şirketlerde, AutoCad, WaterCad, StormCad, SewerCad gibi programları öğrenerek altyapı projelendirme şirketlerinde; Çevre kirliliği analiz cihazlarını (HPLC, GC-MS, NMR vb.) satan şirketlerin tanıtım ve pazarlama departmanlarında, Atık/atıksu oluşturan her Sanayii kuruluşunda Çevre birimlerinde iş bulma imkanları oldukça fazladır. Bunların yanısıra ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 konularında yeterliliklerini tamamlamaları durumunda şirketlerin kalite birimlerinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Oldukça geniş çalışma alanı bulunan Çevre Teknikerlerimiz 2 yılı bitirdikten sonra, kariyer imkanlarını devam ettirmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Çevre mühendisliği, Kimya, Biyoloji lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkanına sahiptirler.

 

Programda zorunlu ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır. Öğrencilerimiz, 2 yıl sonunda 122 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olup, çevre kimyası, arıtma tesislerinin işletimi, hava kirliliği kontrolü gibi mesleki dersler almaktadırlar. Alanları ile ilgili uygulamaları ve stajları resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller kapsamında gerçekleştirmektedirler.

 

Programın en önemli özelliği özellikle Çevre Bilgisi ve Uygulamaları dersi ile sürekli bir Sanayii kuruluşu ziyaret edilerek alanlarıyla ilgili aldıkları derslerin mesleki uygulamalarını görmelerinin sağlanmasıdır. Bunun yanında, Düzce’de bulunan fabrikalarla imzalanan protokoller kapsamında başarılı öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyetleri durumunda da iş imkanı sağlanmaktadır.

 

Programın hedefi, Çevre Koruma ve Kontrol Programı şu an çevremizde var olan ve son yıllarda artmakta olan çevre sorunlarının takibi, değerlendirilmesi, çözümler üretilmesi ve ileride olabilecek olası çevre problemlerine alternatif çözüm yolları arayabilecek, alanında uzmanlaşabilecek, çevre mühendisliği uygulamalarında çevre mühendisi ile uyum içerisinde çalışabilecek mesleki teknik eleman yetiştirmektir. 

[] Amaç
Çevre kirliliğine yol açan etkenlerin belirlenmesi, çevrenin bozulmadan korunmasına yönelik araştırma ve incelemelerin neler olduğu, çevre sorunları ile ortaya çıkan problemlerin sağlık, sosyal ve kültürel yönleri ile nasıl incelendiği ve bu problemlerin çözümünde en uygun yöntemlerin gösterilmesi; gelişen teknoloji ve neden olduğu kirlenme ile ilgili yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek, ülkemizin çevre standartlarına uygun kullanım, arıtma, geri kazanma, depolama, taşıma ve inceleme konularında yetkin, çevre kirliliği analizlerini yapabilen ara kademe elemanı yetiştirmektir.
[] Hedef
Çevre yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, doğal ve insan yapımı çevrenin korunması ve geri kazanımı; atık su toplama, arıtma ve alıcı ortama verme konularındaki her tür tesislerin tasarım ve planlama; hava, su, toprak gibi farklı çevresel kesimlerden numune alım, analiz ve değerlendirme çalışmaları; endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ile ilgili ısıtma sistemi ve yakıt seçimi, baca gazlarının arıtımı tasarım; altyapı teknolojisi olarak isimlendiren her türlü şehirsel ve endüstriyel alanlara su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında, tasarım planlama yapabilen teknik ara elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Koruma ve Kontrol önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Çevre Koruma ve Kontrol Programı şu an çevremizde var olan ve son yıllarda artmakta olan çevre sorunlarının takibini yapabilen, değerlendiren, çözümler üretilen, olası çevre problemlerine alternatif çözüm yolları arayabilen, alanında uzmanlaşabilecek meslek elemanı yetiştiren bir programdır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve çevre koruma ve kontrol programında temel kavramları kavradığını göstermek
2 Çevre koruma ve kontrol programında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
3 Çevre koruma ve kontrol programı ile ilgili tasarımları, projeleri ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek, bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek
4 Çevre koruma ve kontrolü programı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek, program kapsamında elde edilen analiz sonuçlarını yorumlayıp değerlendirebilmek
5 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek
6 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (Temel Bilgi Teknolojisi, Autocad)
7 Çevre koruma ve kontrolü programı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak
8 Çevre koruma ve kontrolü programı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
9 İngilizce çevre ve çevre kirliliği ile ilgili güncel bilgi, kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etme, etkin iletişim kurma becerisini kazandırmak
10 Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimleri çevre biliminin diğer bilim dalları ile ilişkileri önemli çevresel faktörler olan ışık, sıcaklık, su ve edafik faktörler, ekosistem, yaşam kuşakları (biyomlar) hakkında bilgi kazandırmak
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Çevre Koruma ve Kontrol Programı mezunları;

 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

• Belediyeler,

• Atık Su Arıtma Tesisleri Laboratuvarları,

• İçme Suyu Arıtım Tesisleri Laboratuvarları,

• Özel Çevre Analiz Laboratuvarları,

• ÇED Raporu Hazırlayan İşletmeler,

• Altyapı Projelendirme Şirketlerinde,

• Çevre Kirliliği Analiz Cihazları Tanıtım ve Pazarlanmasında,

• Atık/atıksu oluşturan her işletmede iş bulma imkanları vardır.

• ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 konularında şirketlerin kalite birimlerinde “Tekniker” olarak çalışabilirler. 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) de başarılı olmaları durumunda Çevre Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı
 • Çevre Koruma ve Kontrol Programı, 88 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • Çevre Koruma ve Kontrol Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, resmi ve özel kurum ve kuruluşların çevre birimlerinde yapabilirler.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Öğr. Gör.HüseyinAYDIN
E-Mail:huseyinaydin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Murat AKGÜL
E-Mail:muratakgul@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Murat AKGÜL
     muratakgul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Murat AKGÜL
     muratakgul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Gümüş Funda GÖKÇE
     gumusfundagokce@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Pınar HASANOĞLU ÖZTÜRK
     pinarhasanoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Berkin ÜSTÜNYILDIZ
     berkinustunyildiz@duzce.edu.tr