[] Program Hakkında

Hemşirelikte tezli yüksek lisans programı, hemşirelikte lisans mezunlarına daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzman hemşire yetiştirir. Bunun yanı sıra hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunur. Lisans düzeyindeki okulların öğretim elemanı gereksinimine yanıt verecek akademisyenler yetiştirir.

[] Amaç
Mezunlara belirli alanlarda daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzman hemşire yetiştirmek, hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaktır.
[] Hedef
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin başka bir üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Düzce Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı akademik kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

[] Programın Tanımı

Bu program, kayıtlı olan öğrencilerin, özelleşmek istediği bilim alanına ilişkin bilgi beceri ve yetkinliğini geliştirmek, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, üzere yapılandırılmıştır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Hemşirelik bilim ve sanatının gereklerini, bireyin/ailenin/toplumun sağlığını korumada ve geliştirmede en üst düzeyde uygulayabilen
2 Hemşireliğin temel kavramlarını - insan, çevre, sağlık, hastalık ve hemşirelik – temel alarak birey/toplumun bakımına yönelik kavram haritasını oluşturabilme.
3 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5 Hemşirelik ile ilgili sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma planlayabilme ve yürütebilme.
6 Uygun istatistiksel yöntemleri kullanarak araştırma verilerini analiz edebilme ve yorumlayabilme.
7 Hemşirelik ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 Hemşireliğe özgü sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen mezunlar vermektir
11 Türkçeyi iyi kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerisine sahip olmak
12 Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirerek mesleki gelişimini sürdürebilme.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
E-Mail:atiyeerbas@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
     atiyeerbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayşe AKALIN
     ayseakalin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN
     nuriyeyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Dilek KONUK ŞENER
     dilekkonuk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serap BAYRAM
     serapbulduk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Meryem AYDIN
     meryemaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZEN BEKAR
     ebrubekar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILMAZ
     serifeyilmaz@duzce.edu.tr