[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2014 yılında kurulan Girişimcilik Yüksek Lisans Programı gelişen dünya düzenindeki gelecek yönlü eğilimler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Temel amacı, “girişimcilik ile ilgili akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini KOBİ sahip/yöneticilerine ve geleceğin girişimcilerine aktarmak” olan program, işletmecilik disiplininin girişimcilikle doğrudan ilişkili çeşitli alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan disiplinler arası bir yaklaşıma sahiptir.

[] Amaç

Girişimci adaylar yetiştirmek ve gerek iş dünyası için gerek ise akademik camia için donanımlı ve başarı güdüsü yüksek bireyler yetiştirmek.

[] Hedef

Ülkenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yenilikçi girişimcileri yetiştiren en önde gelen bölüm olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları

Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı

Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında Girişimcilik alanı ile ilgili derslerin bulunduğu ve tezli yüksek lisans eğitiminin verildiği bir öğretim programıdır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Girişimcilik alanı ile ilgili bilgi ve becerileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek,
2 Girişimciliğin kuramsal ve tarihsel geçmişi hakkında gerekli bilgi birikimi sağlamak,
3 Girişimcilik alanının diğer disiplinlerle olan ilişkisini kavratmak ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmek,
4 “Bireysel girişimcilik”, “kurumsal girişimcilik”, “sosyal girişimci” veya “uluslararası girişimcilik” konularından en az birinde yetkin girişimciler yetiştirmek,
5 Girişimcilik alanında karşılaşılan sorunların çözümünde bilimsel araştırma yöntemlerinin ve yönetimin temel prensiplerinin nasıl kullanılacağı konusunda yetkinlik sağlamak,
6 Girişimcilik konularında üniversite-sektör işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
7 Ülkenin girişimcilik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak,
8 Girişimcilik alanındaki olguları toplumsal, bilimsel ve etik değerler doğrultusunda değerlendirmek,
9 Yeni iş kurmak için gerekli olanaklara sahip bireylere iş planı hazırlayabilme, girişimci ve yenilikçi bir işletme kurma konusunda yardımcı olmak,
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü

Tam zamanlı gündüz eğitimi

[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Öznur BOZKURT
     oznurbozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ
     selamiyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cahit AYDEMİR
     cahitaydemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Özkan ŞAHİN
     ozkansahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yunus Emre TAŞGİT
     yunusemretasgit@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Faruk Kerem ŞENTÜRK
     keremsenturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel FAİZ
     emelgokmenoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İsmail DURAK
     ismaildurak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Osman KARTAL
     osmankartal@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Gülizar ÖZÇELİK
     gulizarozcelik@duzce.edu.tr