[] Program Hakkında
Bitki Koruma Programı resmi olarak 23 Mart 2012 tarihinde kuruldu. Program bünyesinde 3 Profesör, 3 Doçent ve 1 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 7 Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Öğretim üyeleri dışında 3 adet Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Program eğitim-öğretim faaliyetlerine 2015 yılında ilk öğrencilerini alarak başlamıştır. Bitki Koruma Programı, ülkemizdeki bitkisel üretimi tehdit eden hastalık etmenleri (fungal, bakteriyel, viral), yabancıotlar ve zararlılar (böcekler, nematodlar, akarlar) konusunda donanımlı, bitki koruma alanında eğitim ve araştırmalarıyla üreticilerin ve sektörün sorunlarına pratik çözümler üretebilen,  çok yönlü inceleme yapabilme ve çözüm önerileri sunabilme yeteneğinde, insan ve çevre sağlığını göz önünde bulunduran, yeni bilimsel açılımlara öncülük edebilen, entegre mücadele yöntemlerini hayata geçirmede başarılı, nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde bitki koruma alanında çalışabileceklerdir. 

[] Amaç
Bitki Koruma sorunlarının çözümünde entegre mücadele yöntemlerinin hayata geçirilmesini sağlamak, ülke  ve bölge tarımının bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, doğal kaynakların sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanılabilmesine olanak sağlamak, bilim dünyasıyla örgütsel bağları geliştirmek, yeni bilimsel açılımlara öncülük etmek ve değişen dünya koşullarında aranan niteliklere sahip uzmanlar yetiştirmektir.
[] Hedef
Bitki korumayla ilgili sorunlara pratik çözümler üreten, Tarımın gelişimine katkı sağlayan, insan ve çevre sağlığını göz önünde bulunduran, doğal dengeyi koruyan, yeni bilimsel açılımlara öncülük edebilen, tercih edilen, öncü, dinamik ve saygın bir program olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bitki Korumalisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır. 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Bitki Koruma sorunlarının çözümünde entegre mücadele yöntemlerinin hayata geçirilmesini sağlamak, ülke  ve bölge tarımının bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, doğal kaynakların sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanılabilmesine olanak sağlamak, bilim dünyasıyla örgütsel bağları geliştirmek, yeni bilimsel açılımlara öncülük etmek ve değişen dünya koşullarında aranan niteliklere sahip uzmanlar yetiştirmektir.


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi
2 Tarımsal alanlarda sıkça görülen hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı otlar ve yararlı organizmaları genel olarak mikroskobik ve makroskobik düzeyde tanıyabilme, yaygınlık durumları ile zarar/yarar düzeylerini saptayabilme yeteneği
3 Tarımsal üretim sürecinde teknikler hakkında bilgi sahibi olma, süreçle ilgili temel problemleri tanımlayabilme ve bunların çözümünde çağdaş teknikler ile hesaplama araçlarını kullanabilme yeteneği
4 Bitki koruma problemlerinin çözümüne yönelik teknik ve bilimsel bilgi ile tanımlanmış mevcut önerileri, sürdürülebilir tarım, çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliğini göz önünde tutarak yürütebilme becerisi
5 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, gerektiğinde bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma, fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi
6 Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme
7 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme
8 Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
9 Tarımda kalite sistemleri ile mesleki etik konusunda bilinç sahibi olabilme
10 İş ahlakı ve sorumluluk duygusuna sahip olma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Bitki Koruma Bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri Üniversitelerde, Tarım Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitülerinde, Zirai Karantina Müdürlüklerinde, Tarım İl Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Devlet Su İşleri ve benzeri kamu kurumlarında görev almaktadırlar. Özel sektörde ise kendi ilaç bayilerini açabilecekleri gibi, tarım ilaçları üreten ve pazarlayan şirketlerde, tarımsal üretim gerçekleştiren farklı büyüklüklerdeki işletmelerde görev almaktadırlar. Bununla birlikte, Ziraat Bankasına bağlı birimler, Şeker Fabrikaları A.Ş, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, TRT, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri ve tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda istihdam edilmektedirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisansüstü programlara devam edebilirler.
[] Program Yapısı

Program, öğrencilere tarımsal alanlarda sıkça görülen hastalık etmenlerini, zararlıları, yabancı otları ve yararlı organizmaları tanıyabilecekleri, yaygınlık durumlarını, zarar/yarar düzeylerini saptayabilecekleri ve sürdürülebilir tarım, çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliğini göz önünde tutabilecekleri donanımı kazandıracak bir yapıya sahiptir. Bahsedilen bütün bu donanımları kazandırmaya yönelik olarak programda genel dersler, mühendislik dersleri, genel ziraat mühendisliği dersleri ve bitki koruma alan derslerinden oluşmaktadır. Bitki Koruma bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken AKTS kredi miktarı her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Bitki Koruma bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Bitki Koruma bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 33’ü seçmeli derslere ait olmak 152’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Bitki Koruma bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleri ile birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Türkçe
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan V
Prof. Dr.Aybike AyferKARADAĞ
E-Mail:ayferkaradag@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN
E-Mail:eminedemir@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN
     eminedemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ
     sevcanoztemiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN
     eminedemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmet YILDIRIM
     ismetyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nedim ALTIN
     nedimaltin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
     filizarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YAZLIK
     ayseyazlik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi İrem ALTIN
     iremaltin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. İbrahim CİNER
     ibrahimciner@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Şükran YAYLA
     sukranyayla@duzce.edu.tr