[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi'nde Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı 2021 yılında başlamıştır. Program; bir profesör, bir doçent ve üç yardımcı doçent olmak üzere beş öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir. 

[] Amaç

Bu program öğrenciye, kadının cinsel, üreme sağlığı konularına yönelik fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarını toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ve etik ilkeler doğrultusunda ele alabilecek bilgi, tutum ve beceriyi kazandırarak, kadın sağlığının korunmasına ve yükseltilmesine katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

[] Hedef

Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

[] Kayıt Kabul Şartları

Hemşirelik Lisans Diplomasına sahip olmak ve Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Başvuru koşullarını yerine getirmek.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Program zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.  Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Program doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulabilir.

[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Hemşirelik bilim ve sanatının gereklerini, bireyin/ailenin/toplumun sağlığını korumada ve geliştirmede en üst düzeyde uygulayabilen
2 Sağlığın bozulduğu durumlarda bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda saptayabilen, hemşirelik bakımını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen
3 Ekip çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki sağlık ekibi üyeleri ve ilişkili olduğu diğer disiplin üyeleri ile işbirliği yapabilen ve etkili iletişim kurabilen
4 Birey, aile ve toplumun eğitim gereksinimleri belirleyen ve en doğru strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak eğitim gereksinimleri uygun eğitim verebilen
5 Evrensel değerlere sahip, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin, hasta haklarının, yasal sorumluklarının bilincinde olan
6 Bilimsel yöntemi ve düşünceyi mesleki ve sosyal yaşamında kullanan, eleştirel düşünen, akademik üstünlük ve araştırma öğelerini birleştiren bir anlayışla mesleğini yapabilen
7 Bireysel ve mesleki gelişimine ilişkin sorumluluk alabilen, mesleğin gelişimi için karar alma mekanizmalarında etkin rol alan
8 Alanında ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
9 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen mezunlar vermektir
10 Türkçeyi iyi kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerisine sahip olmak
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8
[] Program Yapısı

Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı kapsamında 6 zorunlu, 11 seçmeli ders yer almaktadır. Program 4 yarıyılda tamamlanmaktadır. İlk iki yarıyıl ders dönemi, üçüncü ve dördüncü yarıyıllar ise tez çalışmasını kapsamaktadır. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınav Değerlendirme ve notlandırmada Düzce Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. https://duzce.edu.tr/df48/yonetmelik-ve-yonergeler 

[] Mezuniyet Koşulları

Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. D8'de belirtilen lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezun olabilmesi için, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans tezini danışmanı rehberliğinde hazırlamak ve jüri üyelerinin önünde başarılı bir şekilde sözlü olarak sunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde düzeltmelerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
E-Mail:atiyeerbas@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
     atiyeerbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayşe AKALIN
     ayseakalin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hacer GÜLEN SAVAŞ
     hacergulen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Filiz SÜZER ÖZKAN
     filizsuzer@duzce.edu.tr