[] Program Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08/01/2016 tarih ve 75850160-104.01.02.01/843 sayılı yazısı ile Eğitim Fakültelerinde Zihin/İşitme/Görme Engelliler ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği programları kapatılmış ve özel eğitim alanında tek bir program olarak Özel Eğitim Öğretmenliği programı oluşturulmuştur. 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde de Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı yürütülmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenliği programı olarak öncelikli felsefemiz alanda yetkin öğretmen adayları yetiştirmektir. Bu amaçla fakültemizden yetişecek Özel Eğitim Öğretmenlerinin mümkün olduğu kadar çok ve farklı ortamlarda tecrübe kazanmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Böylelikle öğretmen adaylarının derslerde öğrendikleri kuramsal bilgiyi pratik hayatta da tecrübe etmelerine imkân tanınmaktadır. Programın ilk yıllarından itibaren özel gereksinimli bireylerle etkileşime girmeye başlayan öğretmen adaylarının mesleklerini daha iyi benimseyecekleri ve elde ettikleri geniş tecrübelerle daha yetkin öğretmenler olabilecekleri düşünülmektedir.

Programda zorunlu, alan bilgisi, özel eğitim meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Özel eğitim öğretmenliği programının amacı, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin diğer bireyler gibi bağımsız, sosyal yaşamda aktif ve üretken olmalarını sağlamayı hedefleyen, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca program, özel gereksinimli bireylerin eğitimleri alanında akademik bilgiler üretmeyi ve uygulamayı hedeflemektedir.

[] Amaç
Özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmaları sağlamak. Ailelerin gereksinimlerini karşılamak ve onları desteklemek. Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine destek hizmetlerini sağlamak. Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek. Özel eğitim politikalarını belirleme sürecine aktif olarak katılmak. Özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Özel eğitim hizmetlerini genel eğitim hizmetlerinin bir parçası olarak yürütülmesini sağlamak. Özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamlarda karşılanmasını sağlamak. Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak. Nitelikli hizmet sunan özel eğitim uzmanı yetiştirmek. Özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etmek. Ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek. Farklı öğretim yöntemlerini bilen ve kullanan eleman yetiştirmek. Özel eğitim öğretmenlerine disiplinler arası çalışma becerileri kazandırmak. Alanın sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilen özel eğitim öğretmeni yetiştirmek. Mesleğin etik kurallarına uygun eleman yetiştirmek.
[] Hedef
Özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve toplumsal yaşama katılımları için evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal ve mesleki değerlere saygılı öğretmenler yetiştirmektir.
Özel Eğitim Bölümü vizyonunu gerçekleştirmek için aşağıdaki misyonları hedeflemektedir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Özel Eğitim Öğretmenliği programından mezun olan öğrenciler Özel Eğitim Öğretmeni olarak lisans diploması alırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Lisans
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı teorik ve uygulamalı dersleri içeren dört yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, zihin engelli çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere çocuklar, aileler, öğretmenler ve yöneticiler ile çalışacak özel eğitimciler yetiştirmektir.  Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir.


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
0 Özel eğitimin gelişimini etkilemiş önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından tanımlar.
0 Özel eğitimde kullanılan bilimsel yöntem ve tekniklerdeki gelişmeleri tanımlar.
0 Öğrencilerin özel gereksinimli olarak tanılanabilmeleri için gerekli ölçütleri ve değerlendirme araçlarını tanımlar.
0 Özel gereksinimli bireyler ile kullanılacak değerlendirme ve öğretim yöntemlerinin uygulanmasını etkileyebilecek bireysel, dilsel ve kültürel değişkenleri tanımlar.
0 Özel Eğitim ile ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki değişmeleri ve gelişmeleri izler.
0 Normal gelişimi ve farklı yetersizliklerin özelliklerini tanımlar.
0 Özel gereksinimli bireylerin motor, duygusal, sosyal, bilişsel ve akademik gelişimlerini değerlendirir.
0 Değerlendirme sonuçlarını kullanarak öğretimi düzenler.
0 Öğretimin etkililiğini artırmak için özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerine uygun Öğretim ve değerlendirme materyalleri geliştirir.
0 Özel gereksinimli bireylerin motor, sosyal, bilişsel ve akademik gelişimlerini destekleyecek etkili öğretim yöntemlerini kullanır.
0 Özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam ve öz kararlılık becerilerini destekleyecek etkili öğretim yöntemlerini kullanır.
0 Etkili davranış değiştirme ve sınıf yönetimi stratejilerini kullanır.
0 Özel gereksinimli bireylerin alternatif iletişim becerilerini destekleyici etkili stratejileri kullanır.
0 Öğretimi planlama ve uygulama sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanır
0 Öğretimin etkililiğini ve sürekliliğini artırmak amacıyla aile ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0 Öğretimin evde sürekliliğini sağlamak amacıyla aile eğitimi yapar.
0 Özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini toplumsal kaynaklara ulaşmaları için yönlendirir.
0 Kişisel ve mesleki gelişimi için bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
0 Mesleki etik ilkelerine ve mesleki mevzuata uygun davranır.
0 Farklılıklara değer verilen güvenli, eşitlikçi, olumlu ve destekleyici öğrenme ortamları oluşturur.
1 Öğrencilerin özel gereksinimli olarak tanılanabilmeleri için gerekli ölçütleri ve değerlendirme araçlarını tanımlar.
2 Özel gereksinimli bireylerin motor, duygusal, sosyal, bilişsel ve akademik gelişimlerini değerlendirir.
3 Özel gereksinimli bireylerin motor, sosyal, bilişsel ve akademik gelişimlerini destekleyecek etkili öğretim yöntemlerini kullanır.
4 Özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam ve öz kararlılık becerilerini destekleyecek etkili öğretim yöntemlerini kullanır.
5 Öğretimin etkililiğini ve sürekliliğini artırmak amacıyla aile ve diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
6 Eğitimin dayandığı kuramsal temellerin (felsefi, sosyolojik, psikolojik, tarihi, hukuki, ekonomik vb.) bilincindedir ve bu kuramları uygulamalarına yansıtır.
7 Öğretmenlik mesleği ile ilgili tutum, sorumluluk ve etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranış gösterir.
8 Öğretim programlarının temel kavram, ilke ve özelliklerini göz önüne alarak, öğrenme-öğretme sürecini etkili bir şekilde planlar, uygular ve uygun ölçme araçları ile değerlendirir.
9 Etkili öğrenme-öğretme süreci tasarımında öğrenme ve öğretme kuram, yaklaşım, strateji, yöntemleri ve öğretim teknolojilerini temel alarak, etkili ve destekleyici bir öğrenme ortamını tasarlar ve yönetir.
10 Öğretmenlik mesleği alanındaki yenilik, gelişme ve 21. yy becerilerini takip eder ve bu gelişme ve becerileri bilimsellik ilkelerine dayanarak araştırma ve uygulamalarına yansıtır.
11 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
12 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıdır ve demokrasi, insan hakları, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere uygun tutum ve davranış sergiler.
13 En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 Etkili bir dünya vatandaşı olabilmek için, kültürel, sosyal, çevresel, sanatsal ve sportif faaliyetlere istekli ve etkin olarak katılmanın öğretmenlik mesleği için öneminin bilincindedir.
15 Toplumsal sorumluluk bilinciyle, yerel ve küresel düzeydeki olaylara ve gelişmelere karşı duyalı davranır, toplumun gelişimini desteklemeyi amaçlayan proje ve etkinliklerde görev alır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Ana bilim dalımızda, lisans derecesi alan mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel ve devlet ilköğretim ve ortaöğretim özel eğitim okulları, rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde "özel eğitim öğretmeni" olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca, SHÇEK'e bağlı özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra mezunlarımız lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak çeşitli üniversitelerde ilgili alanda uzman ve akademisyen olarak çalışabilmektedirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu alan mezunları gerekli şartları sağlayabildikleri taktirde yüksek lisans ya da doktora programlarına devam edebilmektedirler.
[] Program Yapısı

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı teorik ve uygulamalı dersleri içeren dört yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, zihin engelli çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere çocuklar, aileler, öğretmenler ve yöneticiler ile çalışacak özel eğitimciler yetiştirmektir.  Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalıdır.  Mezuniyet için, 4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.MustafaKOÇ
E-Mail:mustafakoc@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.AslıhanKUYUMCU VARDAR
E-Mail:aslihankuyumcu@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN
E-Mail:feyzullahsahin@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN
     feyzullahsahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Osman AKTAN
     osmanaktan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf AKEMOĞLU
     yusufakemoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fidan ÖZBEY GÖKÇE
     fidanozbey@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAK
     hakanozak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KART
     mehmetkart@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur KART
     aysenurkart@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Ar. Gör. Dr. Hülya Görünü
     hulyagorunu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Arş. Gör. Duygu Dönmez
     duygumulkut@duzce.edu.tr