[] Program Hakkında

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2021 yılında kurulmuştur. Program 4 yarıyılı (2 yıl) kapsayan teorik ve uygulamalı dersler ile tez çalışmasından oluşmaktadır. En az 21 kredilik dersi ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrenci programdan bilim uzmanı olarak mezun olmaktadır. Program 4 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.

[] Amaç

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında geniş ve güncel bilgiye sahip olan, bilimsel bir araştırma planlayabilen ve uygulayabilen, interdisipliner ekip yaklaşımını kavrayabilen ve kullanabilen, bir cerrahi hastasının perioperatif bakımını kapsamlı olarak planlayıp uygulayabilen, alanında bilimsel bir araştırma planlayabilen, uygulayabilen, elde ettiği verileri analiz ederek rapor edebilen, bu raporu ulusal düzeyde bir dergide yayınlayabilen ya da bilimsel bir toplantıda sunabilen bilgili, yeterli ve yetkin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği uzmanı yetiştirmektir.

[] Hedef

Yüksek Lisans programı lisans eğitimi sonrası Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dalında bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Yüksek Lisans Derecesi

[] Kayıt Kabul Şartları

Hemşirelik Lisans diplomasına sahip olmak.

Kamu ya da özel hastanelerde en az bir yıl süre ile hemşire olarak çalışmış olmak.

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Programdan mezun olmak için zorunlu kredi yükü 21 yerel kredidir (120 AKTS). Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen başarı notlarını almış ve gerekli genel akademik ortalamaları sağlamış olması gerekir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapılamaz.

Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, yalnızca ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.

[] Programın Tanımı
Yüksek Lisans programı lisans eğitimi sonrası Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dalında uzman hemşire yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Programda Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğine yönelik alan dersleri ve bilim uzmanlığına yönelik akademik dersler bulunmaktadır. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde geniş ve güncel bilgiye sahiptir.
2 Bedenin normal fizyolojik süreçlerinin; hastalık durumunda ortaya çıkan belirti ve bulguları hücre düzeyinde ele alıp değerlendirerek hemşirelik bakımında temel olan kavramların ve ilkelerin bilgisine sahiptir.
3 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
4 Bir cerrahi hastasının cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla perioperatif bakımını kapsamlı olarak planlayıp uygulayabilir, uyguladığı bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
5 İnterdisipliner ekip yaklaşımını kavrayabilir ve kullanabilir.
6 Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında bilimsel bir araştırma planlayabilir, uygulayabilir ve elde ettiği verileri analiz ederek rapor edebilir.
7 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar.
8 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini uygular
10 En az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
11 Etik ilkelerin birey ve toplum için önemini bilir ve etik davranır.
12 Öğrenci klinik uygulamalarında üstlendikleri görevleri (hemşirelik girişimlerini öğretme, rol modeli olma ve öğrenciyle iletişim kurabilme) yerine getirme sorumluluğuna sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız kamu ve özel kuruluşlara ait hastanelerde uzmanlık alanlarına uygun kliniklerde klinik hemşiresi, yönetici hemşire ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

[] Program Yapısı

Yüksek lisans programı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Programa kayıtlı öğrenciler 2 yıllık (4 yarıyıl) süre içinde en az 21 yerel kredi ve 120 AKTS kredisi almak zorundadır. Öğrenciler talepleri doğrultusunda alan içi ve dışı seçmeli ders seçebilir. Yüksek lisans programında yer alan derslerin tamamı dönemlik derslerdir. Öğrenciler, ilk iki yarıyılda derslerini başarı ile tamamlayarak 3. yarıyıldan itibaren tez çalışmasına başlar.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir. Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Genel sınava girmeyen öğrenciye FF notu verilir. Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, akademik anabilim dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır.

Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az 70 almış olmaları gerekir.

[] Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü tamamlayan, yüksek lisans tezini azami süreler içerisinde başarıyla sonuçlandıran, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 3. Bölüm Madde 10'da belirtilen ilgili bütün bilgi ve belgeleri enstitüye teslim ederek enstitü tarafından mezuniyeti uygun bulunan öğrenci mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır. Programın azami süresi derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

[] Eğitim Türü

Tam zamanlı I. öğretim

[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
E-Mail:atiyeerbas@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
  • Anabilim Dalı Başkanı
       Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
       atiyeerbas@duzce.edu.tr

  • Öğretim Üyesi
       Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKALIN
       ayseakalin@duzce.edu.tr