[] Program Hakkında
DiliTürkçe
Süresi (Yıl)2
Azami Süresi (Yıl)3
Kontenjanı
Staj DurumuYok
ÖSYM TipiALES
[] Amaç

Teorik ve pratik bilgi donanımı yüksek öğrenciler yetiştirmek, •Çağın bilgi ve teknolojilerini kullanabilen uluslararası düzeyde mesleki donanıma sahip öğrenci yetiştirmek. •Araştırma yöntemlerini kullanan, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve akademik bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmek.

[] Hedef

Eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak düzeyini çağdaş normlara ulaştırmak, Özgür, bilimsel düşünceye ve bilimsel çalışma disiplinine sahip, nitelikli araştırıcıların yetişmesini sağlamak, Bilimsel niteliklere sahip bilim insanlarının çeşitli konularda araştırma yapmalarına imkân sağlamak, Ülkemizin Tarla bitkileri yetiştirilmesi alanındaki sorunlarına çözüm bulmak ve buna yönelik araştırmalar yapmak. Bu araştırmalarda çağdaş ve en son çıkan yöntemleri kullanmak.  Tarla bitkilerinin sorunlarının çözümünde, Ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler kanalıyla araştırmalar yaparak ülkemiz ve dünya tarımına katkıda bulunmak, Araştırma bulgularını uygulamaya aktararak üreticilere faydalı olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Tarla Bitkileri’nde Yüksek Lisans

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır

[] Kayıt Kabul Şartları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri tamamlayarak başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.

• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)

• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.

• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin TanınmasıYurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.[] Programın Tanımı

Tarla Bitkileri yüksek lisans programı; tarla tarımı ile yetiştirilen kültür bitkilerinin tarımı, ıslahı, biyoteknolojisi, sitolojisi, tohumluk teknolojisi gibi konularda ileri seviye, teorik ve uygulamalı eğitim vererek, bunları çeşitli ve güncel araştırmalarla desteklemektedir. Tarla bitkileri, kullanım alanlarına göre tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır mera ve yem bitkileri başlıkları altında incelenmekte olup, söz konusu bölümün uygulamakta olduğu modern programın dahilinde ve yüksek lisans düzeyindeki tüm öğrencilerimize bu bitkiler morfolojik, fizyolojik, ekolojik, tarımsal ve ilgili diğer tüm yönlerden tanıtılmakta, her birisinin ekiminden hasadına, üretiminden ıslahına ve depolanmasına kadar ki olan süreç içerisinde gerek teorik ve gerekse de pratik çok yönlü, kalıcı eğitim(ler) verildiği gibi, bu bakımdan konu ile ilgili olan ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler yakından izlenerek, konusunda en son ve güncel bilgi ve bulgular aktarılmaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisini kazanma.
2 Tarla Bitkileri alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma.
3 Gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, bileşeni veya prosesi ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma.
4 Disiplinler arası bir takım çalışması yürütebilme becerisi kazanma.
5 Tarla Bitkileri alanında problemleri tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi kazanma.
6 Mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrayabilme
7 Etkin iletişim kurabilme becerisi kazanma
8 Tarla Bitkileri alanındaki çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama
9 Tarla Bitkileri konularındaki gelişmeleri izlemek için yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma
10 Çağdaş ve güncel konuları izleyebilme ve öğrenebilme
11 Tarla Bitkileri uygulamalarında; modern mühendislik araç-gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisi kazanma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

1             Çağdaş bilimin ışığı doğrultusunda eğitilen öğrencilerin ülke tarımına öncülük edebilecek ziraat mühendisliği bilgi ve becerisini kazanmaları

2             Bölgesel ve küresel sürdürülebilir gelişmenin devamlılığının sağlanmasına katkı yapabilecek bilgi ve becerinin kazanılması.

3             Doğal çevreyi koruyan sürdürülebilir ürün yetiştiriciliği ve yönetimi hakkında bilgi ve beceri kazanılması.

4             Türkiye’de Tarla Bitkileri üretimi alanında verimliliğin, kalitenin ve üretimin artırılması yönünde öncü olabilmek.

5             Bilimsel düşünebilme, bilimsel verileri toplama ve analiz etme becerisini kazanmak.

6             Teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisini kazanmak.

7             Sosyal yönden sorumluluk alabilme becerisini kazanmak.

8             Birlikte çalışabilme ve paylaşabilme becerilerini kazanmak.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Program mezunları çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedir. Bunlar; kamu kuruluşları (Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler, İl Özel İdareleri, DSİ, vb.), üniversitelerde (öğretim elemanı olarak), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, Tarıma dayalı AR-GE ve üretim yapan (tohumculuk, ilaç, gübre; vs) özel sektör firmaları, kamu ve özel bankaları, sulama-drenaj müteahhitlik firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarıma dayalı uluslararası şirketler, ve tarımsal işletmelerdir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

[] Program Yapısı

Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı, 21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ayrıntılar ilgili yönetmelikte bulunmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

[] Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için, en az 21 kredilik derslerin yanı sıra, seminer ve tez yapmak zorunluluğu vardır.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
E-Mail:huseyingungor@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
     huseyingungor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Yılmaz ŞAYAN
     yilmazsayan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sam MOKHTARZADEH
     sammokhtarzadeh@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
     fikretbudak@duzce.edu.tr