[] Program Hakkında

Tarımsal Biyoteknoloji hızla genişlemeye devam eden büyük bir iş koludur. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu, 2050 yılına kadar 9.1 Milyar olacak dünya nüfusunun gıda ihtiyacının %70 artacağını öngörmektedir. 


Aslında mikrobiyal yöntemler kullanılarak gıda ve besin üretimi, insanlık var olduğundan beri yapılmaktadır. Bununla beraber, bitkilere genetik müdahaleler 20 yılı aşkın süredir yapılmaktadır. Bu bağlamda hastalık ve zararlılara dayanıklı, artırılmış besin değeri gibi farklı konu başlıklarında sonuç alınmış metotlar uygulanmaktadır. 

Yüksek verimli bitkilerin yanı sıra Hayvan Biyoteknoloji alanında da hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Yüzyıllardır hayvancılıkla uğraşan atalarımızın güçlü ve dayanıklı hayvanlar kullanarak uyguladıkları doğal seçilim yöntemi,  genetik seleksiyon yöntemi ile yine hastalıklar ve zor koşullara dayanıklı ve yüksek verimli hayvanlar yetiştirmek üzere kullanılmaktadır.


Bir diğer konu başlığı da Enzim ve Miikrobiyal biyoteknoloji'de de mantar, bakteriler ve mayalar kullanılmasıyla pek çok gıdanın yapımında, işlenmesini kolaylaştırılmasında ve ayrıca mikroorganizmalar ile endüstriyel atıkların etkin temizlenmesinde kullanılması mümkün olmuştur. Ayrıca mikroorganizmaların enzim ve mikrobiyal çeşitliliği ve sağlanan imkanlar, tıpta insülin üretimine konu olmuştur. 

Ülkeler için stratejik öneme sahip tarım sektörü içerisinde Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, geleceğe yön verecek olan tarıma ve insanlığa hizmet sağlaması açısından ciddi imkanlar sunmaktadır. 

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü olarak, genel Ziraat Fakülteleri'nde olduğu gibi, ilk iki yıl, Ziraat Mühendisliği genel dersleri ağırlıklı bir program uygulanmaktadır. Üç ve dördüncü yıllardan itibaren de ağırlıklı olarak Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm derslerinin uygulamalı olarak eğitimleri verilmektedir. Bölümümüzde lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerimizin, Üniversitemizin aktif olarak faaliyet gösteren Erasmus öğrenci değişim programlarından istifade edebilmesi mümkündür. İş olanaklarına bakıldığında, mezun öğrenciler, faaliyet alanı biyoteknoloji olan özel sektör kuruluşlarında, tohumculuk, fide, fidan, seracılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde, biyoteknoloji enstitülerinde, araştırmacı ve öğretim elemanı olarak üniversitelerde, tarımsal analiz laboratuvarlarında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerinde, Zirai Karantina ve İl Kontrol Laboratuvarlarında, Belediyelerde, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kuruluşlarda Ziraat Mühendisi olarak iş bulma şansına sahiptirler.  

[] Amaç

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün amacı; yüzyıllardır süre gelen, atalarımızdan bizlere miras, klasik bitki ve hayvan ıslah yöntemlerine, güncel gelişmiş metotların ve teknolojinin imkânlarını doğru bir biçimde yorumlama, modern biyoteknolojik yöntemler kullanılarak üstün nitelikli bitki, hayvan ve mikroorganizma çeşitlerini geliştirme, modern bitki ve hayvan yetiştirme ve üretim tekniklerini geliştirme, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı/toleranslı bitki çeşitleri ve genotipleri geliştirme, tarımsal üretimde zararlıların moleküler teknikler kullanılarak tanımlanması ve sınıflandırması (moleküler sistematik), toprak kökenli mikroorganizmalar kullanılarak ekolojik dengeyi bozmayacak çevreci üretim metotları geliştirme, üreticilerin ihtiyaç duyduğu damızlık bitki ve hayvan popülasyonlarının geliştirilmesini sağlama, tarımsal üretimin her aşamasında önemi olan enzim ve mikroorganizmaların eldesi, karakterize edilmesi ve bu organizmaları kullanarak farklı endüstiyel alanlarda uygulama potansiyeline sahip birincil ve ikincil metabolitlerin üretim becerisini sağlama, yerli genetik kaynakları tespit etme ve bu kaynakların korunmasını ve kültüre alınmasını sağlama ve bunları tasarımlar halinde uygulamalara yansıtabilme becerisine sahip Tarımsal Biyoteknoloji alanında uzmanlaşmış Ziraat Mühendisleri yetiştirmektedir.

[] Hedef

Tarım, gerek ülkemizde, gerekse Dünya’da en stratejik sektörlerinin başında gelmektedir. Bununla beraber, tarım ve gıda güvenliği, yaşanan iklim krizi vb. gibi senaryoların etkilerinin de içinden geçtiğimiz bu günlerde maalesef birebir şahidi olmaktayız. Mikro dünyanın, makro dünyayı ve bireylerin dünyasının eksenini nasıl hızlıca değiştirebildiğini yaşayarak öğrendiğimizi görmekteyiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu, 2050 yılına kadar 9.1 Milyar olacak dünya nüfusunun gıda ihtiyacının %70 artacağını öngörmektedir. Buna bağlı olarak tabii ki bu süreçte tarımın ve gıda güvenliğinin önemini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Tarımsal Biyoteknoloji hızla genişlemeye devam eden büyük bir iş koludur. Artık gelecekte geçmişte olduğu kadar kaynak bolluğu olmayacağı gibi, sınırlı kaynakların doğru kullanımının yönetilmesi de en az Tarım kadar stratejik bir öneme sahip olacaktır. Tarımsal Biyoteknoloji alanı, bu anlamda üzerinde ciddi mesai harcamamız gereken iş gücü ve uzmanlıklar barındıran dinamik bir uzmanlık alanıdır. Bizler Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü olarak öğrencilerimizin kariyer basamaklarını bu bilinçle çıkmalarını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programını bitiren öğrenciler; “Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün eğitim ve öğretim programlarını başarıyla tamamlamış ve kanunların verdiği tüm yetkileri kullanmak üzere Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Diploması derecesi ve “Ziraat Mühendisi” unvanını almaya hak kazanmıştır” ifadesini içeren diploma ile mezun edileceklerdir.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Mezunlar, Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji) ünvanı alacaklardır. 

[] Kayıt Kabul Şartları

Lisans programına başvurabilmek için adayların bir lise diplomasına ve ÖSYM Sınav Başarı belgesine sahip olmaları gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür. Öğrenciler, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bölümümüz Ülkemizdeki diğer Tarımsal Biyoteknoloji Bölümleri ve bilhassa Ziraat Fakülteleri ile iletişim halindedir. Öğrenme kalitemizi artırıcı her türlü faaliyetin bilgisini bölümümüz çevre paydaşları ile paylaşmaktadır. 

[] Programın Tanımı
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü biyolojik kaynaklar, hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar üzerinde araştırmalar yaparak insanların ihtiyaç duyduğu gıdaların üretimine, çevre sorunlarının çözümüne, bitki ve hayvan hastalıklarının tedavisine katkı sağlamaktır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Tarımsal Biyoteknolojiyle ilgili alanlarda edindiği bilgi birikimi ile temel ve uygulamalı bilimler gibi farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme ve bu bilgileri tarımsal alanlarda kullanabilme becerisine sahip olma.
2 Tarımsal Biyoteknoloji alanının yanı sıra diğer Ziraat Mühendisliği alanlarında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak karşılaşılan sorunları tespit etme, tanımlama, elde ettiği sonuçları yorumlama ve sorunları çözme becerisine sahip olma.
3 Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olma.
4 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, mesleki ve etik sorumluluk bilincinde, inisiyatif kullanabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olma.
5 Canlı varlıkları; çeşitlilik, yapı, işlev ve işleyiş, organizasyon, ortamsal ve karşılıklı etkileşimler açısından tanıyıp algılama, önemini kavrayabilme ve irdeleyebilme becerisine sahip olma.
6 Bitkisel ve hayvansal üretimde yüksek verimin ve kalitenin elde edilmesini, bunları olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma, değerlendirebilme ve çözüm yolları üretebilme becerisine sahip olma.
7 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilme, enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilme yeteneğine sahip olma.
8 Bitki ve hayvan ıslahı konularında klasik ıslah yöntemlerinin yanı sıra moleküler ıslah konularında teorik ve uygulamalı (arazi ve laboratuvar) bilgi edinme, bu bilgileri doğru olarak kullanabilme ve aktarabilme becerisine sahip olma.
9 Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek ayrıca güncel sorunlara çözüm arayacak düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.
10 Günümüz sürdürülebilir tarım sisteminde biyoteknolojik uygulamalarla tarımın geleceğine yön verebilme becerisine sahip olma.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

 Kuramsal-Olgusal

 • TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında kullanır.
 • TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.
 • TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır.
 • TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri takip ederek kendini geliştirir.
 • TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
 • TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır.
 • TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir.
 • TYYC-9 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve işbirliği geliştirme becerisine sahip olur.

:: Bilişsel-Uygulamalı

 • TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında kullanır.
 • TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.
 • TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır.
 • TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri takip ederek kendini geliştirir.
 • TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
 • TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır.
 • TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir.
 • TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve işbirliği geliştirme becerisine sahip olur.

:: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında kullanır.
 • TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.
 • TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır.
 • TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri takip ederek kendini geliştirir.
 • TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
 • TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır.
 • TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir.
 • TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve işbirliği geliştirme becerisine sahip olur.

:: Öğrenme Yetkinliği

 • TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında kullanır.
 • TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.
 • TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır.
 • TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri takip ederek kendini geliştirir.
 • TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
 • TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır.
 • TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir.
 • TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve işbirliği geliştirme becerisine sahip olur.

:: İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında kullanır.
 • TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.
 • TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır.
 • TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri takip ederek kendini geliştirir.
 • TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
 • TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır.
 • TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir.
 • TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve işbirliği geliştirme becerisine sahip olur.

:: Alana Özgü Yetkinlik

 • TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında kullanır.
 • TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.
 • TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır.
 • TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri takip ederek kendini geliştirir.
 • TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
 • TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır.
 • TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir.
 • TYYC-9 - Özellikle tarımsal biyoteknoloji alanı olmak üzere, tarımın farklı alanlarında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisine sahip olur.
 • TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve işbirliği geliştirme becerisine sahip olur.


Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar, faaliyet alanı biyoteknoloji olan özel sektör kuruluşlarında, tohumculuk, fide, fidan, seracılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde, biyoteknoloji enstitülerinde, araştırmacı ve öğretim elemanı olarak üniversitelerde, tarımsal analiz laboratuvarlarında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerinde, Zirai Karantina ve İl Kontrol Laboratuvarlarında, Belediyelerde, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kuruluşlarda Ziraat Mühendisi olarak iş bulma şansına sahiptirler.  

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeterli ve geçerli ALES ve yabancı dil notuna sahip olmaları durumunda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurabilirler.

[] Program Yapısı

Program; güncel gelişme ve gereksinimlere bağlı olarak Tarımsal Biyoteknoloji ile ilgili bağımsız araştırma yapabilen ve bilgisayar ile bilgi teknolojilerini kullanabilen, grup çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, tasarım bilgisine ve deneyimine sahip olan, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirebilen, belli konularda bilgiye ulaşan, bu bilgileri derleme ve derlediği bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisine sahip gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmette bulunacak, mühendisler yetiştirmektir. Tarımsal Biyoteknoloji bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken AKTS kredi miktarı her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Tarımsal Biyoteknoloji bölümümün eğitim süresi 4 yıldır.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %60’ı ve yarıyıl sınav puanının da %40'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır. Hesaplama sonucu çıkan kesirli sayı, tam sayıya yükseltilir.

[] Mezuniyet Koşulları

Lisans programına başvurabilmek için adayların bir lise diplomasına ve ÖSYM Sınav Başarı belgesine sahip olmaları gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür. Öğrenciler, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

[] Eğitim Türü

Normal Öğretim (4 yıllık Lisans Programı)Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Lisans Programı (QF-EHEA’de 1. Düzey ve TYYÇ’de 6. Düzey olarak)’nın temel hedefi araştırma ve profesyonel uygulamalar için bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan akademik odaklı bir program oluşturmaktır. Bu programın sınıflandırılması Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen tanımlamalara göre aşağıdaki gibi yapılmaktadır:- -ISCED Eğitim- Öğretim Alanı: 62 – Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri (Tarımsal Biyoteknoloji) -ISCED 2011 Düzey: 6, Yönelim (Profil): 52, Altkategori: 621 - Akademik odaklı "İlk Düzey", Lisans Diploması -NQF-HETR Eğitim- Öğretim Alanı : 62 – Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri -NQF-HETR Eğitim Profili: Akademik odaklı "İlk Düzey", Lisans Diploması Hedef * Tarım içinde mevcut olan geleneksel sistemleri modern biyoteknolojiyi entegre ederek öğretim ve araştırmayı geliştirir. * Ülkemizin ve başka ülkelerin çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma enstitülerin arasında araştırma işbirliği yapar. * Bitki, hayvan, enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji alanlarında insan kaynakların gelişimini sağlar. * Tarımsal Biyoteknoloji ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir. * Edinilen bilgileri hem toplum hem de ülkemizin yararına kullanır.

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan V
Prof. Dr.Aybike AyferKARADAĞ
E-Mail:ayferkaradag@duzce.edu.tr


[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ersin DEMİR
     ersindemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emine AYDIN
     emineaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Didem AMBARLI
     didemambarli@duzce.edu.tr

 • Daire Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÇAKMAK
     taylancakmak@duzce.edu.tr