[] Program Hakkında

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans program 4 yarı yıllık kapsamlı bir programdır. Öğrencilerin başarı ile mezun olabilmeleri için toplamda 120 kredi olacak şekilde bazı zorunlu ve seçmeli dersleri almaları, ikinci yılda ise araştırma tezlerini yazmaları beklenir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin aşağıda listelenen alanların biri veya birkaçında uzman olmaları beklenir. Uzmanlık alanları şu şekildedir: atık su mühendisliği, toprak ve yeraltı suyu kirliliği, hava kirliliği ve kontrolü, su kalite denetimi, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi, çevre modellemesi.


[] Amaç

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı sağladığı teorik ve pratik bilgiler sayesinde mezun ettiği öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmektir. Bu programdan başarılı bir şekilde mezun olmuş bir öğrenci yüksek mühendis yetenek ve bilgilerine sahip olur, ve endüstride çalışmaya hazır duruma gelir.


[] Hedef

Global çevre ve enerji problemlerinin seviyesi, bu problemleri çözmek için kullanılacak alternatif yöntemlere ihtiyaç olduğunu gözler önüne sermektedir. Çevre Mühendisliği ise dünyamızın şuan içinde bulunduğu ve ileride ortaya çıkacak olan problemleri için çözüm üretecek en önemli alanlardan biridir. İşte tüm bu sebeplerden programımızın asıl hedefi yeni teknolojiler üretecek donanımlı laboratuvarlar kurmak, ve hali hazırda faaliyet gösteren donanımlı laboratuvarlar ile iş birlikleri kurarak faydalı bilimsel sonuçlar üretebilmektir. Yapılacak bilimsel deneyler ışığında alınacak sonuçların endüstriyel seviyede uygulamalarını kolaylaştırmak adına Üniversite-Endüstri iş birlikleri birincil derecede öneme sahiptir.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:
•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır
[] Programın Tanımı
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı; temel mühendislik bilgilerine sahip akademik ve/veya endüstriyel sektörde ulusal ve uluslararası piyasada tercih edilen nitelikte insan gücü yetiştirmektir. Programa kayıtlı olan öğrenciler danışman öğretim üyeleri gözetiminde bilim dalına ait seçmeli derslere kayıt olarak, ilgi duydukları alanlarda tez çalışmalarını yürütürler. Nihayetinde mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, mühendisler olarak mezun olurlar.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Lisans eğitiminde edinilen bilgilerin teorik ve deneysel uygulamalarını ileri düzeyde arttırmak.
2 İleri seviyede karşılaşılan problemleri yorumlayabilme ve bu problemleri çözme yeteneğini geliştirmek.
3 Ders ile ilgili teori ve uygulamalar arasında bağlantı kurma yeteneğini edinmek.
4 Literatürü takip etme, yorumlama ve bu edinimleri kullanarak ileri düzey yayın hazırlayabilme becerisini kazanmak.
5 Lisansüstü eğitimi sırasında derslerden edindiği kazanımlarla belirli bir topluluk önünde sunum yapabilme yeteneği kazanmak.
6 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini mühendislikte yeni kuramlar üretebilecek düzeyde kullanabilmek.
7 Deneysel veya teorik mühendislik bilimlerinde bilinmeyen sorularla ilgili bilgileri toplama, karşılaştırma, analiz etme ve çözüm üretme becerisi kazanmak.
8 Lisansüstü eğitim süresince katılınan çalıştay, seminer ve konferans gibi bilimsel etkinliklerde, benzer konularda çalışan meslektaşları ile iletişim kurarak her geçen gün gelişen Mühendislik literatürünü takip etme ve kullanabilme yeteneğini edinmek.
9 Lisansüstü eğitim süresince edinilen ileri düzey bilgi birikimleri ile teorik model kurabilme, modelle ilgili problemleri çözebilme, ilgili modele deneysel yaklaşabilme ve deney yoluyla elde edilen verilerin analizini yaparak yorumlayabilmek.
10 İleri aşamadaki akademik hayatta kullanılacak tüm bilgilerin temellerinin oluşturulmasını sağlamak ve tüm bu bilgiler arasındaki ilişkilerin kurularak Mühendislik alanında ileri düzey araştırmalar yapabilecek seviyelere ulaşmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar yüksek mühendis ünvanı ile yüksek lisans tez çalışmalarıyla ilintili veya ilgi duydukları alanlarda işe başlamaktadır. Direk arıtma tesisleri, geri dönüşüm merkezleri gibi Çevre Mühendisliği uzmanlığı gerektiren yerlerde çalışabildikleri gibi bünyesinde arıtma/temizleme/arındırma/geri dönüştürme/çevreye zararsız hale getirme üniteleri barındıran herhangi bir sektörde de kolayca iş bulabilirler. Diğer yandan yüksek lisans sırasında akademik hayata ilgisi olduğunu farkeden öğrenciler kariyerlerini bu yöne kaydırarak herhangi bir yüksek öğrenim kurumunda başlayacakları doktora ile yollarına devam edebilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, en az 7 ders ve 21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Programa kayıt olan öğrenciler, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait seçmeli derslere kayıt yaptırır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için, en az 21 kredilik derslerin yanı sıra, seminer ve tez yapmak zorunluluğu vardır.
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı eğitim
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fatih TAŞPINAR
E-Mail:fatihtaspinar@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Fatih TAŞPINAR
     fatihtaspinar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Şeref KESKİN
     serefkeskin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Anatoli DİMOGLO
     anatolidimoglo@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emine MALKOÇ
     eminemalkoc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zehra BOZKURT
     zehrabozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fatih AKTAŞ
     fatihaktas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar SEVİM ELİBOL
     pinarsevim@duzce.edu.tr