[] Program Hakkında

Çağdaş eczacılık uygulamalarının temellerini kazandırmak üzere yurt içi ve yurt dışı örnekler incelenerek tasarlanmıştır. Meslek ile ilgili bilgilere birinci dönemden başlanması hedeflenmektedir. Beraberinde ilk iki yıl temel eczacılık bilimleri ile ilgili derslerden oluşmaktadır. Farmasötik bilimlerde teorik ve pratik dersleri 3. ve 4. Sınıf derslerinde yoğunlaşmaktadır. Beşinci sınıf ise bitirme projesi, serbest eczane eczacılığı, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı gibi eczacılık uygulama alanlarında açılan seçmeli alan dersleri ve staj çalışmasını içermektedir.

[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Fakültemizden mezun olan öğrenciler “Eczacı” unvanı alacaklardır. Mezunlarımız eczacılık alanında Yüksek Lisans Derecesi sahibi olacaktır.


[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleşmektedir. Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim uygulanmaktadır.

[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

                                                 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5


       1.

Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme

 

 

 

 

    2.

Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme

 

 

 

 

    3.

Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme

 


 

 

 

     4.  

Meslek uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme

 

 

 

 


       

       5.       

Evrensel ve ulusal sağlık sorunlarının farkında olarak sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar üretebilme

 


 

 

 

     6. 

İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin işleyişi, sürdürülmesi ve patolojisine yönelik kavramlara sahip olabilme

 


 

 

 

     7.

Temel ve uygulamalı fen bilimlerini eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme

 

 

 

 


      8. 

Eczacılık alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme

 

 

 

 


       

       9.     

Doğal, sentetik ve biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme

 


 

 

 

         10.      

Farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme

 

 

 

 


         11.      

İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme

 

 

 

 


             12.      

Birinci basamak sağlık hizmetinin gerektirdiği eczacılık hizmetlerini sunabilme

 

 

 

 


         13.      

İlaçların hastaya sunulmasından önce, reçeteyi oluşturan ilaçların en uygun dozu, uygulama yolları ve geçimsizlikleri konusunda gerekli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme

 

 

 

 


         14.      

İlaçların ve tıbbi ürünlerin metabolizmaları, etkileri ve kullanımları ile ilgili bilgileri kullanarak hastaların reçetelerini doğru ve uygun olarak karşılayabilme

 

 

 

 


         15.      

İlaçların en uygun şekilde kullanımını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamaları çerçevesinde hasta kayıtlarını yönetebilme; hasta, hekim ve diğer sağlık personeline ilaçlar konusunda danışmanlık hizmeti verebilme

 


 

 

 

         16.      

İlaçların en uygun şekilde kullanımını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla, farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamaları çerçevesinde ilaç tedavisinin hasta boyutunda değerlendirilmesi, değiştirilmesi ve karar verilmesi aşamalarına katılabilme ve bu alanda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme

 


 

 

 

         17.      

Doğru ilaç kullanımını teşvik etmek üzere kullanımındaki eğilimleri izleme, değerlendirme ve çözüm geliştirebilme becerilerine sahip olabilme

 


 

 

 

           18.      

İlaçlar ve sağlık alanında eğitim verebilme, danışmanlık ve denetim yapabilme

 

 


 

 

         19.      

Eczacılık meslek uygulama alanlarının gerektirdiği çeşitli teknolojik araçlar, bilgi kaynakları ve yazılımlar konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme

 

 

 

 


          20.      

En az bir yabancı dili kullanarak eczacılık uygulama alanlarındaki bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

 


 

 

 

              21.      

Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olarak, eczacılık meslek uygulamaları, bilim, teknoloji, çağdaş düşünce ve davranış boyutunda güncel bilgilere sahip olabilme, bu bilgileri geliştirebilme ve derinleştirebilme

 

 

 

 
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.DemetERDÖNMEZ
E-Mail:demeterdonmez@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.CeyhanHACIOĞLU
E-Mail:ceyhanhacioglu@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.MertİLHAN
E-Mail:mertilhan@duzce.edu.tr


Dekan
Prof. Dr.UfukKOCA ÇALIŞKAN
E-Mail:ufukkocacaliskan@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN
E-Mail:ufukkocacaliskan@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Demet ERDÖNMEZ
E-Mail:demeterdonmez@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Dekan Yardımcısı
     Doç. Dr. Demet ERDÖNMEZ
     demeterdonmez@duzce.edu.tr

 • Dekan Yardımcısı
     Doç. Dr. Ceyhan HACIOĞLU
     ceyhanhacioglu@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN
     ufukkocacaliskan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Demet ERDÖNMEZ
     demeterdonmez@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ceyhan HACIOĞLU
     ceyhanhacioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mert İLHAN
     mertilhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir DOĞAN
     uzeyirdogan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Bahadır BÜLBÜL
     bahadirbulbul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Didem ORAL
     didemoral@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Miray İLHAN
     mirayilhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi CEREN GÜNEY
     cerenguney@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Demet ERDÖNMEZ
     demeterdonmez@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Duygu POLAT
     duygupolat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Maide ÖZTÜRK
     maideozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Dudu ALTINTAŞ
     dudualtintas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hilal İLHAN