[] Program Hakkında

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2021 yılında kurulmuştur. Program 4 yarıyılı (2 yıl) kapsayan teorik ve uygulamalı dersler ile tez çalışmasından oluşmaktadır. En az 21 kredilik dersi ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrenci programdan bilim uzmanı olarak mezun olmaktadır.

[] Amaç

Akut ve kronik dahili hastalıkların önlenmesi, tedavisi, bakım ve rehabilitasyonunda uzmanlaşmış, bilimsel gelişme ve yenilikleri izleyen ve bakımda kullanan, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, eleştirel düşünebilme becerisi ve bilimsel anlayış kazanmış bilim uzmanı ve araştırmacı hemşire yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

[] Hedef

Yüksek Lisans programı lisans eğitimi sonrası İç Hastalıkları Hemşireliği dalında bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

AYÇ-YBÖ: 7

[] Kayıt Kabul Şartları

Hemşirelik Lisans diplomasına sahip olmak.

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Mezuniyet için gerekli olan AKTS kredi değerini ve asgari ders koşullarını sağlayan öğrenciler, yüksek lisans programından en az üç yarıyılda mezun olabilirler. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23032&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5


[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen başarı notlarını almış ve gerekli genel akademik ortalamaları sağlamış olması gerekir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapılamaz.

Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, yalnızca ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.

[] Programın Tanımı

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, iç hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını güçlendirmenin yanı sıra sağlığın korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca öğrenciye erişkin ve yaşlılık döneminde görülen hastalıkların fizyopatolojisi, risk faktörleri, korunma ilkeleri, tanı, tedavi, bakım, hasta eğitimi ve rehabilitasyonuna yönelik bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra uzmanlık gerektiren soruları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İç hastalıkları hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir.
2 İç hastalıkları hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, analiz ve sentez eder.
3 İç hastalıkları hemşireliği alanına ilişkin sorunlara çözüm üretecek araştırmalar planlar, uygular, rapor eder ve sunum/yayın yapar
4 Sağlık alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, hesaplar ve yorumlar.
5 İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili uzmanlık gerektiren mevcut sorunlara çözüm önerileri getirir, sorumluluk alarak sorunları çözer ve sonuçları değerlendirir.
6 İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser.
7 Sağlık alanında yayınlanmış bilimsel bir makaleyi analiz eder, kanıta dayalı uygulamaları takip eder, mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
8 Kanıta dayalı araştırma ve ileri hemşirelik uygulamalarını destekleyen kavram ve teorileri analiz ederek hemşirelik bakımında kullanır.
9 Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı veya sözlü olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
10 Sağlık alanında sahip olduğu bilgi, beceri ve problem çözme yetenekleri ile disiplinler arası çalışmalarda etkin rol alır.
11 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik ilkelere uygun davranır.
12 Alanda liderlik rollerini üstlenir, eleştirel düşünür, mesleki faaliyetlerde bulunur.
13 Toplum sağlığına duyarlı davranır ve ilgili sağlık-sosyal politikaları izler ve katkıda bulunur.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız kamu ve özel kuruluşlara ait hastanelerde uzmanlık alanlarına uygun kliniklerde klinik hemşiresi, yönetici hemşire ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisansını başarı ile tamamlayanlar Doktora programına geçerler. YÇ-AYA: 3, AYÇ-YBÖ: 8


[] Program Yapısı

Yüksek lisans programı İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Programa kayıtlı öğrenciler 2 yıllık (4 yarıyıl) süre içinde en az 21 yerel kredi ve 120 AKTS kredisi almak zorundadır. Öğrenciler talepleri doğrultusunda alan içi ve dışı seçmeli ders seçebilir. Yüksek lisans programında yer alan derslerin tamamı dönemlik derslerdir. Öğrenciler, ilk iki yarıyılda derslerini başarı ile tamamlayarak 3. yarıyıldan itibaren tez çalışmasına başlar.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirme ve notlandırma yapılır.

Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir. Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Genel sınava girmeyen öğrenciye FF notu verilir. Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, akademik anabilim dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır.

Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az 70 almış olmaları gerekir.[] Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü tamamlayan, yüksek lisans tezini azami süreler içerisinde başarıyla sonuçlandıran, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 3. Bölüm Madde 10'da belirtilen ilgili bütün bilgi ve belgeleri enstitüye teslim ederek enstitü tarafından mezuniyeti uygun bulunan öğrenci mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır. Programın azami süresi derslerin verildiği dönemden başlamak üzere program en az üç yarıyılda,  en çok altı yarıyılda tamamlanır.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim


[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi MUTLUAY YAYLA
E-Mail:ezgiyayla@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ezgi MUTLUAY YAYLA
     ezgiyayla@duzce.edu.tr

 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
     atiyeerbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN
     nuriyeyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayşe AKALIN
     ayseakalin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe TÜRTEN KAYMAZ
     tugceturten@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALTINBAŞ AKKAŞ
     ozlemakkas@duzce.edu.tr