[] Program Hakkında

Orman Mühendisliği Programı (OMP) eğitim ve öğretim faaliyetlerine resmi olarak 1997 yılında başlamıştır. Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için Öğrenci Seçme Sınavı'ndan (ÖSS) yeterli “Sayısal–2 (SAY–2)” puan almaları gerekmektedir. DÜ Orman Fakültesi OMP, gerçekleştirdiği kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel akademik faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de mevcut OMP arasında üst sıralarda yer almaktadır. Program, dört yıllık süresi içinde disiplinler arası yaklaşımı baz olarak sunduğu zorunlu ve seçmeli ders ve uygulama çalışmaları ile öğrencilerine, doğal özellikle de orman kaynaklarının sürüdürülebilir yönetimi konusunda uluslararası standartlarda eğitim vermektedir. Dinamik bir yapıya sahip programın eğitim ve öğretim faaliyetleri, güncel doğal kaynak sorunları ile mevcut bilgi ve teknolojik seviyeyi yansıtacak şekilde güncellenmektedir. 
OMP'da mevcut anabilim dallarına ait Silvikültür, Orman Entomolojisi ve Koruma, Havza Amenajmanı, Toprak ve Ekosistem, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri, Orman Botaniği laboratuvarları ve Herbaryum yardımı ile teorik bilgiler uygulamaya geçirilmektedir. Ayrıca, bu tesislerde öğretim üyelerimizin BAP, TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projelerinin laboratuvar çalışmaları ile lisans, yüksek lisans ve doktora bitirme tezlerinin deney ve araştırma çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.
[] Amaç

Orman Mühendisliği Programı (OMP), doğal özellikle de orman kaynaklarının tüm ürün, işlev ve hizmetlerinin sürüdürülebilir olarak yönetimi, işletilmesi ve denetimi konularında en yüksek uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile kamusal  danışmanlık yapmayı amaçlar. Bu çerçevede, orman ekosistemleri ve öğelerinin tanınması, ormanların yenilenmesi, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve potansiyel orman alanlarının ağaçlandırılması ile odun ve odun dışı ürün ve hizmetlerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir kullanımını sağlayacak şekilde planlanması ve işletilmesini sağlayabilecek nitelikte yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefler. 

[] Hedef
Orman Mühendisliği Programı (OMP), doğal ve özellikle de orman kaynaklarının yönetimi ile ilgili kaliteli eğitim ve öğretim yapan, bilim, teknoloji ve topluma yerel, bölgesel ve küresel ölçekte katkı sağlayan, mezunları öncelikle tercih edilen öncü bir program olma vizyonuna sahiptir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Orman Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Orman Mühendisliği Programının amacı değişen bilim, teknoloji, eğitim ve toplum gereksinimleri doğrultusunda sınırlı doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olarak yönetilmesini sağlayan, eğitim ve araştırma becerilerine sahip mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, bireysel sorumluluk alabilen Orman Mühendisleri yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Sürdürülebilir kaynak kullanımı anlayışı
2 Ormancılıkla ilgili temel flora, fauna, ekosistem ve doğal kaynak bilgisi
3 Türkiye’deki orman kaynaklarını ilgilendiren idari ve hukuki yapı, politika belirleme ve planlama süreçleri, arz-talep ilişkileri, sosyo-ekonomik durum bilgisi
4 Ormancılıkla ilgili alanlarda problem tanımlama, modelleme ve çözme yetkinliği
5 Ormancılık uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanma becerisi
6 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ormancılık problemlerine uygulama becerisi
7 Deney tasarlama, yapma, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi
8 Ormancılık disiplini içinde ve diğer disiplinler ile takım çalışması yapma becerisi
9 Ormancılıkla ilgili durum ve gelişmeleri takip edebilecek yabancı dil bilgi ve becerisi
10 Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisi
11 İnisiyatif alma ve bağımsız davranma yetkinliği
12 Kalite bilgisi ve bilinci
13 Yaşam boyu öğrenme bilinci
14 Meslek ahlakı ve toplumsal sorumluluk bilinci
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Orman Mühendisliği Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları alan kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman Bakanlığı'nın, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde çalışırlar. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi işlerinde ve belediyelerde park ve bahçeler müdürlüğünde görev alabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisansüstü programlara devam edebilirler.
[] Program Yapısı
- Orman Mühendisliği Programı (OMP) en az 240 AKTS kredisiyle tamamlanmaktadır,

- Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır,

- OMP öğrencileri otuz iş günü staj yapmak zorundadır. Öğrenciler, stajlarını Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlüklerin (Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) merkez veya taşra teşkilatlarında, kamu veya özele ait fidanlıklarda, belediyelerde ve özel ormancılık bürolarında yapabilir. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Fakülte öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden ilgili yönetmelik ve yönergelerde belirtilen esaslara göre başarılı olmuş, mezuniyeti için gerekli krediyi ve stajlarını başarıyla tamamlamış olmak gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.AbdurrahimAYDIN
E-Mail:aaydin@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.YılmazTÜRK
E-Mail:yilmazturk@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.Halil İbrahimŞAHİN
E-Mail:halilibrahimsahin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN
E-Mail:aaydin@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. BİLAL ÇETİN
E-Mail:
[] Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
E-Mail:yilmazturk@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN
     aaydin@duzce.edu.tr

 • Anabilim Dalı Başkanı
     Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
     yilmazturk@duzce.edu.tr

 • Anabilim Dalı Başkanı
     Doç. Dr. Hayati ZENGİN
     hayatizengin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Oktay YILDIZ
     oktayyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emrah ÇİÇEK
     emrahcicek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Necmi AKSOY
     necmiaksoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN
     aaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
     yilmazturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İdris DURUSOY
     idrisdurusoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hayati ZENGİN
     hayatizengin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN
     selmangultekin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. BİLAL ÇETİN
     

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ
     semsettinkulac@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN
     mehmetozcan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İsmail KOÇ
     ismailkoc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Neval GÜNEŞ ÖZKAN
     nevalgunes@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tarık ÇİTGEZ
     tarikcitgez@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK
     turgaybirturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Ahmet Salih DEĞERMENCİ
     ahmetdegermenci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Ali Kemal ÖZBAYRAM
     alikemalozbayram@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. BİLAL ÇETİN
     

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Murat SARGINCI
     muratsarginci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Nuray ÖZTÜRK
     nurayozturk@duzce.edu.tr