[] Program Hakkında

Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında örgün öğretime başlamıştır. Programın eğitim dili Türkçe'dir. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans Programı; küresel rekabet kuramı kapsamında uluslararası standartlara göre nitelikli ahşap eşya ve ağaç malzeme esaslı ürünlerin imalatını teminen (ağaçişleri endüstrisi ve mobilya sektörü alanında faaliyet gösteren işletmelerle kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu) araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı ve yönetici özellikleri bulunan Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerini yetiştirmeyi sağlayacak (global perspektifte düzenlenmiş) özgün bir müfredata sahiptir.

[] Amaç

Fen bilimleri ve mühendislik bilimlerinin sentezi ile ülkemizin, insanımızın ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve özgüveni ile ağaç işleri endüstri mühendisliği sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, sorumluluk alabilen, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevre bilincine sahip, öğrenmeyi, araştırmayı ve paylaşmayı ilke edinip sürdüren mühendisler yetiştiren, kendisi ve çevresi ile barışık sosyal yönü güçlü, sanayi ile bütünleşmiş, toplum yararına bilgi üretebilecek düzeyde öğrenci yetiştiren bir bölüm olmaktır. 

[] Hedef

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren ve aynı zamanda üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, küresel kalite ve standartlara uygun ahşap ürünler üretmek üzere ağaçişleri endüstrisi ve mobilya sektörü alanında faaliyet gösteren firmalar ile kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı ve yönetici özelliklere sahip Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştirmeyi amaçlamıştır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki güncel bilgi ve becerileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ile diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerine sahip olmak ve alanındaki temel kavramları kullanabilmek. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanımlar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir. Temel fen bilimlerine ait bilgilerini, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanındaki problemleri çözebilmede kullanabilme becerisine sahip olur.
2 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. Teknik resim temel kavramlarını bilmek, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ile ilgili mesleki resimleri okuyabilmek ve bilgisayar programlarını kullanarak tasarım yapabilmek. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanlarında kullanılan ölçü aletlerini tanıma, kavrama, bakım ve kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olur.
3 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanları ile ilgili sektörlerde üretim aşamalarını kavrayarak gerektiğinde iyileştirmeler önerebilmek. Kalite kontrol süreçlerini kavrayarak, imal edilen ürünün kalitesine yansıtabilme bilgisine ve becerisine sahip olmak. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ile ilgili üretim yöntemlerini tanıyabilir.
4 Mobilya malzemelerin birleştirilebilirliği hakkında gerekli teorik bilgileri kazanarak uygulama becerisini elde etmek, mobilya konstrüksiyonlarına kalite kontrolünü yapabilmek ve ortaöğretim düzeyinde uygulamalı ders verebilir.
5 Üstyüzey, masif mobilya tasarımı, mobilya süsleme teknikleri, perspektif, modern mobilya üretim teknikleri, tablalı mobilya tasarımı ve seri üretim teknikleri hakkında teorik bilgilere ve uygulama yapabilme becerisine sahip olabilmek ve uygulamalı ders verebilmek. Mobilya makinelerinin mekanik arızalarını tespit edebilme yetisini kazanabilir.
6 Kompozit esaslı malzemelerin üretim süreci, ağaç malzemenin genel yapısı, mobilya mukavemeti, yapıştırma teknolojisi, klasik mobilya tasarımı, mobilya stilleri, klasik mobilya üretimi, üretim ve tesis planlama hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olabilmek ve uygulamalı ders verebilmek.
7 Mobilya teknolojisi ve ağaçişleri endüstri mühendisliği ile ilgili konularda tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. Bireysel veya kurumsal iletişim süreçlerinde Türkçeyi etkin kullanabilmek, iletişim becerisine sahip olmak, işyerini kendi bulunduğu konuma uygun olarak temsil edebilecek vasıflara sahip olmak, kurumsal ve teknik bilgileri elektronik ortamlarda paylaşarak takım çalışması yapmak, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilir.
8 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. Alanına yönelik konularda bireysel olarak araştırmalar yapmak ve elde edilen bulguları rapor olarak sunabilmek. Sektördeki yenilikleri izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip elde edilen kazanımları kendi kurumuna uyarlayabilir.
9 Mobilya teknolojileri ve ağaçişleri endüstri mühendisliği ile ilgili bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, ofis yazılımlarını kullanabilmek, internet üzerinden veri alışverişi yapabilmek ve tasarım yazılımları ile ilgili AutoCad ve 3d max gibi bilgisayar programlarını kullanabilir.
11 Mesleği ile ilgili konularda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, etik değerler, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olur
12 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
13 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği derslerini teorik ve uygulamalı olarak okutabilecek düzeyde mesleki bilgiye ve pedagojik formasyona sahiptir.
14 Öğrencilerinin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir, öğrencilerin kendilerini ve diğer öğrencileri değerlendirmelerini sağlar. Değerlendirme sonuçlarını daha iyi bir öğretimin verilmesi için kullanır; sonuçları öğrenci, veli, yöneticiler ve öğretmenlerle paylaşır
15 Öz değerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır. Toplumun değerleri konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunların çoğu, ağaç işleri endüstrisi ve mobilya sektöründe faaliyette bulunan işletmelerde AR-GE departmanlarında araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı nitelikte yetişmiş Ağaç İşleri Endüstri Yüksek Mühendisi olarak istihdam edilebilirler. Mezunların bazıları ise; Bayındırlık Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mesleki alanda üst düzeyde uzmanlaşmış teknik personel olarak yönetici pozisyonunda iş bulabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

 Yüksek Lisans Derecesi
Q-EHEA: 2
NQF-HETR: 7

[] Program Yapısı

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü,  lisans eğitimi 183 yerel kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri 7. Yarıyılı zorunlu sanayi uygulaması şeklinde bitirmek zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri büyük sanayi kuruluşlarında ve öğrencinin alanı ile ilgili devletin kurum ve kuruluşlarında yapabilirler.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 48’i seçmeli derslere ait olmak üzere toplam 185 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 kredi olmak üzere toplamda 240 kredi olarak belirlenmiştir. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 48 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.AbdurrahimAYDIN
E-Mail:aaydin@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.YılmazTÜRK
E-Mail:yilmazturk@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.Halil İbrahimŞAHİN
E-Mail:halilibrahimsahin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI
E-Mail:mehmetbudakci@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI
     mehmetbudakci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU
     hasanciritcioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hüseyin PELİT
     huseyinpelit@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZDEMİR
     serkanozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Öğr. Gör. Dr. Selva SERTKAYA
     selvasertkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Elif Can SUER
     

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Elif Can SUER