[] Program Hakkında

Yüksek lisans programımız ilk olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ile Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak ortak program olarak açılmış ve lisansüstü öğrencilerimiz de bu yıl itibariyle programa alınmaya başlamıştır. 2017 Güz dönemi itibariyle yüksek lisans programımız bağımsız olarak eğitime devam etmektedir. 

[] Amaç

Bilgi birikiminin hızla arttığı günümüzde, diğer profesyonel mesleklerde olduğu bu alanda da daha üst seviyelerde uzmanlaşmış insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Program, fen bilgisi öğretmenleri ile bu alanda bilgi ve becerilerini artırmak isteyen diğer meslek elemanlarının da uzmanlaşmasına, alanında kendini geliştirmesine imkan sağlamaktadır. Böylece hem ülkemizin gereksinim duyduğu lisansüstü seviyede insan gücünün yetişmesi, hem de tabana yayılmış, yetişmiş bu elemanlar vasıtasıyla eğitim sorunlarının daha bilimsel metotlarla çözülmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

[] Hedef

Hedefler
1.Fen Bilgisi eğitimi alanında yüksek lisans öğretimi veren, araştırmalar yapılan, fiziki ve akademik sürekliliğini sağlayan ve geliştiren donanımlı bir bilim dalı haline gelmek.
2. Fen Bilgisi eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim sorunlarına, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini etkin biçimde kullanarak çözümler üreten, programlar tasarlayan, geliştiren ve uygulayan bir araştırma ortamı oluşturmak.
3. Fen Bilgisi eğitimi uygulamalar sırasında, ortaya çıkan güncel sorunlar veya öngörülmeyen karmaşık durumlar için, yeni yaklaşımlarla kalıcı çözümler üreten ve programlar geliştiren bir anabilim dalı haline gelmek.
4. Ulusal ve uluslar arası düzeyde iyi eğitilmiş ve donanımlı uzman, Fen Bilgisi öğretmenleri ve akademisyenler yetiştirmektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek lisans Programından mezun olanlar yüksek lisans derecesine ulaşırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Yüksek Lisans

[] Kayıt Kabul Şartları

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı altında Fen Bilimleri Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabul ve kayıtlarına ilişkin esaslar şu şekilde yer almaktadır.

(1)         Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak öğrencilerin Düzce Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliklerinde belirtilen asgari koşulları sağlamaları gereklidir.

(2)         Tezli Yüksek lisans programının sekretaryası Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülür.

(3)         Öğrenci alımı için ilan, başvuru kabulü, değerlendirme ve sınav işlemleri, sekretarya ile görevli enstitü tarafından yürütülür.

(4)         Tezli Yüksek Lisans programına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi ve giriş sınavı, en az ikisi yürütücü enstitünün belirlediği üç kişilik jüri tarafından gerçekleştirilir. Giriş sınavında Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğindeki kurallar uygulanır.

(5)         Öğrenci, tüm kayıt kabul ve öğrenim ücreti ödeme işlemlerini yasal süresi içerisinde ilan edilen enstitüde yaptırır, mezun oluncaya kadar tüm istenenleri kaydolduğu enstitü ile yürütür ve bu enstitünün yönetmeliğine tabidir.

Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul koşulları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

En az dört (4) yıllık lisans eğitimi görmüş (Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği Mezunları,  Formasyon Almış Lisans Mezunları, Lisans Mezunu olup Öğretmenlik Yapanlar, vb.) adaylar başvurabilir. Başvuru sonrası değerlendirmede: ALES sınavı sonucu %50, 100 üzerinden ifade edilen bilim sınavı sonucu %20, lisans not ortalaması %10, mülakat değerlendirme sonucu %20, ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunun en az 100 üzerinden 55 olması gerekir. Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. 

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Düzce Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesi almak için, "Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği" gereği, tezli yüksek lisans programı 60 (altmış)  AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 (yüz yirmi) AKTS kredisinden oluşur. 

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı

Fen Bilimleri Eğitimi, yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

 1. Genel olarak eğitim, özel olarak konu alanı eğitiminde kuram ve uygulamaya yönelik kapsamlı ve güncel bilgiye ve bu bilgiye katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavram ve kuramların bilgisine sahip olmak,
 2. Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilmek,
 3. Eğitim alanına ait kuramsal ve uygulamalı içerik bilgisini kullanarak eğitsel amaçlar ve öğrenci gereksinimleri doğrultusunda etkili öğretim planlaması, düzenlemesi ve değerlendirmesi yapabilmek,
 4. Eğitim teknolojilerinden farklı öğretim ortamlarında alana yönelik olarak yararlanabilmek,
 5. Alana yönelik çalışmaları bilimsel bakış açısıyla inceleyebilmek, verileri değerlendirebilmek, çözüm önerileri üretebilmek,
 6. Tüm dünyada alana ilişkin gelişmeleri izleyecek düzeyde bilimsel okuryazarlık ve en az B1 düzeyinde bir yabancı dil yetkinliğine sahip olmak,
 7. Alana yönelik bilimsel tartışmaları izleyebilmek, bu çerçevede bilimsel sorgulama yoluyla yorum yapabilmek,
 8. Uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla bilimsel çalışma platformları oluşturmak,
 9. Okul-Toplum işbirliğine katkıda bulunacak şekilde, toplumsal sorunlara çözüm odaklı projeler hazırlayıp yürütebilmek,
 10. Alandaki gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla izlemek ve kazanımları diğer uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
 11. Yenilikçi, aydın, toplum, çevre ve sosyal adalet bilincine sahip, özgüvenli ve etik değerlere saygılı olmak


Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Fen Bilimleri Eğitimi yüksek lisans öğrencileri mezun olduktan sonra ilgili alanda doktora programlarına devam edebilmektedir.

[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları

Düzce Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesi almak için, "Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği" gereği, tezli yüksek lisans programı 60 (altmış)  AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 (yüz yirmi) AKTS kredisinden oluşur. 

[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Murat GENÇ
     muratgenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sedat KARAÇAM
     sedatkaracam@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Harika Özge ARSLAN
     harikaarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇOLAK YAZICI
     senemcolakyazici@duzce.edu.tr