[] Program Hakkında
Bölüm;

Turizm sektörünün ihitiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarının yetişmesini sağlamak,
Eğitim ve Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak ve Sürekliliğini Sağlamak,
Eğitim ve Öğretim Programlarının AB ile Uyumunu Sağlamak,

İlimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak,
Kurumsallaşmayı Sağlamak,
Paydaşlarla sağlıklı ve sürekli ilişkiler kurmak olmak üzere kurulmuştur.
[] Amaç
Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencileri eğiterek
turizm endüstrisinin gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adayları
yetiştirmek, girişimciliğe teşvik etmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri
gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmek.
[] Hedef

Türkiye'nin ve dünyanın alanında tanınan ve saygı gören lider programlarından biri olmaktır.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Turizm işletmeciliği bölümü; turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün sağlanması, özellikle yabancı dil eğitimi konusunda yeterli düzeyde eğitim almış personelin sektörde devamlılığının sağlanmasıdır. Bunun yanında AB ile uyumlaştırma çalışmaları ve bölgesel gelişimin sağlanması amacıyla projelerin gerçekleştirilmesi ile kurumsallaşma ve bölge halkı ile entegrasyonun sağlanması amaç edinilmiştir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Turizm işletmeciliği ve otelcilik alanı ile ilgili temel kavramları ve bilgileri anlamak
2 Turizm işletmeciliği ile ilgili konularda diğer insanları bilgilendirmek
3 Turizm sektöründe kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili becerileri elde etmek
4 Turizm sektöründe faaliyet gösterecek/gösteren bir işletmeyi yönetebilmek
5 Turizm işletmelerinde yönetimin yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarını kavramak
6 Bir turizm işletmesinin iç ve dış çevresini analiz edebilecek araçları kullanabilmek
7 Turizm işletmelerinde karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
8 Atatürk ilke ve inkılâpları ile ilgili bilgi ve bilince sahip olmak
9 Turizm işletmeciliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek
10 Turizmin sektörünün gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
11 Turizm işletmeciliği alanındaki talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde sektörel şartları tanımak
12 Turizm işletmeciliği ve otelciliğin özel bir alanında (önbüro, kat hizmetleri, satış ve pazarlama, vb) uzmanlaşmak
13 Makro ölçekteki turizm plan ve politikalarını kavramak
14 Turizm işletmeciliği ve otelcilik alanında bilimsel araştırma bilgi ve yeteneğine sahip olmak
15 Turizm sektörü ile ilgili eğilimleri anlama ve yorumlama becerisine sahip olmak
16 Turizm sektörünün toplumu etkileyen boyutlarında (doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi) yeterli bilgi ve bilince sahip olmak
17 Turizm sektöründeki güncel sorunların kaynağını eleştirel düşünceyle belirleyebilmek
18 Sektörel anlamda Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak
19 En az iki yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak
20 Turizm işletmelerindeki kişilerle (işletme yöneticileri, müşteriler, çalışanlar) empati kurarak aktif iletişimde bulunabilmek
21 Turizm işletmelerinde yönetimin stratejik, taktiksel ve operasyonel boyutlarını kavramak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Bu bölümden mezun olanlar özellikle şu işletmelerde çalışma imkanı bulmaktadırlar;
Otel işletmeleri,
Seyahat acenteleri,
Ulaştırma işletmeleri,
Marina İşletmeleri
Yiyecek içecek işletmeleri ve
Eğlence ve rekreasyon işletmeleri.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarı ile tamamlayanlar, Turizm alanında yüksek lisans programlarına başvurabilirler.
[] Program Yapısı

Program bölümdeki ve ihtiyaç görüldüğü durumlarda dışarıdan temin edilen öğretim elemanlarıyla yürütülmektedir. Dersler ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından belirlenen kriterler ve metotlar çerçevesinde yürütülmektedir. Lisans öğrencileri mezun olabilmek için Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 36. maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
2.50 not ortalamasına sahip olmak,
Bölümde 240 AKTS lik ders almış olmak.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Muammer MESCİ
E-Mail:muammermesci@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım YILDIRIM
E-Mail:yildirimyildirim@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Muammer MESCİ
     muammermesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Muammer MESCİ
     muammermesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erkan TAŞKIRAN
     erkantaskiran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MESCİ
     zeynepmesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAYA
     ramazankaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR
     arifgungor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım YILDIRIM
     yildirimyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Seyda FAİKOĞLU
     seydafaikoglu@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım YILDIRIM
     yildirimyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Emrah ÖZTÜRK
     emrahozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Selma GÜLTEKİN
     selmagultekin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ali BOLAT
     alibolat@duzce.edu.tr