[] Program Hakkında

   Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Türk Dili ve Edebiyatı disiplinlerinin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. Nihayetinde ülkemizin dil ve edebiyat ile bunlara bağlı sanatlarda yetişmiş nitelikli bireylere olan gereksinimi, geleceğin edebiyatçı, dilci, dilbilimci, şair ve yazarlarındaki sanat duyarlılığı ve söz konusu alanlarda üstün eserler verebilme başarısı ancak eğitim ile mümkündür. Bütün bu gereksinimlerin bilimsel disiplin ve özgür düşünceli bilim adamlarınca karşılanması doğrultusunda doktora programı açılmıştır. Söz konusu doktora programında, uluslararası düzeyde bilgi üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ve uluslararası düzeyde dil ve edebiyat problemlerine çözümler üretecek, akademisyen ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

[] Amaç

   Bu programla, uluslararası düzeyde doktora eğitimi vererek, bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri takip edebilen, yeni yaklaşımları kavrayarak sürekli gelişen dil ve edebiyat disiplinlerinin şartlarına göre kendini yenileyebilen girişimci, dinamik ve analitik düşünceye sahip akademisyenlerin ve araştırmacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

[] Hedef

   Genelde ülkemizde, özelde ise Düzce ilimizde Türk Dili ve Edebiyatı alanında yetişmiş akademisyenlere ve araştırmacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programda, Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademisyen ve araştırmacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yetişecek akademisyen ve araştırmacıların ihtiyaç halinde, başta hızla büyüyen Düzce Üniversitesi’nde olmak üzere Türkiye’deki ve dünyadaki diğer üniversitelerde görev yapması ve çeşitli kurum / kuruluşlarda görev alıp bilimsel ürünler vermesi hedeflenmektedir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

   Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan Türk Dili ve Edebiyatı alanında "Bilim Doktoru" derecesi alırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Doktora

[] Kayıt Kabul Şartları

* Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,


* Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 55 veya 4’lük sistemde 2 (CC) eşdeğeri olması,


* ALES'ten en az 70 puan almış olmak,


* Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim sınavı ile sözlü sınavda başarılı olmak.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

  Programda yer alan dersler Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları dallarından seçilmiş derslerden oluşmaktadır.

  Doktora derecesini almak için gerekli olan toplam kredi miktarı 11 ders ve 1 seminer olmak üzere 33’tür. Her dersin kredisi 3’tür ve tüm dersler teoriktir. Dersler seçmelidir. Tez aşamasına geçmek ve bu aşamadaki dersleri alabilmek için adayların birinci, ikinci ve üçüncü yarıyılda aldığı derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Derslerin programda seçmeli olarak yer almasının sebebi adayın kendi ihtiyaçları doğrultusundaki dersleri almasına imkân verme düşüncesine dayanmaktadır.

  

  Dersler üç yarıyıl sürmektedir. Dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler yazılı ve sözlü olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında kapsamlı bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Derslerin tamamlanması ve yeterlik sınavının geçilmesi için azami süre sekiz yarıyıl olarak belirlenmiştir. Bu aşamaları başarı ile tamamlayan öğrencilerden doktora tezi hazırlamaları ve tez savunması yapmaları beklenmektedir. Tez savunması sonrasında, tez jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

    Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Düzce Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri Düzce Üniversitesi tarafından tanınmaktadır.

   ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin Düzce Üniversitesi’ndeki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir. Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

   Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Türk Dili ve Edebiyatı disiplinlerinin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. Bu programla, uluslararası düzeyde doktora eğitimi vererek, bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri takip edebilen, yeni yaklaşımları kavrayarak sürekli gelişen dil ve edebiyat disiplinlerinin şartlarına göre kendini yenileyebilen girişimci, dinamik ve analitik düşünceye sahip akademisyenlerin ve araştırmacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
2 Eleştirel düşüncelerini yapıcı bir biçimde açıklama güvenini kazanır.
3 Geçmişten günümüze klâsik ve Modern edebiyat akımlarını tanır ve akımların anlatım biçimleri üzerindeki etkilerini değerlendirir.
4 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur.
5 Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder; dönemde rol oynayan yeni biçimleri ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koyar; eskisi ile mukayese eder ve sonraki dönemlere etkilerini belirler.
6 Eski Türk Edebiyatının aruz, kafiye, nazım şekilleri konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın dönemlerini, şairlerini ve bu şairlerin eserlerini bilir. Eserleri Arap harfli olarak okuyup anlamaya çalışır.
7 Bir metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve fikir yürütme yeteneğini geliştirir.
8 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur.
9 Türk Halk Edebiyatı içerisinde anlatmaya dayalı türler ile ilgili metinler hakkında bilgi sahibi olur.
10 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin yazıldığı alfabeleri bilir, bu alfabelerle yazılmış olan metinleri çevriyazıya ve Türkiye Türkçesi yazı diline aktararak üzerinde dil bilim ve dil bilgisi incelemeleri yapabilir.
11 Bilimsel ahlâk ve sorumluluk bilinci kazanır.
12 Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

  Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde “akademisyen” olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
   Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

[] Program Yapısı

Doktora derecesini almak için gerekli olan toplam kredi miktarı 11 ders ve 1 seminer olmak üzere 33’tür. Her dersin kredisi 3’tür ve tüm dersler teoriktir. Dersler seçmelidir. Tez aşamasına geçmek ve bu aşamadaki dersleri alabilmek için adayların birinci, ikinci ve üçüncü yarıyılda aldığı derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Derslerin programda seçmeli olarak yer almasının sebebi adayın kendi ihtiyaçları doğrultusundaki dersleri almasına imkân verme düşüncesine dayanmaktadır.

   Dersler üç yarıyıl sürmektedir. Dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler yazılı ve sözlü olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında kapsamlı bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Derslerin tamamlanması ve yeterlik sınavının geçilmesi için azami süre sekiz yarıyıl olarak belirlenmiştir. Bu aşamaları başarı ile tamamlayan öğrencilerden doktora tezi hazırlamaları ve tez savunması yapmaları beklenmektedir. Tez savunması sonrasında, tez jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklaynız...

[] Mezuniyet Koşulları

   Programda yer alan dersler Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları dallarından seçilmiş derslerden oluşmaktadır.

   Doktora derecesini almak için gerekli olan toplam kredi miktarı 11 ders ve 1 seminer olmak üzere 33’tür. Her dersin kredisi 3’tür ve tüm dersler teoriktir. Dersler seçmelidir. Tez aşamasına geçmek ve bu aşamadaki dersleri alabilmek için adayların birinci, ikinci ve üçüncü yarıyılda aldığı derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Derslerin programda seçmeli olarak yer almasının sebebi adayın kendi ihtiyaçları doğrultusundaki dersleri almasına imkân verme düşüncesine dayanmaktadır.

   Dersler üç yarıyıl sürmektedir. Dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler yazılı ve sözlü olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında kapsamlı bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Derslerin tamamlanması ve yeterlik sınavının geçilmesi için azami süre sekiz yarıyıl olarak belirlenmiştir. Bu aşamaları başarı ile tamamlayan öğrencilerden doktora tezi hazırlamaları ve tez savunması yapmaları beklenmektedir. Tez savunması sonrasında, tez jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

[] Eğitim Türü

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı'nda örgün eğitim yapılmaktadır.

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Metin AKKUŞ
     metinakkus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ
     mehmeteminuludag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Recai ÖZCAN
     recaiozcan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İlhan GENÇ
     ilhangenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ümit Özgür DEMİRCİ
     umitdemirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. MEHMET HAZAR
     mehmethazar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Aybüke Betül DOĞAN
     betulkiymaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sibel BAYRAM
     sibelbayram@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAASLAN
     mehmetkaraaslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mümin TOPCU
     mumintopcu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi FATİH ALPER TAŞBAŞ
     fatihtasbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Emel ARAS
     emelsengonul@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Doç. Dr. Aybüke Betül DOĞAN
     betulkiymaz@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi FATİH ALPER TAŞBAŞ
     fatihtasbas@duzce.edu.tr