[] Program Hakkında

Siber Güvenlik programı, yüksek lisans öğretimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, ekip çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine ve lider özelliklerine sahip Siber Güvenlik alanında uzman yetiştirmektedir.

[] Amaç

Programının amacı, dört yıllık lisans diplomasına sahip üniversite mezunlarının, bilgi güvenliği sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi konularında teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olmalarını ve bu alanda çalışmak için gerekli temel eğitimi almalarını sağlamaktır.


[] Hedef

Bu program mezunlarının kamu ya da özel sektörde bilgi güvenliği uzmanları ya da sistem güvenlik analistleri olarak çalışmaları hedeflenmektedir. 


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Bu program mezunları kamu ya da özel sektörde bilgi güvenliği uzmanları ya da sistem güvenlik analistleri olarak çalışmaktadırlar.


[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programına üniversitemiz senatosunca belirlenmiş olan başvuru koşullarını yerine getiren her üniversite mezunu başvuru yapabilir, ancak başvuru yapmış olan adayların daha önceden almış oldukları not çizelgeleri (transkriptleri) ilgili anabilim dalı başkanlığınca incelenerek adaylardan belirtilen önkoşul derslerinin bazılarını ya da hepsini almaları istenebilir.


[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Siber Güvenlik Anabilim Dalında 2013-2014 akademik yılında kurulan Bilgisayar Mühendisliği bölüm elemanları ders vermektedir. Anabilim dalında aktif olarak görev yapan 4 Doçent, 8 Yrd. Doçent unvanına sahip öğretim görevlisi mevcuttur.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Bilgi ve Siber Güvenlik temel alanları hakkında . detaylı bilgi sahibidir.
1 Şifreleme, sayısal imza, güvenlik protokolleri gibi ortak temalar ve kavramlara hakimdir ve uzmanlığını bilgi güvenliğinin etkili biçimde tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde uygular.
3 Farklı soyutlama ve detay seviyelerinde düşünebilme yetisine sahiptir; dar kapsamlı bir gerçekleştirmenin ötesine geçerek bir bilgi güvenliği sisteminin fiziksel dünya ve insanlarla etkileşimleri de dahil olmak üzere hangi farklı bağlamlarda ele alınabileceğini çözümler.
4 Herhangi bir teknik veya bilimsel bilgi güvenliği problemini kendi başına çözümler ve olası en uygun çözümü sunar; çözümün bütünlüğünü açıklayabilecek, yaptığı varsayımları açıkça anlatabilecek kadar iyi iletişim becerilerine sahiptir.
5 Takım içinde verimli çalışabilme için gerekli olan bireylerarası iletişim becerileri edinmek adına sıradan bir ders projesine oranla daha büyük ölçekli bir projeyi tamamlar.
6 Bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanının hızla geliştiğinin, güvenlik algoritmalarının ve güvenlik açıklarının ve atak tiplerinin zamanla değiştiğinin farkındadır. Bu nedenle, bilgi güvenliği, siber ataklar ve savunma mekanizmaları ile kriptografik gelişmeleri ve uygulamalarını takip eder, kariyeri boyunca öğrenir ve becerilerini geliştirir.
7 Bilgi güvenliği uygulamalarına dair sosyal, yasal, etik ve kültürel hususların farkındadır ve bütün mesleki etkinlikleri etik ve sorumlu bir şekilde yürütür.
8 Hem İngilizce hem de Türkçedeki teknik terimlere vakıftır ve teknik/bilimsel problemler ve onların çözümleri konusunda çeşitli dinleyici kitlelerine yüz yüze, yazılı ya da elektronik olarak özlü sunumlar yapabilir.
9 Araştırma problemleri tanımlayabilir ve bilimsel problemleri çözmek için bilimsel yöntemler kullanarak bu araştırmaları yürütür.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

1. Bilgi ve Siber Güvenlik temel alanları hakkında . detaylı bilgi sahibidir.

2. Şifreleme, sayısal imza, güvenlik protokolleri gibi ortak temalar ve kavramlara hakimdir ve uzmanlığını bilgi güvenliğinin etkili biçimde tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde uygular.

3. Farklı soyutlama ve detay seviyelerinde düşünebilme yetisine sahiptir; dar kapsamlı bir gerçekleştirmenin ötesine geçerek bir bilgi güvenliği sisteminin fiziksel dünya ve insanlarla etkileşimleri de dahil olmak üzere hangi farklı bağlamlarda ele alınabileceğini çözümler.

4. Herhangi bir teknik veya bilimsel bilgi güvenliği problemini kendi başına çözümler ve olası en uygun çözümü sunar; çözümün bütünlüğünü açıklayabilecek, yaptığı varsayımları açıkça anlatabilecek kadar iyi iletişim becerilerine sahiptir.

5. Takım içinde verimli çalışabilme için gerekli olan bireylerarası iletişim becerileri edinmek adına sıradan bir ders projesine oranla daha büyük ölçekli bir projeyi tamamlar.

6. Bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanının hızla geliştiğinin, güvenlik algoritmalarının ve güvenlik açıklarının ve atak tiplerinin zamanla değiştiğinin farkındadır. Bu nedenle, bilgi güvenliği, siber ataklar ve savunma mekanizmaları ile kriptografik gelişmeleri ve uygulamalarını takip eder, kariyeri boyunca öğrenir ve becerilerini geliştirir.

7. Bilgi güvenliği uygulamalarına dair sosyal, yasal, etik ve kültürel hususların farkındadır ve bütün mesleki etkinlikleri etik ve sorumlu bir şekilde yürütür.

8. Hem İngilizce hem de Türkçedeki teknik terimlere vakıftır ve teknik/bilimsel problemler ve onların çözümleri konusunda çeşitli dinleyici kitlelerine yüz yüze, yazılı ya da elektronik olarak özlü sunumlar yapabilir.

9. Araştırma problemleri tanımlayabilir ve bilimsel problemleri çözmek için bilimsel yöntemler kullanarak bu araştırmaları yürütür.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu program mezunları kamu ya da özel sektörde bilgi güvenliği uzmanları ya da sistem güvenlik analistleri olarak çalışmaktadırlar.


[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı

Program kapsamında verilen tüm derslerin süresi iki dönemdir ve derslerde fiili olarak önkoşul kısıtı bulunmamaktadır.

Öğrenciler ilk iki dönemde ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelik en az 6 seçmeli ders alırlar. Her bir dersin AKTS kredisi 7,5 AKTS kredisidir. Öğrenciler belli bir sayıyı aşmamak kaydıyla anabilim dalı başkanının onayı ile başka bir programdan seçmeli ders alabilirler.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak D.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

[] Mezuniyet Koşulları

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıyan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı 

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
     ibrahimyucedag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CİHAN
     ahmetcihan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Enver KÜÇÜKKÜLAHLI
     enverkucukkulahli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALBAYRAK
     ahmetalbayrak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serdar KIRIŞOĞLU
     serdarkirisoglu@duzce.edu.tr