[] Program Hakkında

-Üniversitemizin Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü/Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı ile ilgili program açılması konusundaki teklifleri, 01.04.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür. Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretim hayatına 40 öğrenci ile başlamıştır. Bölüm 2020-2021 güz dönemi itibariyle 2 Doktor Öğretim. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor,  1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.

[] Amaç

Yiyecek içecek sektörünün gereksinim duyduğu lisans ve lisansüstü düzeyde donanımlı, insani değeri yüksek, eleştirel bakış açısına ve analitik düşünceye sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek.

[] Hedef

Gastronomi eğitimi veren üniversiteler arasında ulusal ve uluslararası alanında bilinen ve lider programlarından biri olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı Mezunu lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans  (Bachelor of Science) derecesine sahip olunur. 

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

 

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

 

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması


Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

[] Programın Tanımı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü; her geçen gün gelişen ve değişen yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere eğitimli, nitelikli ve insan değeri yüksek, iş etiği ve ahlakına sahip insan gücünün yansıra bu alanda bilimsel araştırma yapabilen ve akademik personel yetiştiren önemli bir alandır. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.
2 Alanı ile ilgili ulusal-uluslararası iş sağlığı, iş ve gıda güvenliği mevzuatlarını bilir ve uygular.
3 İşletme ve yönetim fonksiyonları ile menü planlama ve yiyecek içecek maliyet kontrolünü bilir ve uygular.
4 Alanıyla ilgili estetik, sanatsal bilgi ve becerileri kazanır; gıda maddelerine yönelik “duyusal analiz” ve “kalite kontrol” yeteneğine sahip olur.
5 Kuver tasarımı, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, sunum ve servis tekniklerini bilir ve uygular.
6 Klasik / modern mutfak uygulamalarını ve pişirme yöntemlerini bilir.
7 Gıdaların özellikleri ve besin değerleri hakkında bilgi sahibi olur. Bu şekilde; hammaddenin seçiminden, işlenmesi, sunumu ve tüketilmesine kadar geçen ürün yaşam evlerinin tamamını başarılı şekilde yürütme becerisini kazanır.
8 Türk ve dünya mutfaklarını tanır, farklılık ve benzerliklerini bilir, yöresel ve uluslararası tüm reçetelere nasıl ulaşacağını bilir
9 Değişen tüketici beklentilerini karşılamak üzere yenilikçi bakış açısıyla çözümler üretir
10 Gastronominin gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11 Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular.
12 Gastronomi alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Farklı kültürleri tanır, anlar; misafirler ve işbirliği yaptığı kişilerle etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
14 İngilizce dilinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
15 İngilizce dışındaki, yabancı dil/dillerde temel düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

1.       Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.

2.       Alanı ile ilgili ulusal-uluslararası iş sağlığı, iş ve gıda güvenliği mevzuatlarını bilir ve uygular.

3.       İşletme ve yönetim fonksiyonları ile menü planlama ve yiyecek içecek maliyet kontrolünü bilir ve uygular.

4.       Alanıyla ilgili estetik, sanatsal bilgi ve becerileri kazanır; gıda maddelerine yönelik “duyusal analiz” ve “kalite kontrol” yeteneğine sahip olur.

5.       Kuver tasarımı, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, sunum ve servis tekniklerini bilir ve uygular.

6.       Klasik / modern mutfak uygulamalarını ve pişirme yöntemlerini bilir.

7.       Gıdaların özellikleri ve besin değerleri hakkında bilgi sahibi olur. Bu şekilde; hammaddenin seçiminden, işlenmesi, sunumu ve tüketilmesine kadar geçen ürün yaşam evlerinin tamamını başarılı şekilde yürütme becerisini kazanır.

8.       Türk ve dünya mutfaklarını tanır, farklılık ve benzerliklerini bilir, yöresel ve uluslararası tüm reçetelere nasıl ulaşacağını bilir.

9.       Değişen tüketici beklentilerini karşılamak üzere yenilikçi bakış açısıyla çözümler üretir.

10.   Gastronominin gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

11.   Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular.

12.   Gastronomi alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

13.   Farklı kültürleri tanır, anlar; misafirler ve işbirliği yaptığı kişilerle etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.

14.   İngilizce dilinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.

15.   İngilizce dışındaki, yabancı dil/dillerde temel düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu bölümden mezun olanlar özellikle şu işletmelerde çalışma imkanı bulmaktadırlar;

1.      1.Kamu ve özel sektöre ait yiyecek-içecek işletmeleri (Restoran, Fast Food İşletmesi, Cafe, Lokanta vb.)

2.     2.  Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek departmanları

3.      3. Catering işletmeleri,

4.       4. Üniversiteler (akademisyen),

 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programı başarı ile tamamlayanlar, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

[] Program Yapısı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nda yeme-içme kültürü üzerine eğitim almak ve bu konuda çalışmak isteyen öğrencilere gastronomi alanının inceliklerini ve mesleğin işletmecilik boyutunu öğretir. Program, hem teorik ve hem uygulamalı mutfak eğitimiyle, yiyecek-içecek sektörüne ait pratik bilgileri öğrencilerine vererek, onları kariyerlerine en etkili şekilde hazırlamaktadır. Bu bağlamda öğrenciler Türk mutfağı ile dünya mutfaklarını tanımakta, insan sağlığı ve gıda güvenliği üzerine eğitilmektedir. 

Program bölümdeki ve ihtiyaç görüldüğü durumlarda dışarıdan temin edilen öğretim elemanlarıyla yürütülmektedir. Dersler ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından belirlenen kriterler ve metotlar çerçevesinde yürütülmektedir. Lisans öğrencileri mezun olabilmek için Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 36. maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanır ve değerlendirme şeklinde "Ders bilgi formu"nda iyileştirme açısından bir bakımdır. planlarla ilgili bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

·         2.50 not ortalamasına sahip olmak,

·         Bölümde 240 AKTS lik ders almış olmak.

·         Her eğitim-öğretim dönemine ait zorunlu ve seçmeli dersleri geçmek.

·         Zorunlu 60 iş günlük stajını tamamlamış olmak

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.MuammerMESCİ
E-Mail:muammermesci@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK
E-Mail:emrahozturk@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK
     emrahozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zeynep MESCİ
     zeynepmesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAYA
     ramazankaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA
     alicetinkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Atıf AKKİL
     atifakkil@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Vedat KAYIŞ
     vedatkayis@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Özge ÜNVER
     ozgeunver@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr