[] Program Hakkında
Ayrı bir disiplin olarak I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan; başlangıçta uluslararası alanın tek ve temel aktörü olarak devletleri gören ve bu doğrultuda devletlerarası ilişkileri inceleyen Uluslararası İlişkiler; küreselleşme olgusunun da etkisiyle, kısa sürede önemli bir alan ve yükselen bir anabilim dalı haline gelmiştir. Uluslararası alanda yaşanan gelişmelere duyarlı olan bu anabilim dalı, uluslararası alanda ortaya çıkan yeni aktörler ve gündeme alınan yeni konular ile çok boyutlu hale gelmiştir. 1970-80 yıllarıyla birlikte devletlerin ve toplumların birbirleriyle siyasi, ekonomik, kültürel, hukuksal alanlarda iletişimlerinin artması, devlet davranışını çeşitli açılardan düzenlemeye çalışan uluslararası örgütlerin varlığı, devlet yapısına sahip olmadıkları ve devlet olarak tanınmadıkları takdirde benzer şekilde örgütlenmeye çalışan terörist grupların ortaya çıkışı, devlet sınırlarını aşan şekilde tüm dünyayı ilgilendiren küresel sorunların (doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği, insan hakları, iklim değişikliği gibi) varlığı gibi olgular; küreselleşme sürecine işaret ettiği gibi, bu yeni süreci anlamlandırma ve bu süreçte ortaya çıkan sorunları çözümleme kapasitesine sahip bireylere olan ihtiyaca da işaret etmektedir. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı, uluslararası düzeyde siyasal, sosyal, ekonomik, sosyolojik ve hukuksal açılardan analiz yapabilen ve bu analizler üzerinden çözüm önerileri üretebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
[] Amaç
Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, devletlerarası ilişkilerin önem arz ettiği küreselleşme çağında, uluslararası düzeyde siyasal, sosyal, ekonomik, sosyolojik ve hukuksal açılardan analizler yapabilen ve bu analizler üzerinden çözüm önerileri üretebilen, günümüz dünyasını tanıyan ve yarına hazırlanma amacında olan başarılı bireyler yetiştirilmesini hedeflemektedir.
[] Hedef
Bu programın hedefi; Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında nitelikli yüksek lisans tezleri ve akademik yayınlar üreterek, bölgesel düzeyde ve ülke genelinde bu sosyal bilimin gelişmesinde ve nitelikli bilim insanının yetişmesinde öncü bir program olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
1. ALES Puanı %50 
2. Bilim Sınavı %20 
3. Mülakat %20 
4. Lisans Not Ortalaması %10
ALES'ten en az 60 almış olmak gerekmektedir.
- Alınması gereken minimum toplam puan 100 üzerinden 55 olmalıdır. 
- Bilim ve Mülakat Sınavlarından herhangi birine girmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz kabul edilecektir.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
- En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
- Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programının müfredatı, uluslararası ilişkilerin temel kavram ve kuramlarının kazandırılması ve sonrasında uzmanlaşmaya gidecek biçimde tasarlanmıştır. Programda ağırlıklı olarak Türk Dış Politikası ve Türk Dış Politikasıyla ilişkili olarak Bölgesel Çalışmalar’a yer verilecektir. Programa katılan öğrenciler Bölgesel Araştırmalar, Enerji Politikaları, Güvenlik, Avrupa Birliği, Göç Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Türk Dış Politikası, Diplomasi gibi alanlarda çalışabilir ve uzmanlaşabilirler.  Ders dağılımı ve içerikleri günümüz dünyasının koşullarına ve gündemine uygun biçimde tasarlanmıştır. Akademik nitelikleri ön planda olan bu program, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Ekonomi ve Hukuk ile de yakın temasları olan bir sosyal bilim programıdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
2 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
3 Uluslararası olayları ve konuları eleştirel şekilde analiz eder.
4 Uluslararası ilişkiler teorilerini uluslararası ilişkiler pratiğine uygulayabilir.
5 Güçlü araştırma yeteneklerine sahip olur.
6 Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Devletler Hukuku, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen akademik bilgileri kavrar.
7 Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olur.
8 Uluslarası İlişkiler disiplinin diğer sosyal bilimlerle (tarih, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, antropoloji) etkileşiminin farkında olarak, olayları inter-disipliner çerçevede değerlendirme ve tartışma bilgi ve becerisi kazanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Bu program ile kamu ve özel sektöre ihtiyacı olan kalifiye insan gücünü sağlamak hedeflenmektedir. Kamu sektöründe öncelikli olarak, Dışişleri Bakanlığı ile üniversitelere ve düşünce kuruluşlarına, dış politika ve dış ilişkiler konularında uzman işgücü yetiştirilecektir. Mezunlar mülki amirlik, idari hakimlik, müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi kamu görevleri üstlenebilirler. Doktora eğitimlerine devam etmek isteyen mezunlar, araştırma görevliliği ile başlayan, akademik kariyer yapma yolunu seçebilirler.

Gün geçtikçe küresel sisteme daha fazla entegre olunmasıyla, özel sektörün pek çok alanında nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Programdan mezun olanlar, özellikle dış ticaretle uğraşan, Uluslararası Bankacılık ve Lojistik gibi küresel düzeyde örgütlenen ve iş gören özel sektör kurumlarında, turizm işletmelerinde, halkla ilişkiler alanlarında vs. çalışabilirler. Uluslararası İlişkiler kapsamında hangi alanda uzmanlaşmayı tercih ettiklerine bağlı olarak mezunlar, seçtikleri alanda organize olan sivil toplum örgütleri veya uluslararası kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olanlar doktora derecesini alabilmek için Uluslararası İlişkiler alanında doktora eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarına başvurabilmektedirler.
[] Program Yapısı
Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadırlar. 
Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
[] Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için, program dahilinde tamamlanması gereken krediyi tamamlamış olmak ve yüksek lisans tezinde başarılı olmak gerekmektedir.
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Zafer AKBAŞ
     zaferakbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ
     ayfergedikli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Celil BOZKURT
     celilbozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serkan KEKEVİ
     serkankekevi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU
     gokmenkilicoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI
     sahincayli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK
     ahmetcelik@duzce.edu.tr