[] Program Hakkında

Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

[] Amaç

Bu öğrenme kademesinde yer alan öğrenci hem Türkçe eğitimi alanında yaşanan gelişme ve değişmeleri akademik yayınlarla takip edebilme fırsatı yakalayacak hem de okullarda öğrencilere yönelik yeni uygulamalar geliştirebilecek alt yapı bilgisini kazanacaktır.

[] Hedef

Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Doktora.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe Eğitimi alanında Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kayıt Kabul Şartları

Açılması önerilen doktora programına aşağıdaki şartları yerine getirenler tezli yüksek lisans mezunları başvurabilir.

·       Türkçe eğitimi lisans ve yüksek lisans programından mezun olmak

·        ALES veya eşdeğer sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak

·        YDS, YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmak

     Programa öğrenci kabul etmek için geçerli değerlendirme kriterleri şu şekildedir:

o   ALES : %50

o   Yabancı Dil: %10

o   Lisans Not Ortalaması: %10

o   Bilim Sınavı: %3

        Yukarıda yer almayan hükümler Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkçe eğitimi lisans ve yüksek lisans programından mezun olmak.

[] Programın Tanımı

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu öğrenme kademesinde yer alan öğrenci hem Türkçe eğitimi alanında yaşanan gelişme ve değişmeleri akademik yayınlarla takip edebilme fırsatı yakalayacak hem de okullarda öğrencilere yönelik yeni uygulamalar geliştirebilecek alt yapı bilgisini kazanacaktır.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı

Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

[] Mezuniyet Koşulları

Toplam 27 yerel kredi ve 240 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az 9 (dokuz) adet ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, yeterlilik sınavı,  tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

[] Eğitim Türü
Yüz yüze
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
     fevzikarademir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Elif Emine BALTA
     elifeminebalta@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yahya AYDIN
     yahyaaydin@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Sema EREN
     semaeren@duzce.edu.tr