[] Program Hakkında
Bu program Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında eğitim veren bir programdır. Programı tanımlayan her öğrenci yüksek lisans düzeyine sahip olmakta olup; uzman psikolojik danışman olabilmektedirler. Her yıl programa ortalama 15 öğrenci alınmaktadır. 
[] Amaç
Bu program ile psikolojik danışmanlara, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanı ve ilgili alt uzmanlık alanlarında ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analiz etme ve uygulama; PDR kuramları, ilke ve teknikleri ve meslek etiği kurallarını benimseme ve bunlara uygun danışma uygulamaları yapma; bilimsel araştırma yöntemlerine ve ileri düzey istatistik bilgisine sahip olma;akademik çalışmalarla alan çalışmalarını bütünleştirebilme; yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış geliştirme gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
[] Hedef
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında ulusal ve uluslar arası standartlarda bir lisansüstü eğitim sunmak. Alanında ortaya çıkan bilimsel gelişmeleri takip eden ve yeni yaklaşımlar ortaya koyabilen lisansüstü mezunları yetiştirmek. Araştırmacı, bilimsel etik değerlere saygılı ve ulusal ve uluslar arası alanda rekabetçi akademik kadroya sahip bir program olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
TYYÇ: 7. Seviye 
EQF-LLL: 7. Seviye
QF-EHEA: 2. Seviye
[] Kayıt Kabul Şartları
Bu yüksek lisans programına aşağıdaki şartları yerine getirenler başvurabilir:
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmak
- ALES'den (EA) en az 55 almak 

Programa öğrenci kabul etmek için geçerli değerlendirme kriteri şu şekildedir:
- ALES (%50)
- Lisans Not Ortalaması (%20)
- Bilim Sınavı (%30)

Bu hükümler Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmenliğin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Düzce Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Düzce Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
[] Programın Tanımı
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanı ile ilgili derslerin bulunduğu ve tezli yüksek lisans eğitimin verildiği bir öğretim programıdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Psikolojik danışma ve rehberlik alanının halihazırda kaydetmiş olduğu kuramsal bilgi birikimini, eleştirel bir gözle ele alıp, yorumlayıp- yeniden sentezleyecek derinlik ve kapsamda, alana ve literatürüne ilişkin bilgi birikime sahiptir.
2 Psikolojik danışma kuramları ve modelleri çerçevesinde danışan güçlüklerini kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma beceri ve müdahalelerini seçer
3 Psikolojik danışma alanının tarihi, kuramsal bakış açıları ve başta eğitim olmak üzere çeşitli sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi ve anlayışa sahiptir.
4 Eğitim, ruh sağlığı, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bir bilgiye sahiptir.
5 Bağımsız birer uzman-araştırmacı olacak derecede bilimsel yöntem ve tekniklere ve bilim insanlarının bağlı olması gereken etik ilkelere ilişkin derin ve kapsamlı bilgiye sahiptir.
6 Bireyi tanıma tekniklerinden mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.
7 Bireysel ve grupla psikolojik danışma becerilerini bağımsız bir uzman-uygulayıcı düzeyinde sergileyebilir.
8 Hizmet verdiği kurum ve çevrenin yerel koşullarını bilimsel ve profesyonel ilkelere uygun bir şekilde irdeleyebilir ve bu koşullara uygun psikolojik danışma ve rehberlik programları hazırlayıp- uygulayabilir.
9 Psikolojik danışma ve rehberlik alanında hizmet sunarken, hizmet verdiği danışanlar veya öğrencilerin yanısıra bu kişiler ve hizmetlerle ilgili olan diğer paydaşlarla da en üst derecede ilişki ve işbirliği kuracak sosyal becerileri sergileyebilir.
10 Edinmiş olduğu derin ve kapsamlı kuramsal bakış açılarını değişen toplumsal koşullara uyarlayarak ve hizmet verdiği bireylerin yaşadıkları güçlükleri gelişimsel bir bağlam içerisinde anlamlandırarak, bu bireylerin gelişimsel olarak yol almalarına katkıda bulunur.
11 Mesleki ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla irdeler ve bunları geliştirmek üzere katkıda bulunur.
12 Psikolojik danışma ve rehberlik alanı dahilindeki birçok hizmete ilişkin bağımsız araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını rapor haline getirerek sunar.
13 Hizmet sunduğu bireylerin yaşam/çalışma koşullarının koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ilkelerine uygun bir şekilde iyileştirilmesi yönünde diğer ruh sağlığı alanları ve paydaşlarla işbirliği içinde- öncü roller alır.
14 Hem kişisel hem de mesleki yaşamında yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutuma sahiptir ve demokrasi, insan hakları, bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlılık gösterir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında “psikolojik danışman” olarak çalışmaktadır. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak, üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde, özel psikolojik danışma merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet kurumlarının psikolojik danışma birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8


[] Program Yapısı
Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadırlar. 
Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Başarı Puanı              Harf Notu            Katsayılar
  90-100                       AA                     4.00
  85-89                        BA                      3.50
  80-84                        BB                      3.25
  70-79                        CB                      3.00
  60-69                        CC                      2.50
  55-59                        DC                      2.25
  50-54                        DD                      2.00
  40-49                        FD                      1.50 
  39 ve aşağısı              FF                       0

Bir dersten başarılı olmak için, dersin başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. Yukarıda yer alan tabloda AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlarıdır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlarıdır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için, 
AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir.
[] Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenciler bu programdan mezun olabilmek için 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca savunması onaylanmış bir yüksek lisans tezine sahip olmaları gerekmektedir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mustafa KOÇ
     mustafakoc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Abdullah ADIGÜZEL
     abdullahadiguzel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdi GÜNGÖR
     abdigungor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mustafa TEKKE
     mustafatekke@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tuğba Seda ÇOLAK TURAN
     tugbacolak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI
     ahmetsapanci@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Şehide KELEK
     sehidekelek@duzce.edu.tr