[] Program Hakkında

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, disiplinler arası bir perspektifle sinema – televizyon mecralarının incelenmesi ve araştırılması üzerine kurulu ve ayrıca bu mecralarda ürün ortaya koyulmasına zemin sunan bir müfredata sahiptir. Bu program sinema ve televizyon alanında kendisini yetkinleştirmek, akademik çalışma yapmak ve kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere yönelik bir programdır. Programın ilk öğrencileri 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde alınmaya başlanmıştır.

[] Amaç

Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencileri, sinema ve televizyon alanının disiplinlerarası yapısına uygun olarak hem ilgili bilim alanları hem de farklı sanat alanlarını kullanma kapasitesine sahip kuramsal ve teknik bilgiye sahip, teknoloji ve estetiği bir arada kullanabilen, sanat, sinema ve televizyon alanında dünyayı ve güncel gelişmeleri takip eden, mesleki prensiplere bağlı, sanat beğenisi ve estetik duygusu gelişmiş, eleştirel ve sorgulayan bir bakış açısına sahip, özgün fikirler geliştirip savunabilen, alanıyla ilgili evrensel düzeydeki gelişmeleri takip eden, kendini yenilemeye açık, bireysel ve kolektif çalışma konusunda istekli ve başarılı öğrenciler uzman bireyler olarak yetiştirmektedir.

[] Hedef

Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programının hedefi, öğrencilere bilimsel bakış açısı ve yöntem ile sinema - televizyon alanında gerekli olan kuramsal bilinci kazandırmaktır.  Bu program aynı zamanda öğrencilerin kuram ile uygulamayı birleştirerek sinema ve televizyon alanında yaratıcı çalışmalar gerçekleştirmelerine olanak sağlamayı amaçlar.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Anasanat Dalı Başkanlığının ön gördüğü kriterler aranmaktadır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.


Öğrenci, senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde hazırladığı tez çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunur.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı

2 Yıllık Yüksek Lisans Programı

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Sinema ve televizyon sektörleri ile alakalı kavramları tanımlar.
2 Sinema ve televizyon alanlarındaki hem temel hem de yeni kuramsal yönelimlere ve kavramlara hâkim olarak bu bilgilerin uygulama alanlarındaki yansımasını tartışır.
3 Sinema, televizyon, medya ve iletişim alanlarının tarihsel sürecini kavrayarak günümüzün sektör yönelimleri ile karşılaştırır.
4 Alanında kullanılan teknik malzemelerin yapısına ve çalışma prensibine dair bilgiye sahip olur, yeni yönelimler doğrultusunda geliştirilen güncel malzemeyi takip eder ve bu bilgisini kendi çalışmalarına yansıtarak uygular.
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak çalışmaları sırasında elde ettiği verileri analiz edebilir ve araştırmalara, kanıtlara dayalı çözüm üretebilir.
6 Sinema ve televizyon sektörlerinin meslek alanlarına yönelik edindiği teorik bilgisini uygulama yöntemleri ile bir araya getirir.
7 Sinema ve televizyon alanlarının diğer disiplinler ile olan ilişkisi arasında bağ kurarak ortak çalışmalar geliştirir.
8 Takip ettiği yenilikleri sorgulayarak sinema ve televizyon alanlarında kendi yönelimini keşfeder.
9 Ulusal ve uluslararası sinema gösterimlerine, festivallere, yarışmalara ve benzer organizasyonlara katılarak bilgilerini, becerilerini etkin kullanma ve paylaşma imkânı yaratır.
10 Sinema ve televizyon alanlarındaki etik değerleri anlar ve bunları çalışma ortamında uygular.
11 Sinema ve televizyon alanında çalışan bireyleri bir araya getiren organizasyonlar düzenler ve sahip olduğu birikimi yansıtma-tartışma ortamı oluşturur.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans programı mezunları sinema ve televizyon sektörlerinin farklı dallarında ön yapım, yapım ve yapım sonrası aşamalarında çalışabilirler. Bu aşamalara örnek olarak yönetmen asistanlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu operatörlüğü, sanat yönetmenliği, senaristlik, yapım sorumluluğu ve yönetmenlik gösterilebilir. Ülkemizde bulunan üniversitelerin akademik personel ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin üniversitelerde kariyer yapma olanaklarına sahip oldukları da görülmektedir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler, bir üst öğrenim derecesi olan doktora programlarına başvurabilirler.

[] Program Yapısı

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenciler bu programdan mezun olabilmek için 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca savunması onaylanmış bir yüksek lisans tezine sahip olmaları gerekmektedir.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayla KANBUR
E-Mail:aylakanbur@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Ayla KANBUR
     aylakanbur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ayla KANBUR
     aylakanbur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Fatma GÜRSES
     fatmagurses@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Selma KÖKSAL
     selmakoksal@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK
     ozkanerturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tunç YILDIRIM
     tuncyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emrah ERKANI
     mehmeterkani@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Evren GÜNEVİ USLU
     evrenguneviuslu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CEYHAN
     mehmetceyhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Selim BEYAZYÜZ
     selimbeyazyuz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Erdem YEDEKCİ
     

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Gülizar ÖZTÜRK
     gulizarozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Korhan TOPCU
     korhantopcu@duzce.edu.tr