[] Program Hakkında
Sınıf Öğretmenliği Programı, 2011-2012 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının Sınıf Öğretmeni ihtiyacını karşılamak amacıyla Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü bünyesinde açılmıştır. Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri bulunmaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar “Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans derecesi” alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'ten (Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ana Bilim Dalında 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle toplam 7 öğretim üyesi (1 Profesör, 2 Doçent, 3 Doktora Öğretim Üyesi  ve 1 araştırma görevlisi) bulunmaktadır.
[] Amaç
Sınıf öğretmenliği alanında etik değerlere bağlı olarak; bilimsel bilgi üretmek, üretilen bilimsel bilgileri takip etmek, insan merkezli lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek, bilimin evrenselliğine inanan, problem çözmede bilimi kullanan, ailesi, görev yaptığı okul, bulunduğu çevre ve bölgesinde gurur kaynağı olacak sınıf öğretmenleri yetiştirmek.
[] Hedef

Yeni teknolojilere ve topluma ayak uydurabilen, bilimsel, çağdaş, demokratik, laik, sınıf yönetimi bilgisine sahip, araştırma ve sorgulama yapma becerilerini kazanmış öğretmenler yetiştirmektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sınıf Öğretmenliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Sınıf Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise, Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uygulama ilkokulları işbirliğiyle Uygulama Öğretim elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde iki (2) yarıyılda gerçekleşmektedir.  
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında temel bilgiler çerçevesinde verilen (İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Temel Matematik, Fen Öğretimi, Çevre Eğitimi, Drama, Hayat Bilgisi Öğretimi, Trafik ve İlkyardım, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Felsefeye Giriş, Sosyoloji, Görsel Sanatlar Öğretimi v.b.) derslerin metot ve konularını yöntem ve özellikleriyle değerlendirip bilgiye dönüştürebilir.
2 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
3 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
4 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
5 Eğitsel amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
6 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
7 Topluma, çevreye, insana, sanatsal faaliyetlere ve spora duyarlı olur, topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan ve araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenciler yetiştirir.
8 İlköğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Sınıf öğretmenliği programı mezunları "Sınıf Öğretmeni" unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Sınıf Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız dershanelerde, eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren işyerlerinde, üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
[] Program Yapısı
Sınıf öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir programdır. Programdaki derslerin %53'ünü temel alan dersleri, %25'ini öğretmenlik meslek dersleri ve %22'sini genel kültür dersleri oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenciler toplam kredilerinin %33'ü oranında seçmeli ders almakla yükümlüdürler.  Bunun için öğrenciler, hem Ana Bilim Dalının hem de İlköğretim Bölümündeki diğer Ana Bilim Dallarının programlarında yer alan seçmeli dersleri ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre tercih edebilmektedirler.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Ayrıca, son dönemde bulunan öğrencilerden mezun durumda olanların ve en fazla iki (ders) den başarısızsa tek-çift ders sınavlarına girerek mezun olma hakları vardır.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı, Türkçe, Lisans Programıdır.
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan Kağan KESKİN
E-Mail:kagankeskin@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜVEN
E-Mail:ufukguven@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Hasan Kağan KESKİN
     kagankeskin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Fatih Çetin ÇETİNKAYA
     cetincetinkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erol SÖZEN
     erolsozen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ECEVİT
     tugbaecevit@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜVEN
     ufukguven@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜVEN DEMİR
     elifguvendemir@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜVEN
     ufukguven@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Beyza Kaviye ATEŞ
     beyzakaviyeates@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Behlül Bilal SEZER
     behlulbilalsezer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Samet TÜRER
     sametturer@duzce.edu.tr