[] Program Hakkında

Misyonumuz, doktora öğretimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, ekip çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine ve lider özelliklerine sahip doktor Bilgisayar Mühendislerini yetiştirmektir.

Akademik Kadro için tıklayınız.

[] Amaç

Araştırma ve inovasyon ruhunu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, çevreye ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanında akademik olarak donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek. 

Eğitim ve araştırma çalışmalarında sürekli kalite iyileştirme süreçlerini oluşturmak, uygulamak ve gerekli altyapıyı sağlamak, en nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarını programlarda buluşturmak.

[] Hedef

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı; ilerleyen bilim ve gelişen teknolojiye dayalı bilimsel bilgi üreten ve yayan, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada toplam kaliteyi benimseyen, topluma nitelikli, gelişmeye açık, sorgulayan, insan hakları etiklerine uyan, bölgeye, ülkeye ve insanlığa hizmeti amaç edinmiş bireyler yetiştiren bir program olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

1- YÖK tarafından eşdeğer sayılan Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinden birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2-ALES sayısal puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3-YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi edinme becerisi
5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
7 İhtiyaç duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
9 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
11 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu programdan mezun olan öğrenciler,
 - Akademik alanda veya  şirketlerin Ar-Ge departmanlarında yazılımcı veya donanımcı olarak,
 - Şirketlerin veya devlet kurumlarının bilgi teknolojileri bölümlerinde mühendis veya yönetici olarak,
 - Düşük sermaye ile kendi şirketinizi kurarak buluşçuluk ve yenilikçilik çalışmaları yaparak,
çalışabilir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları Yüksek Lisans ve Doktora programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde gösterilen gerekli çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler mezun sayılırlar.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
E-Mail:pakizeerdogmus@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
     pakizeerdogmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Resul KARA
     resulkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
     ibrahimyucedag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali ÇALHAN
     alicalhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
     serdarbirogul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Arafat ŞENTÜRK
     arafatsenturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Muhammed Enes BAYRAKDAR
     muhammedbayrakdar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞEK
     mehmetsimsek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sultan ZAVRAK
     sultanzavrak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK
     zehrakarapinar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serdar KIRIŞOĞLU
     serdarkirisoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP
     fatihkayaalp@duzce.edu.tr