[] Program Hakkında

Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı 2014-2015 Eğitim-öğretim yılında Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı altında kurulmuştur. Programın amacı, öğrencinin temel hemşirelik kavramları ve ilkeleri öğrenmesini, hemşirelik kuramları, araştırma, istatistik, klinik karar verme ve etik konularındaki bilgi ve becerileri geliştirmesini, hemşirelik bakımında etik ilkeler doğrultusunda hemşirelik sürecine göre bakım vermesini, bilimsel bir araştırma projesini planlayarak tamamlamasını sağlamaktır.

[] Amaç

Öğrencinin temel hemşirelik kavramları ve ilkeleri öğrenmesi, hemşirelik kuramları, araştırma, istatistik, klinik karar verme ve etik konularındaki bilgi ve becerileri geliştirmesi, hemşirelik bakımında etik ilkeler doğrultusunda hemşirelik sürecine göre bakım vermesi, bilimsel bir araştırma projesini planlayarak tamamlamasını sağlamak.

[] Hedef

Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar bilim uzmanı ünvanı kazanır.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

YÇ-AYA:2

AYÇ-YBÖ: 7

[] Kayıt Kabul Şartları

Hemşirelik Lisans Diplomasına sahip olmak ve Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Başvuru koşullarını yerine getirmek.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 60 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu-seçmeli ders alması ve 40 AKTS kredi yükü olan tez çalışmasını ve 20 AKTS’lik Uzmanlık Alan dersini tamamlaması gerekmektedir. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Program doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulabilir.

[] Programın Tanımı

Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalı altında kurulmuş bir yüksek lisans programıdır. Hemşirelik Esasları Yüksek  Lisans Programı;

 • Hemşirelik eğitimi için temel bilim niteliği taşır,
 • Hemşirelik mesleğinin diğer sağlık mesleklerinden farklılaşmasını sağlar,
 • Tüm Hemşirelik Meslek Dersleri için temel oluşturur.

Bu özelliği nedeniyle, Hemşirelik Esasları alanı oldukça zengin ve açılımı olan konu alanlarına sahiptir. Programın 1 yılı ders, 1 yılı tez olmak üzere 2 yıldan oluşur.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Temel hemşirelik kavramları ve ilişkisini açıklar.
2 Birey, aile ve topluma holistik yaklaşımla hemşirelik bakımı sunar.
3 Sağlığın tanılanmasında / bakım gereksinimlerinin saptanmasında uzmanlık düzeyinde bilgi ve beceriye sahiptir.
4 Hemşirelik Esasları eğitiminde uygun ilke ve yöntemleri kullanır.
5 Hemşirelik becerilerinin uygulanmasında mesleki değerler ve etik ilkelere göre davranır.
6 Hemşirelik bakımına yönelik araştırma yapar ve yayınlar.
7 Kuramsal bilgiyi ve araştırma sonuçlarını hemşirelik bakımına yansıtır.
8 Kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
9 Disiplinlerarası çalışmalarda hemşirelik esaslarına özgü bilgi ve becerilerini kullanır.
10 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda uzman hemşire, yönetici hemşire, bakım yöneticisi, eğitim hemşiresi, sağlık/hastalık danışmanı, yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak istihdam edilebilir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

YÇ-AYA: 3

AYÇ-YBÖ: 8

[] Program Yapısı

Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans programı 2 yıl (4 yarıyıl) öğrenim süresine sahiptir. Hemşirelik ve Tıp alanında görev yapan öğretim üye ve görevlileri tarafından yürütülmektedir. AKTS yükleri bakımından yüksek lisans programında zorunlu derslerin oranı %72, seçmeli derslerin oranı ise %28'dır. Öğrenci bu programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Mezuniyet için asgarî 120 AKTS tamamlanmalıdır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Düzce Üniversitesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği Kuralları uygulanır. 

[] Mezuniyet Koşulları


Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 60 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ve seçmeli ders alması (21 Ulusal Kredi) ve 60 AKTS kredi yükü olan yüksek lisans tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi D. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

[] Eğitim Türü

Örgün Öğretim

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
E-Mail:atiyeerbas@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
     atiyeerbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ayla KEÇECİ
     aylakececi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayşe DEMİRAY
     aysedemiray@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayşe AKALIN
     ayseakalin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi SELİN KESKİN KIZILTEPE
     selinkeskin@duzce.edu.tr