[] Program Hakkında

Öğrencilerimiz 4 yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. İnşaat Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik, seçmeli ve uygulamalı inşaat mühendisliği eğitimini yüksek lisans düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İnşaat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

[] Amaç

Ulusal ve küresel boyutta inşaat mühendisliği ile ilgili sorunlara çözümler üretebilen, dünya standartlarında eğitim veren, sektörde çevre bilincine sahip ve sürdürülebilir kalkınma anlayışının oluşturulması ve geliştirilmesini hedefleyen ve bu bağlamda inşaat mühendisliği problemleri için çağdaş çözüm algoritması geliştirme ve çözümleme becerisini kazanmış yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Akademik yönelimli öğrencileri de doktora çalışmalarına hazırlamayı ve yöneltmeyi hedeflemektedir.

[] Hedef

İnşaat mühendisliği alanında temel ve güncel bilgilerle donanmış kapsamlı ve fonksiyonel bir yüksek lisans eğitim-öğretim programı sağlamak. Dünya standartlarında bir inşaat mühendisliği yüksek lisans eğitimi sunmak. Mevcut teknolojileri kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen lisansüstü mezunları yetiştirmek. İnşaat mühendisliği ileri konularında tasarım ve yenilik deneyimine sahip mezunlar yetiştirmek. Çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslar arası alanda rekabetçi, inşaat mühendisliği görevlerini başarıyla yerine getiren ve kendi iş alanlarında tercih edilen lisansüstü mezunları yetiştirmek. Sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan mezunlar yetiştirmek. Uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip bir program olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Bu program, İnşaat Mühendisliği bilgilerine sahip İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında uzmanlaştırarak ulusal ve uluslararası piyasada tercih edilen nitelikte insan gücü yetiştirmektedir. Öğrenci, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait seçmeli derslere kayıtlanır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.

[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olabilir ya da doktora programına devam edebilir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, en az 7 ders ve 21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Öğrenci, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait seçmeli derslere kayıt yaptırır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

[] Mezuniyet Koşulları

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 21’i seçmeli derslere ait olmak üzere 24’tür. AKTS kredi miktarı ise 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nın eğitim süresi dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Serkan SUBAŞI
     serkansubasi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Resul KARA
     resulkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
     ayhansamandar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Yılmaz KOÇAK
     yilmazkocak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Latif Onur UĞUR
     latifugur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. ÜMİT YURT
     umityurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÇOMAK
     bekircomak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bengü SÜNBÜL GÜNER
     bengusunbulguner@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYRAKTAR
     huseyinbayraktar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DAYI
     mustafadayi@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Prof. Dr. Mehmet Emin ARSLAN
     mehmeteminarslan@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Doç. Dr. Bayram POYRAZ
     bayrampoyraz@duzce.edu.tr