[] Program Hakkında

Bu program; Muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi alanlarında uygulama olarak güçlü, tek düzen hesap planı, finans ve mali mevzuat konularında bilgili, bilgisayarda ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanan, ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program mezunları; firmaların muhasebe departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe, mali müşavirlik firmalarında görev yapmaktadırlar. 4 yıllık bir stajın sonunda Serbest Muhasebeci ünvanı alabilmektedirler. Bölüm mezunları Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nün üçüncü sınıfına sınavsız ve doğrudan geçiş yapabilmektedirler. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayıp, 2 yıllık bir stajın sonunda Mali Müşavir olabilme yolunu kazanma şansları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Muhasebe ön lisans programını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; üniversitelerin çeşitli lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

[] Amaç

Muhasebe önlisans düzeyinde verilen eğitim- öğretimle, bölgesel- ulusal ihtiyaç temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak

[] Hedef

Sürdürülebilir gelişime açık, çağdaş program yapısı altında kaliteli bir eğitim vererek sektörün gereksinimlerine yanıt veren bir bölüm haline gelmek

 

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Akçakoca Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Sektörün ihtiyaç duyacağı, alanı ile ilgili her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirerek şirketlerin muhasebe bölümlerinde, mali müşavirlik şirketlerinde, finansal kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında iş imkânı bulabilecek yetkinliklerle donatmaktır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve muhasebe mesleğinde temel kavramları kavradığını göstermek
2 İşletmeler içinde muhasebenin tanımı iyi yapılmış, muhasebe problemlerinin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ya da düşünsel becerileri kullanarak mali ve hukuksal raporları hazırlama becerisini göstermek.
3 Muhasebe ile ilgili uygulamalı çalışmalarda arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplarla iletişime açık olmak ve takım çalışması yapabilmek.
4 Muhasebe ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi gerçekleştirmek ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 Muhasebe içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 Muhasebe ortamında sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetlemek.
7 Muhasebe alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilmek.
9 Muhasebe alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
10 Muhasebe alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
1Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve muhasebe mesleğinde temel kavramları kavradığını göstermek
2İşletmeler içinde muhasebenin tanımı iyi yapılmış, muhasebe problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ya da düşünsel becerileri kullanarak mali ve hukuksal raporları hazırlama becerisini göstermek.
3Muhasebe ile ilgili uygulamalı çalışmalarda arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplarla iletişime açık olmak ve takım çalışması yapabilmek
4Muhasebe ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi gerçekleştirmek ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek
5Muhasebe içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
6Muhasebe ortamında sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetlemek
7Muhasebe alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
8Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilmek ve kendini sürekli geliştirmek.
9Muhasebe alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak,
10Muhasebe alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği işçi sağlığı bilgisi ve bilincine sahip olmak
11Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olmak
12Kendi adına işyeri açabilmek, işletebilmek, çalışanların performanslarını değerlendirmek ve denetlemek, girişimcilik konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak


Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümleri öğrencilerimizin çalışma kapsamına girmektedir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler..


[] Program Yapısı
 • Program 32 ders ve 120 AKTS kredisinden oluşur.
 • Dersler örgün eğitim sistemiyle yapılır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiArifGÜNGÖR
E-Mail:arifgungor@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Serkan YÜCEL
E-Mail:serkanyucel@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Serkan YÜCEL
     serkanyucel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN
     hhcoskun@duzce.edu.tr