[] Program Hakkında

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 2022-2023 akademik yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Görsel İletişim Tasarımı bölümü hem kuramsal hem uygulama alanlarda uluslararası standartlarda eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bölümün eğitim programı kapsamında farklı multidisipliner bir yaklaşımla bir araya getirilmiş olan hem uygulamalı hem de teorik dersler bulunmaktadır. Farklı disiplinlerden olan uygulamalı ve teorik dersler sayesinde yaratıcılık ile bilgi ve beceriyi kapsayan pratiklerin geliştirilebilmesi için gerekli alt yapının aktarılmasına yönelik bir temel sunulmaktadır. Ulusal ve uluslararası standartlar takip edilerek hazırlanmış olan program hızla dönüşen dijital yenilikler ile uyumlu olarak güncellenebilir ve yenilenebilir bir esnekliğe sahiptir. Bölümümüzde 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisinden oluşan akademik kadro bulunmaktadır.

[] Amaç

Görsel iletişim tasarımının kavram, kuram ve tekniğini; tasarım kültüründen beslenerek yaratıcı düşüncenin bakış açısı ile becerilerini özgün bir şekilde ortaya koyabilecek, düşünsel, sanatsal ve teknik bilgiye sahip tasarımcılar yetiştirmektir.

[] Hedef

Akademik alanda ve görsel iletişim tasarımı sektöründe (yayınevleri, grafik-animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ve grafik tasarım ajansları, firmaların tasarım merkezleri, vb. gibi) yer alacak sanatsal ve akademik düzeyde donanımlı tasarımcılar yetiştirmek; örnek, kalitede öncü bir kurum olarak tanınmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Görsel İletişim Tasarımı alanında lisans derecesi.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program lisans seviyesinde eğitim vermektedir.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, bölümümüzde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

[] Programın Tanımı

4 yıllık lisans programı.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2 İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3 Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
4 Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5 İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
6 İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
7 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
8 Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
9 Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
10 Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
11 İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
12 İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
13 Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
14 Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
15 Duyusal algıyı somutlaştırır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri


Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar yayınevleri, grafik-animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ve grafik tasarım ajansları, firmaların tasarım merkezleri, yazılım firmaları, televizyon kanalları, film yapım şirketleri ve animasyon kuruluşları, multimedya oyun tasarımı yapan firmalar gibi özel sektörün çeşitli kuruluşlarında ve devletin kurumlarının ilgili departmanlarında çeşitli pozisyonlarında görev alabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Lisans derecesini hak eden öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

[] Program Yapısı

Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı zorunlu dersler yerel kredi toplamı: 128, Toplam AKTS: 180
Seçmeli dersler kredi toplamı: 42, AKTS toplamı: 60 
Mezuniyet için gerekli minimum yerel kredi: 164, Toplam AKTS: 240 

* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

[] Mezuniyet Koşulları

Görsel iletişim tasarımı lisans programından mezun olabilmek için toplam AKTS kredisi 240 olmalıdır. Programın eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır.  Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü

Türkçe

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Açelya Betül GÖNÜLLÜ
     acelyagonullu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fehime Elem YILDIRIM
     fehimeyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi AYŞE USLU
     ayseuslu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hüseyin BARAN
     huseyinbaran@duzce.edu.tr