[] Program Hakkında

21. yüzyılın hızla değişen teknolojisiyle birlikte endüstriyel dönüşümün merkezinde yer alan Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Düzce Üniversitesi'nin dinamik, yenilikçi ve değer üreten yaklaşımıyla bir adım öne çıkıyor. Endüstri 4.0 devriminin hızla yaygınlaştığı bir dönemde, Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, özgün yaklaşımı ve güçlü kadrosuyla öğrencilere sadece bir eğitim değil, aynı zamanda geleceğin teknolojisini şekillendirme fırsatını sunuyor. Mekatronik Mühendisliği, mekanik, elektronik ve yazılım mühendislik disiplinlerinin entegre edildiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu alan, karmaşık sistemleri tasarlama, geliştirme ve yönetme yeteneğiyle öne çıkıyor. Düzce Üniversitesi'nin Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, bu alanın öncülerini yetiştirerek sanayinin dönüşümünde lider rol üstlenmeyi hedeflemektedir.

Endüstri 4.0 ile birlikte üretim süreçleri, veri analitiği, otomasyon ve yapay zeka gibi alanlarda büyük değişimlere uğradı. Mekatronik Mühendisliği, bu dönüşümün temel taşlarından birini oluşturuyor. Endüstriyel robotlar, akıllı üretim hatları ve otonom sistemler gibi yenilikçi çözümler, Mekatronik Mühendisliği mezunlarının katkılarıyla hayat buluyor. Düzce Üniversitesi'nin bu alandaki yüksek lisans programı ise 2022 yılında açılarak, geleceğin lider mühendislerini yetiştirmeye başladı. Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, akademik kadrosunda yer alan 1 profesör, 4 doçent, 2 yardımcı doçent ve 1 öğretim elemanıyla güçlü bir temele sahiptir. Yenilikçi yaklaşımları, sektörel deneyimleri ve araştırma yetenekleri ile bu kadro, öğrencilere sadece teorik değil aynı zamanda pratik bilgi aktarımı yaparak, endüstride gerçek dünyaya yönelik çözümler üretme becerisi kazandırmaktadır. Bu dinamik kadro sayesinde Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, kısa sürede prestijli bir konuma erişmiş ve sektörün ihtiyaçlarına uygun programlar ve araştırmalar geliştirmiştir.

Düzce Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı mezunları, endüstriyel otomasyon, robotik sistemler, akıllı üretim teknikleri ve enerji yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşma şansı yakılıyor ve birçok sektörde lider pozisyonlarında istihdam edilme fırsatı elde ediyor. Düzce Üniversitesi'nin Mekatronik Mühendisliği programı, öğrencilere sadece bir diploma değil, aynı zamanda geleceğin teknolojisini şekillendirme potansiyelini sunuyor.

[] Amaç
Misyonumuz disiplinlerarası teknolojilerin ileri düzeyde anlayışına sahip öncü mühendisler yetiştirmektir. Modern teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu karmaşık sorunları çözmeyi hedefleyen mekanik, elektronik ve yazılım mühendisliği alanlarında güncel kavramlarla etkileşimde bulunan dinamik bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Teori, araştırma ve uygulamalı deneyimleri entegre eden bir müfredat aracılığıyla, mezunlarımızı yenilikçi mekatronik sistemleri tasarlamada, optimize etmede ve uygulamada uzmanlaşmış olarak yetkilendirmeyi amaçlıyoruz. Etik düşünceler, işbirliği ve liderlik vurgusuyla, programımız sadece yetkin problem çözücüler değil aynı zamanda alanın ilerlemesine ve genel olarak topluma sorumluluk sahibi katkıda bulunan mezunlar üretmeyi hedeflemektedir.
[] Hedef

Vizyonumuz mekanik, elektronik ve yazılım mühendisliğinin kesişim noktasında ileri eğitim ve araştırmada lider bir bölüm olmaktır. Dünyanın en acil sorunlarına yenilikçi çözümler öncülük edecek vizyon sahibi mühendislerin yeni neslini ilham vermek istiyoruz. Disiplinlerarası keşfi teşvik eden, ileri araştırmayı ve teknolojik yeniliği destekleyen işbirlikçi bir ortam oluşturarak, sadece olağanüstü teknik becerilere sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda etik değerleri ve toplumsal etkileri derinlemesine anlayan mezunlar yetiştireceğimizi hayal ediyoruz. Mezunlarımız, robotik, otomasyon ve gelişen teknolojilerde dönüşümcü ilerlemelerin itici gücü olacaklar ve endüstrilere ve toplumlara katkı sağlayacaklar.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

Bir lisans diplomasına sahip olması,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,

Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,

Mülâkat değerlendirmesinde başarılı olması,

Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.

Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

 

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 2022-2023 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Anabilim dalında görev yapan 1 Profesör, 4 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim elemanı ve 2 Araştırma Görevlisi mevcuttur.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Lisans düzeyi bilgi ve becerilerini kullanarak, Mekatronik mühendisliğine ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 Mekatronik mühendisliğinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilme, edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri ve/veya araştırma yöntemlerini kullanarak bu sorunları çözümleyebilme.
3 Mekatronik mühendisliğinin ilişkili olduğu disiplinlerin bilgilerini kendi alanıyla bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
4 Mekatronik mühendisliği ile ilgili uygulamalarda sorumluluk alarak özgüvenle ve gereğinde liderlik bilinciyle çözüm üretebilme.
5 Mekatronik mühendisliğinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, yenilikleri kavrayabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
6 Mekatronik mühendisliğindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, alanındaki ulusal/uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve tartışabilme.
7 Mekatronik mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme.
8 Mekatronik mühendisliğine ilişkin problemlerin çözümünde strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımızın potansiyel mesleki profili:

Araştırma ve Geliştirme Mühendisi: Mekatronik mühendisleri, yeni ürün ve teknolojilerin tasarım ve geliştirme süreçlerinde yer alabilirler. Bu pozisyon, yenilikçi fikirlerin ve konseptlerin pratik uygulamaya dönüştürülmesini içerebilir.

Otomasyon ve Kontrol Mühendisi: Endüstriyel otomasyon sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve bakımı gibi işlerde çalışabilirler. Bu pozisyon, üretim süreçlerini optimize etmek, otomasyon sistemlerini yönetmek ve denetlemek gibi görevleri içerebilir.

Robotik Mühendisi: Mekatronik mühendisleri, robot sistemlerinin tasarımı, programlaması ve yönetimi konusunda uzmanlaşabilirler. Bu pozisyon, endüstriyel robotlar, tıbbi robotlar veya hizmet robotları gibi farklı alanlarda çalışmayı içerebilir.

Elektronik Tasarım Mühendisi: Elektronik bileşenlerin ve devrelerin tasarımı, testi ve üretimi konusunda görev alabilirler. Bu pozisyon, elektronik ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini içerebilir.

Ürün Yöneticisi: Yeni ürünlerin veya sistemlerin yönetimi, planlaması ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alabilirler. Bu rol, pazar araştırması, müşteri gereksinimlerinin analizi ve ürün stratejisinin belirlenmesini içerebilir.

Enerji ve Sürdürülebilirlik Danışmanı: Mekatronik mühendisleri, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışarak, enerji tasarrufu sağlayan sistemlerin tasarımı ve uygulamasına odaklanabilirler.

Akademisyen ve Araştırmacı: Üniversitelerde veya araştırma kurumlarında çalışarak, mekatronik mühendisliği alanındaki yeni teknolojileri inceleyebilir, öğretim yapabilir ve araştırma projelerine katılabilirler.

Danışmanlık ve Proje Yönetimi: Mekatronik mühendisleri, danışmanlık firmalarında veya projelerde çalışarak, farklı sektörlerdeki şirketlere teknik destek sağlayabilir ve proje yönetimi görevlerini üstlenebilirler.

Sağlık Teknolojileri Mühendisi: Tıbbi cihazların tasarımı, geliştirilmesi ve testi konularında çalışabilirler. Bu alanda çalışan mühendisler, sağlık sektörüne katkı sağlayacak medikal teknolojileri geliştirebilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, en az 7 ders,21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
Öğrenci, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait seçmeli derslere kayıt yaptırır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları Yüksek Lisans ve Doktora programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde gösterilen gerekli çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler mezun sayılırlar.

[] Eğitim Türü

Tam zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali GÜRSEL
     aligursel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ferzan KATIRCIOĞLU
     ferzankatircioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
     gurcansamtas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN
     enesaslan@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Prof. Dr. MERT YILDIRIM
     mertyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Lütfullah Enes GÖĞŞEN
     enesgogsen@duzce.edu.tr