[] Program Hakkında

Biyosistem Mühendisliği Lisans Programı ağırlıklı olarak ABD´de geliştirilmiş ve eğitim vermeye başlamıştır. Ayrıca, ABD dışında Kanada ve Avustralya gibi eğitim sistemi daha çok ABD´ye benzeyen ülkelerde öne çıkmaktadır. Biyosistem Mühendisliği programına geçiş Avrupa´da daha yenidir. Buna rağmen, İrlanda (Dublin), Belçika (Leuven), İspanya (Barcelona-Katalunya) ve Slovenya (Maribor) Üniversitelerinde Biyosistem ve benzer mühendislikler adı altında eğitim verilmektedir. Ülkemizde ise, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, önce "Tarımsal Mekanizasyon Kurulu", 2007 yılında Bursa da 2. Eğitim Çalıştayında, ABD ve AB ülkelerinde değişik isimler altında ziraat ve benzer mühendislik eğitimleri yapıldığını, bunlardan en uygun olanın "Biyosistem Mühendisliği" olduğunu, konularının ise Tarım Makinaları ile Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümlerinin konularını içerdiğini ve bu nedenle her iki bölümün içerisinde yer alacağı ve uluslararası düzeyde akredite olabilecek bir "Biyosistem Mühendisliği" programının açılması gerektiğine karar vermiştir. Daha sonra, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanları 2007´de Ankara´da yaptıkları toplantıda, ülkemizde Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün Tarım Makinaları Bölümü ile birlikte "Biyosistem Mühendisliği" Lisans Programı açabileceğine karar almışlardır. Bu tarihi kararlardan sonra Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinin ilgili bölümleri 2009 yılında "Biyosistem Mühendisliği Bölümü"nü kurmuşlar ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamışlardır.[] Amaç

Biyosistem Mühendisliği Bölümü, çalışma alanı ile ilgili konularda çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, nitelikli eğitim vermeyi, araştırma ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi, ulusunun gelişimi ve refahı için bilgiye ulaşımı ve bilgi yaymayı görev edinmiştir. Ayrıca; imalat ve hizmet sektöründe; tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede analitik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemiştir.


[] Hedef

Eğitim-Öğretimde sunduğu çağdaş kaliteli eğitim programı ile Biyosistem Mühendisliği alanında ülke tarımına yön verebilecek, özel ve resmi sektörce aranan, kendi disiplinlerinde söz sahibi, lider kadrolar yetiştiren, çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda alanındaki sorunlarına projeler ile çözümler üreten, Biyosistem Mühendisliği uygulamalarına önderlik yapan, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile bağlarını geliştirmiş, bir bölüm olmaktır.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyosistem Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

“Biyosistem Mühendisliği” mühendislik bilimlerinin geniş kapsamlı olarak biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren bir mühendislik dalıdır. Eğitim ve çalışma konuları:

Tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler,

Hassas tarım teknikleri,

Enerji ve makineler,

Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları,

Hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları,

Tarımsal yapılar,

Arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi,

Kırsal alanın geliştirilmesi.

Bölümün eğitim suresi toplam 4 yıldır. Bölümden mezun olanlar ”Biyosistem Mühendisi”  unvanını alır.


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisini kazanma.
2 Biyosistem mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma.
3 Gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, bileşeni veya prosesi ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma.
4 Disiplinler arası bir takım çalışması yürütebilme becerisi kazanma.
5 Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi kazanma.
6 Mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrayabilme
7 Etkin iletişim kurabilme becerisi kazanma
8 Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama
9 Biyosistem Mühendisliği konularındaki gelişmeleri izlemek için yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma
10 Çağdaş ve güncel konuları izleyebilme ve öğrenebilme
11 Biyosistem Mühendisliği uygulamalarında; modern mühendislik araç-gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisi kazanma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Biyosistem Mühendisleri, daha önce Ziraat Mühendisliği Programı altında alt programlar biçiminde eğitim vermekte olan Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları Alt Programlarının içinde yer aldığı bir bölümden (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) mezun olacaklarından, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün üçüncü bölümünde yer alan Lisans ve Uzmanlık Alanlarına Göre Görev ve Yetkilerin (Sulama-Drenaj, Tarımsal Yapılar, Tarım Alet ve Makinelerı) tamamından yararlanacaklardır. Buna göre, Biyosistem Mühendisleri sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletleri, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya; sulama tesislerinde suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama, projelendirme uygulama ve kontrolü yapmaya; tarım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya, tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analizleri yapmaya yetkili olacaklardır. Bölümden mezun olan Biyosistem Mühendisleri, yukarıda belirtilen çalışma konuları ile ilgili olarak; Kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, Belediyeler, DSİ, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vb.), Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmaları, Üniversiteler (Öğretim elemanı olarak), Tarım Makineleri Sanayi, Traktör Sanayi, Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları,Tarıma Dayalı Kooperatifler, Kamu ve Özel Bankalar, Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşları, Sulama Birlikleri, Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları, Özel Mühendislik ve Danışmanlık Büroları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları, Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler, Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayi, Gıda Makineleri Sanayi, Büyük Tarımsal İşletmeler´de istihdam edileceklerdir.


[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


[] Program Yapısı

Program; güncel gelişme ve gereksinimlere bağlı olarak Biyosistem Mühendisliği ile ilgili bağımsız araştırma yapabilen ve bilgisayar ile bilgi teknolojilerini kullanabilen, grup çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, tasarım bilgisine ve deneyimine sahip olan, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirebilen, belli konularda bilgiye ulaşan, bu bilgileri derleme ve derlediği bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisine sahip gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmette bulunacak, mühendisler yetiştirmektir. Biyosistem Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken AKTS kredi miktarı her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Biyosistem Mühendisliği bölümümün eğitim süresi 4 yıldır.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
[] Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan V
Prof. Dr.Aybike AyferKARADAĞ
E-Mail:ayferkaradag@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Bekir ÇEVİK
E-Mail:bekircevik@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE
E-Mail:pinarrasgele@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Bekir ÇEVİK
     bekircevik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE
     pinarrasgele@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hülya TORUN
     hulyatorun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE
     pinarrasgele@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi EMRE TUNCA
     

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Bülent PİŞKİN
     bulentpiskin@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE
     pinarrasgele@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Merve KIYMAZ
     mervekiymaz@duzce.edu.tr