[] Program Hakkında

Kültür bitkilerine ekonomik zarar veren böcekler, akarlar, abiyotik ve biyotik (fungus, bakteri, fitoplazma, spiroplazma, virüs, viroid ve nematod) etmenler ile yabancı otların üretim alanına verdiği zararlar çalışma konuları arasındadır. Bunların mücadelesinde mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı bölümümüzde öğretilir.


[] Amaç

Teorik ve pratik bilgi donanımı yüksek öğrenciler yetiştirmek, •Çağın bilgi ve teknolojilerini kullanabilen uluslararası düzeyde mesleki donanıma sahip öğrenci yetiştirmek. •Araştırma yöntemlerini kullanan, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve akademik bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmek.


[] Hedef

Eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak düzeyini çağdaş normlara ulaştırmak, •Özgür, bilimsel düşünceye ve bilimsel çalışma disiplinine sahip, nitelikli araştırıcıların yetişmesini sağlamak, •Bilimsel niteliklere sahip bilim insanlarının çeşitli konularda araştırma yapmalarına imkân sağlamak, Ülkemizin bitki koruma sorunlarına çözüm bulmak ve buna yönelik araştırmalar yapmak, •Bitki koruma sorunlarının çözümünde, insan ve çevre sağlığına göz önünde bulunduran, entegre mücadele yöntemlerinin hayata geçirilmesini sağlayabilecek araştırıcıların yetiştirilmesini sağlamak, •Ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler kanalıyla araştırmalar yaparak ülkemiz ve dünya tarımına katkıda bulunmak, •Araştırma bulgularını uygulamaya aktararak üreticilere faydalı olmak.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ziraat  Mühendisliği Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.


[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.


[] Kayıt Kabul Şartları

Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

•    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
•    Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce dili sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  70 standart puana sahip olmak
•    Mülâkatta başarılı olmak,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Doktora Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması
Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.
ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.
Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.
Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.


[] Programın Tanımı

Program, kültür bitkisi yetiştiriciliğinde ortaya çıkan bitki koruma sorunları ve bunların çözümüne yönelik bilgileri alma, değerlendirme ve uygulamaya aktarma becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Literatür tarama, araştırma yapma, deneme kurma ve değerlendirme ile tez yazımı konularında eğitim almalarını sağlamaktır. Program, bitki koruma alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü yetişmesini ve akademik yeterlilikteki öğrencilerin bilimsel olarak gelişimleri hedeflemektedir. 


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapma gibi bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ulaşır
2 Bitki Koruma alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirir, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır
3 Bitki Koruma alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayarak, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirerek, gerektiğinde uygular
4 Bitki Koruma alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır
5 Bitki Koruma alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir
6 Bitki Koruma alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olur.
8 Bitki Koruma alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir
9 Bitki Koruma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu programın mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile bunlara bağlı kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, Özel sektörde ise Zirai İlaç Firmaları ve Bayiileri, Tarımsal İşletmelerinde istihdam edilmektedir. Ayrıca pek çok üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti de verebilmektedir. 


[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, araştırmacı olarak devam edebilirler.
[] Program Yapısı

Bitki Koruma Doktora Programı, 21 yerel kredi ve 2400AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ayrıntılar ilgili yönetmelikte bulunmaktadır.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 80 olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.[] Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için, en az 21 kredilik derslerin yanı sıra, seminer ve tez yapmak zorunluluğu vardır.


[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
E-Mail:filizarslan@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ
E-Mail:sevcanoztemiz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ
     sevcanoztemiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmet YILDIRIM
     ismetyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN
     eminedemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
     filizarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nedim ALTIN
     nedimaltin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YAZLIK
     ayseyazlik@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
     filizarslan@duzce.edu.tr