[] Program Hakkında

Sosyoloji, sosyal hayatı ve insan davranışlarının toplumsal neden ve sonuçlarını inceleyen bir bilim dalıdır. İlgi ve çalışma sahası hayli geniş olan sosyoloji alanında açılması planlanan lisansüstü programımız vasıtasıyla, aile, ekonomi, politika, kültür, din, eğitim, şiddet, medya, hukuk, sağlık, müzik, gibi toplumsal hayatın çeşitli alanlarında daha fazla bilimsel araştırmanın yapılması ve bu alanlarda çalışacak uzmanların yetiştirilerek, ülkemizdeki önemli bir ihtiyacın karşılanabilmesi öngörülmektedir.

[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde öğrenci kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların sağlamaları gereken şartlar şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’den başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. YÖK tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen Graduate Management Admission Test (GMAT) veya Graduate Record Examinations (GRE) sınav sonuçları da kabul edilir.

b) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı dil bilgi düzeyleri; YDS, Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş dil sınavlarından birisi veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavı (DÜYDYS) sonuçlarına göre belirlenir.

c) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES sınavı sonucu %40, 100 üzerinden ifade edilen bilim sınavı sonucu %20, lisans not ortalaması %20, mülakat değerlendirme sonucu %10, YDS ve Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş dil sınavlarından birisi veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavı (DÜYDYS) sonucu da %10 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunun en az 100 üzerinden 55 olması gerekir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55’den, lisans diplomasıyla başvuranlar için 70’den az olmamak şartıyla Enstitü Kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla karara bağlanan standart puanı almış olmaları gerekir.

c) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES sınavı sonucu %50, bilim sınavı sonucu %30, 100 üzerinden ifade edilen yüksek lisans, yoksa lisans not ortalaması %10 ve mülakat değerlendirme sonucu %10 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

d) Bunlara ek olarak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile ek şartlar belirlenebilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve Güzel Sanatlar fakülteleri ile Konservatuvarlar hariç, ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 70 standart puan almaları gerekir.

b) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar Enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulunun kabulü ile Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 60 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana sahip olmaları. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

b) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Doktora programlarına öğrenci kabulünde temel tıp puanı veya ALES puanı ile birlikte lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi diğer belgeler Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulunun

kabulü ile Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlarına aday başvuruları ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılır. Adayların, başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak ilgili Enstitüye teslim etmeleri gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Sosyoloji Lisans eğitimi almış olmak ya da iki dönem bilimsel hazırlık almış olmak
[] Programın Tanımı

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
Programda yer alan dersler aşağıda yer almaktadır. Yüksek Lisans derecesini almak için gerekli olan toplam AKTS kredi sayısı 120’dir ve tüm dersler teoriktir. Tabloda belirtilen derslerden yalnızca Bilimsel Araştırma Yöntemleri I ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri II dersleri zorunludur. Diğer dersler seçmelidir.
[] Eğitim Türü
Normal Öğretim-Türkçe
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN
     abdullahtaskesen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel ÇOŞKUN
     emelcoskun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Cihan ERTAN
     cihanertan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Metin KILIÇ
     metinkilic@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILDIZ
     fatihyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan KIZILAY
     sevketercankizilay@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Doç. Dr. Emel ÇOŞKUN
     emelcoskun@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Özge SARIALİOĞLU
     ozgesarialioglu@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Meltem YILDIRIM BAŞOĞLU
     meltemyildirim@duzce.edu.tr