[] Program Hakkında

İşletme tezsiz yüksek lisans programında, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretecek yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı sunulmaktadır. Özellikle Düzce’de yer alan özel sektör işletmeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının her düzeydeki yönetici ve çalışanlarına ve ayrıca, Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

[] Amaç

1. İşletmeciliğin alt dalları niteliğindeki Yönetim, Pazarlama, Muhasebe, Finans, Sayısal Yöntemler ve Üretim alanlarında nitelikli bilgi sahibi olunmasını sağlamak,

2. Akademik, özel sektör veya kamusal alanda kullanılabilecek modern yöntem ve teknikler konusunda farkındalık kazandırmak

3. Stratejik düşünme becerileriyle rekabetçi ve girişimci yöneticiler ve liderler olmalarına yardımcı olmak,

4. Etik ve sosyal sorumluluk değerlerini kazanmalarına yardımcı olmak,

5. Nitelikli bir akademik kadroya sahip olarak kaliteli eğitim veren, etik ilke ve kurallara riayet ederek topluma yön veren, topluma fayda sağlayacak uygulamaya dönük araştırmalarla öğrencilerine ve içinde bulunduğu topluma değer katan bir bölüm olmak.


[] Hedef

1. Belirtilen alanlarda araştırma süreçlerini gerçekleştirebilecek yetenek ve becerileri kazandırmak,

2. Akademik bilgi üretiminin topluma ve insanlığa sağlayabileceği katkıların bilinçli bir şekilde idrak edilmesini sağlamak,

3. Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmelerin bahsi geçen alanlardaki olası etkilerine yönelik farkındalık kazandırmak,

4. Hali hazırda kamusal alan veya özel sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip mezunlar vermek,

5. Dünyada ve ülkemizde lisansüstü eğitim alanındaki yenilik ve değişimleri takip ederek mevcut sisteme entegrasyonunun devamlılığını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları

  Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

[] Programın Tanımı

Düzce Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında  işletmecilik alanı ile ilgili derslerin bulunduğu ve tezli yüksek lisans eğitiminin verildiği bir öğretim programıdır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1. İşletme bilimi alanındaki temel teorik ve uygulamalı bilgileri kavrar ve analiz eder.
2 2. İşletme alanında kazanılan teorik, pratik bilgi ve becerilerini; araştırma, uygulama ve saha analizlerinde kullanır.
3 3. İşletmenin misyonu, vizyonu ve amaç ve hedefleri doğrultusunda en uygun üretim tekniklerini geliştirip uygular.
4 4. İşletme alanına ilişkin temel sorunları saptayıp, sistematik bir şekilde veri toplayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirir.
5 5. Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamaya yönelik stratejiler ve politikalar üretir.
6 6. Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygular.
7 7. Bilimsel ve mesleki çerçevede etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olur.
8 8. Makro düzeyde ekonomik ve finansal gelişmelerin işletme üzerindeki muhtemel etkilerini öngörür ve buna uygun önlemler alır.
9 9. Uzmanlık alanı ile ilişkili işletme problemlerini çözmede alan dışı disiplinlerden faydalanır.
10 10. Alanı ile ilgili edindiği bilgi, beceri ve düşüncelerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Özellikle Düzce’de yer alan özel sektör işletmeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının her düzeydeki yönetici ve çalışanlarına ve ayrıca, Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olanlar doktora derecesini alabilmek için İşletme alanında doktora eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarına başvurabilmektedirler.

[] Program Yapısı


Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadırlar. 
Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Program dahilinde tamamlanması gereken krediyi tamamlamış olmak, seminer ve proje çalışmasından başarılı olmak.

[] Eğitim Türü
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Faruk Kerem ŞENTÜRK
E-Mail:keremsenturk@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ
     abdulvahapbaydas@duzce.edu.tr

 • Anabilim Dalı Başkanı
     Doç. Dr. Faruk Kerem ŞENTÜRK
     keremsenturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR
     nigarcakar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ
     selamiyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Muammer MESCİ
     muammermesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Nurullah KURUTKAN
     nurullahkurutkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ
     mehmetakifoncu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Murat BAYAT
     muratbayat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İstemi ÇÖMLEKÇİ
     istemicomlekci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Feyyaz YILDIZ
     feyyazyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali ÖZER
     aliozer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nevin ÖZER
     nevinozer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İsmail DURAK
     ismaildurak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN
     muratarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf ÖCEL
     yusufocel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yunus Emre TAŞGİT
     yunusemretasgit@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Osman KARTAL
     osmankartal@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. İsmail Nurullah MUTLU
     ismailnurullahmutlu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Sinan KIZILTOPRAK
     sinankiziltoprak@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Sinan KIZILTOPRAK
     sinankiziltoprak@duzce.edu.tr