[] Program Hakkında

Peyzaj Mimarlığı programı, hızlı bir kentleşme sonucunda bozulan çevrenin, insan gereksinmeleri doğrultusunda ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi, kentsel ve kırsal yeşil alan ve rekreasyon planlamaları konularında çalışabilecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüz, 1994 yılında öğretime başlamış olup 2017 yılı itibariyle; 2 profesör, 2 doçent, 7 yardımcı doçent ve   4 araştırma görevlisi (1’i ÖYP ile ABD’de ) ile akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

2012-2013 Güz Dönemi itibariyle bölümde toplam 170 öğrenci öğrenim
görmektedir. 2013 Bahar Dönemi itibariyle 458 öğrenci Peyzaj Mimarı unvanı ile mezun edilmiştir. 2013 Bahar dönemi itibari ile 3 Doktora, 20 Yüksek Lisans öğrencisi eğitimini tamamlamıştır.

Bölümümüzde derslikler yanı sıra temel teknik çizim dersleri için 50 kişilik teknik resim salonu, proje çalışmaları için 40 kişilik stüdyo, bilgisayar destekli tasarım için 30 bilgisayarlı bilgisayar laboratuarı, maket çalışmaları için çalışma odası, bilimsel çalışmalar için bilgisayar ve diğer ekipmanlarla geliştirilmiş bir proje odası bulunmaktadır.
Bölümümüzde; - Rekreasyon planlaması, - Bitki kompozisyonu, - Kentsel açık ve yeşil alanların planlaması konularında yapılacak araştırmalar yürütülmektedir.

 

 

[] Amaç

Bölümümüzün misyonu, doğal ve kültürel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların insanların yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde planlanması, tasarımı ve bakımı konularında yetkin, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere saygılı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi ve ayrıca araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üretmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

[] Hedef

Bölümümüzün vizyonu, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik uluslar arası akademik ortaklıklar geliştiren ve yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Peyzaj Mimarlığı lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları gerekse sağlıklı, sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekanları yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları, eğitimin temel konularını oluşturmaktadır. Eğitim programının amacı bu temel konularda, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik ve mesleklerarası bilgi-koordinasyon tabanına sahip bireyler yetiştirmektir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Peyzaj planlama bilgi ve becerisine sahip olabilmek
2 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olabilmek
3 Tasarım bilgi ve becerisine sahip olabilmek
4 Teknik bilgi ve becerisine sahip olabilmek
5 Donatı elemanları / Kent mobilyaları bilgi ve becerisine sahip olabilmek
6 Peyzaj onarımı ve yönetimi bilgi ve becerisine sahip olabilmek
7 Bilişim teknolojilerini kullanabilmek
8 Hukuki ve politik sistemleri bilmek
9 Bilgi alış-verişi yapma becerisine sahip olabilmek
10 İletişim kurma (girişimcilik) becerisine sahip olabilmek
11 Multidisipliner çalışma becerisine sahip olabilmek
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Peyzaj planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da mesleklerarası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma ortamlarını oluşturur.
Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri  Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler vb. ise kamu sektöründeki çalışma ortamlarını oluşturmaktadır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
Peyzaj Mimarlığı lisans programı toplamda 163 yerel ve  240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.
  Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
  Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
4 yıllık lisans hayatında (8 yarıyıl) 180 zorunlu 60 seçmeli olmak üzere toplam 240 AKTS kredilik ders almış olmak.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Osman UZUN
E-Mail:osmanuzun@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Osman UZUN
     osmanuzun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU
     haldunm@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Zeki DEMİR
     zekidemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet Kıvanç Ak
     mehmetkivancak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Engin EROĞLU
     engineroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ
     ayferkaradag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Elif Lutfiye KUTAY KARAÇOR
     elifkaracor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Özgür YERLİ
     ozguryerli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Pınar GÜLTEKİN
     pinargultekin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serir UZUN
     seriruzun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Sertaç KAYA
     sertackaya@duzce.edu.tr