[] Program Hakkında

 

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1994 yılında, Düzce’de eğitim ve öğretime başlamıştır. 2021 yılı itibariyle yaklaşık 800 kişi lisans, 69 kişi Lisansüstü programımızdan mezun olmuş ve Türkiye’nin farklı illerinde değer üretmeye başlamıştır.

Bölümümüzde 2021 yılı itibariyle 11 öğretim üyesi (4 profesör, 5  doçent,  2 dr. öğr. üyesi) ve 8 araştırma görevlisi ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürerek, 2021 yılı itibariyle yaklaşık 424 adet tam metin bildiri (ulusal-uluslararası), 363 adet makale (ulusal-uluslararası), 31 adet kitap içi bölüm/kitap (ulusal-uluslararası), 108 adet ödül (ulusal-uluslararası), 119 adet  proje (ulusal-uluslararası) üretilmiştir.

Peyzaj Mimarlığı programını bitiren Peyzaj Mimarları,

·         Mekânsal planlara (bölge planları, mekânsal strateji planları, nazım ve uygulama imar planları vb.) ekolojik temelli plan kararları üreterek,

·         Sürdürülebilir kaynak yönetimine ilişkin planlama ve tasarım yaklaşımlarında sağlıklı yaşam ve gıdaya erişim, dirençlilik, iklim değişikliği yönetimi, kırsal/kentsel kalkınma ve teknoloji kullanımına yönelik öneriler geliştirilmesinde,

·         Yaşanılan coğrafyanın karşı karşıya kaldığı etki, baskı ve değişimlerde mekânsal/zamansal ölçek bağlamında peyzaj içindeki süreçlerin bütünsel algılanması, planlanması, tasarlanması ve yönetim modellerinin oluşturulması için  geliştirilecek önerilerle,

·         Açık yeşil alan sistemlerinin planlanması, mavi ve yeşil altyapı sisteminin geliştirilmesinde,

·         Karbon salınımının ve iklim değişikliğinin küresel düzeydeki etkisinin azaltılması ve uyum sağlanmasında,

·         Ekosistemlerin ve hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kriz yönetiminde, afetlere karşı dirençli kent gelişimlerinin sağlanmasında,

·         Kullanılabilir su kaynaklarımızın korunması ve yönetiminde,

·         Doğal, kültürel ve tarihi alanlarımızın korunması ve onarımı için,

·         Maden ve taş ocakları, akarsu ve deniz kıyıları, karayolları, katı atık depo alanları, gürültü kirliliği, hava, toprak ve su kirliliğine ilişkin getirilecek önerilerle,

·         Yaşadığımız çevrenin korunması, doğal alanlarımızın artması için,

·         Peyzaj proje ve uygulamalarıyla yaşanabilir kentlerin oluşturulması için,

·         Dezavantajlı gruplar için evrensel tasarım ve adil kullanım ilkeleri doğrultusunda erişilebilirliği sağlanmasında ,

·         Kent kimliğinin gelişimine ilişkin getirilecek önerilerle,

·         Bitkisel tasarım için getirilecek önerilerle,  

doğal ve kültürel kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanım, koruma, planlama ve yönetimine katkı sağlamaktadır.

[] Amaç

Peyzajların sürdürülebilirliği için ekolojik-sosyal dengeyi gözeten, etik değerleri özümsemiş, bilim, sanat ve teknolojiyi takip eden ve bu alanlara katkılar sağlayan, özgün ve eleştirel düşünebilen, altyapı olanakları ile araştırmacı, yenilikçi, girişimci, evrensel bakış açısına sahip, meslek ve bilim insanları yetiştirmektir.

[] Hedef

Girişimci ve yenilikçi bir anlayışla, etik değerlere bağlı, güçlü iletişim ağı kurabilen, peyzaj planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinde etkin, evrensel nitelikte değerler üreten, ülkemizde öncü ve lider bölüm olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Peyzaj Mimarlığı lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

1. Makro ve mikro ölçek aralığında doğal ve yapılı çevrede yaşanabilir mekânların, planlama, tasarlama ve uygulanmasını sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde farklı meslek disiplinleri ile işbirliği içinde yönetirler.

2. Sürdürülebilir estetik, fonksiyonel ve bilimsel ilkeleri, kolektif bellek, ve kültürel mirasla bütünleştirerek, toplum sağlığı ve refahını önemseyen etik ilkelerle planlama ve tasarım çalışmaları yürütürler.

3. Gelişen teknoloji ve bilişimi sayısal, istatistiksel, finansal, ekolojik okuryazarlık bilgisi ile girişimci ve yenilikçi bir anlayışla yakından takip ederler.

4. Dezavantajlı gruplar için evrensel tasarım ve adil kullanım ilkeleri doğrultusunda erişilebilirliği sağlar ve alana özgü materyalleri etkin bir şekilde kullanabilirler.

5. Ekosistemlerin ve hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kriz yönetiminde rol alırlar.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Bilgi: Çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri çerçevesinde (kamu yararı ve değerini gözeterek) planlama, tasarım, yönetim etkinlikleri ve araştırmalarını yürütecek güncel bilgileri kazanma, yansıtabilme bilgi ve kavrayışına sahip olmak,
2 Bilgi: Sürdürülebilir kaynak yönetimine ilişkin planlama ve tasarım yaklaşımlarında sağlıklı yaşam ve gıdaya erişim, dirençlilik, iklim değişikliği yönetimi, kırsal/kentsel kalkınma ve teknoloji kullanımına yönelik bilgilere sahip olmak,
3 Bilgi: Alanıyla ilgili evrensel, kurumsal ve mesleki etik değerler hakkında bilgiye sahip olmak,
4 Bilgi: Alanıyla ilgili, ulusal ve uluslararası normlar, sözleşmeler mesleki ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahip olmak,
5 Beceri: Yaşanılan coğrafyanın karşı karşıya kaldığı etki, baskı ve değişimlerde mekânsal/zamansal ölçek bağlamında peyzaj içindeki süreçlerin bütünsel algılanması, planlanması, tasarlanması ve yönetim modellerinin oluşturulması için gerekli araçları kullanma becerisi,
6 Beceri: Planlama ve tasarım süreçlerinde alana özgü kuram ve yöntemlere uygun, alternatif kurgu ve çözümleri geliştirebilme becerisi,
7 Beceri: Disiplinler arası / transdisipliner ekip içinde, sorumluluk alarak işbirlikçi ve kapsayıcı bir biçimde hedefleri belirleme, görevleri planlama ve katılımcı bir şekilde çalışabilme becerisi,
8 Beceri: Alana özgü konularda bireysel görüşlerini tartışabilme ve kendini geliştirebilme becerisi,
9 Yetkinlik: Sürdürülebilir, yenilikçi ve girişimci yaklaşımları içselleştirerek, yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinciyle hareket etme yetkinliği,
10 Yetkinlik: Alanındaki gelişmeleri izleyecek ve iletişim kuracak düzeyde yabancı dil yetkinliği,
11 Yetkinlik: Meslek alanında evrensel ilkelerden hareketle, çevre haklarına, sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adil ve katılımcı bir bilinçle karar verme yetkinliği,
12 Yetkinlik: Peyzaj Mimarlığı kuramı ve metodolojisi, açık yeşil alan planlaması, yeşil ve mavi altyapı, kültürel peyzajların yönetimi, korunması ve yorumlanması becerileri ile peyzaj yönetimi konularındaki bilgisini dikkate alarak alanıyla ilgili proje hazırlama, uygulama, yönetme ve izleme yetkinliği,
13 Yetkinlik: Farklı ölçeklerdeki peyzajların yönetimi, alt yapı projelerinin planlama ve tasarımı, materyal ve konstrüksiyon teknikleri konusundaki bilgilerini alanındaki bilgi teknolojileri ile bütünleştirerek, fidanlık, uygulama ve büro staj deneyimiyle peyzaj planlama, tasarım ve materyal konusunda disiplinler arası işbirlikleri içinde projeler üretme yetkinliği,
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Peyzaj Mimarlığı Bölümü program yeterlilikleri TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisi aynı başlıklı yandaki butonda verilmiştir.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Peyzaj planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da mesleklerarası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma ortamlarını oluşturur.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman  Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler vb. ise kamu sektöründeki çalışma ortamlarını oluşturmaktadır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
Peyzaj Mimarlığı lisans programı toplamda 163 yerel ve  240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.
  Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
  Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
4 yıllık lisans hayatında (8 yarıyıl) 180 zorunlu 60 seçmeli olmak üzere toplam 240 AKTS kredilik ders almış olmak.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.AbdurrahimAYDIN
E-Mail:aaydin@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.YılmazTÜRK
E-Mail:yilmazturk@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.Halil İbrahimŞAHİN
E-Mail:halilibrahimsahin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Osman UZUN
E-Mail:osmanuzun@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Osman UZUN
     osmanuzun@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Engin EROĞLU
     engineroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU
     haldunm@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Zeki DEMİR
     zekidemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Kıvanç AK
     mehmetkivancak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Engin EROĞLU
     engineroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ
     ayferkaradag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Elif Lutfiye KUTAY KARAÇOR
     elifkaracor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Özgür YERLİ
     ozguryerli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Pınar GÜLTEKİN
     pinargultekin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serir UZUN
     seriruzun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Sertaç KAYA
     sertackaya@duzce.edu.tr