[] Program Hakkında

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim dalımız 2011 yılında kurulmuş olup, ilköğretimin ikinci kademesinde (5-8. sınıflar) görev alarak matematik derslerini yürütecek; özgür düşünebilen; yaratıcı; akıl yürütme becerisine sahip; bilgiye ulaşma yollarını bilen; çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen; ülkemizdeki matematik eğitimindeki sorunları çözmeye aday; öğretmenlik mesleğini, matematiği ve matematik öğretmeyi seven; ülkesine hizmet edecek nitelikli matematik öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ulusal ve uluslararası standartlar ile ortaya konulan eğitim ve mesleki becerilerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Programımız 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibarıyle öğrenci alımına başlamış olup eğitim-öğretim devam etmektedir. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Programı 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi  ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.

[] Amaç

İlköğretim Matematik Eğitimi Programının amacı; ortaokulda (5-8 sınıf) görev yapacak yetkin matematik öğretmenlerini yetiştirmektir.

[] Hedef

Programın temel vizyonu; bir matematik öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları öğrencilere kazandırmak, bilimin ve modern donanımın hakim olduğu bir bölüm olmaktır.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
İlköğretim Matematik Eğitimi Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
2 Yan alanlarıyla (Fen Bilgisi, Fizik, vb.) ilgili yeterli derecede alan bilgisine sahip olur.
3 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur.
4 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
5 Bilgi ve iletişim teknolojilerini Matematik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
6 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
7 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
8 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
9 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve sınıf içi uygulamalarında kullanır.
10 Matematik-Toplum-Çevre-Tarih ilişkisini bilir ve mesleki ve günlük yaşamında kullanır.
11 disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve dersini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olur.
12 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
13 özel ilgiye ve eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgili gerekli bilgi, becerilere sahip olur ve kullanır.
14 çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
15 matematik öğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olur.
16 Öğrencileri ve meslektaşları ile iyi bir iletişim kurabilir.
17 Matematiksel iletişim, problem çözme, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerine sahip olur.
18 Matematik alan bilgisini eğitim-öğretim sürecinde etkili kullanabilir.
19 Matematiği farklı disiplinlerle ilişkilendirebilir.
20 Matematiğin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
21 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
22 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
23 Kendi öz değerlendirmesini yapabilir.
24 Öğrenmeyi öğrenir.
25 Milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyar.
26 sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.
27 Matematiksel dili ve terminolojiyi doğru ve etkili biçimde kullanarak temel kavram ve yaklaşımların doğası, kaynağı, tarihsel gelişimi ve sınırları hakkında bilgi sahibi olur ve bunların alanına yansımalarını yorumlar.
28 Ülkemizde ve dünyada matematik eğitimi ile ilgili gelişmeleri takip eder, matematik öğretim programının gerektirdiği bilişsel ve duyuşsal öğrenci özelliklerini dikkate alır.
29 Matematik konularının özelliklerine göre farklı uygun kaynakları belirleyip etkin bir şekilde öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretimsel materyalleri kullanarak dersi planlar, uygular, değerlendirir ve öğretimi okul sınırları dışına taşır.
30 Matematiğe yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisinin bağlamını bilir; matematik eğitim ve öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibidir.
31 Okul içinde ve okul dışında matematik, matematik öğretimi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili olguları tespit eder, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, kavramsallaştırır ve bilimsel yöntemlerle inceleyip güncel teknolojilerle yorumlayarak kullanır.
32 Eğitimin dayandığı kuramsal temellerin (felsefi, sosyolojik, psikolojik, tarihi, hukuki, ekonomik vb.) bilincindedir ve bu kuramları uygulamalarına yansıtır.
33 Öğretmenlik mesleği ile ilgili tutum, sorumluluk ve etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranış gösterir.
34 Öğretim programlarının temel kavram, ilke ve özelliklerini göz önüne alarak, öğrenme-öğretme sürecini etkili bir şekilde planlar, uygular ve uygun ölçme araçları ile değerlendirir.
35 Etkili öğrenme-öğretme süreci tasarımında öğrenme ve öğretme kuram, yaklaşım, strateji, yöntemleri ve öğretim teknolojilerini temel alarak, etkili ve destekleyici bir öğrenme ortamını tasarlar ve yönetir.
36 Öğretmenlik mesleği alanındaki yenilik, gelişme ve 21. yy becerilerini takip eder ve bu gelişme ve becerileri bilimsellik ilkelerine dayanarak araştırma ve uygulamalarına yansıtır.
37 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
38 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıdır ve demokrasi, insan hakları, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere uygun tutum ve davranış sergiler.
39 En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
40 Etkili bir dünya vatandaşı olabilmek için, kültürel, sosyal, çevresel, sanatsal ve sportif faaliyetlere istekli ve etkin olarak katılmanın öğretmenlik mesleği için öneminin bilincindedir.
41 Toplumsal sorumluluk bilinciyle, yerel ve küresel düzeydeki olaylara ve gelişmelere karşı duyalı davranır, toplumun gelişimini desteklemeyi amaçlayan proje ve etkinliklerde görev alır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Program Çıktıları

1

Matematiksel dili ve terminolojiyi doğru ve etkili biçimde kullanarak temel kavram ve yaklaşımların doğası, kaynağı, tarihsel gelişimi ve sınırları hakkında bilgi sahibi olur ve bunların alanına yansımalarını yorumlar.

2

Ülkemizde ve dünyada matematik eğitimi ile ilgili gelişmeleri takip eder, matematik öğretim programının gerektirdiği bilişsel ve duyuşsal öğrenci özelliklerini dikkate alır.

3

Matematik konularının özelliklerine göre farklı uygun kaynakları belirleyip etkin bir şekilde öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretimsel materyalleri kullanarak dersi planlar, uygular, değerlendirir ve öğretimi okul sınırları dışına taşır.

4

Matematiğe yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisinin bağlamını bilir; matematik eğitim ve öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibidir.

5

Okul içinde ve okul dışında matematik, matematik öğretimi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili olguları tespit eder, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, kavramsallaştırır ve bilimsel yöntemlerle inceleyip güncel teknolojilerle yorumlayarak kullanır.

6

Eğitimin dayandığı kuramsal temellerin (felsefi, sosyolojik, psikolojik, tarihi, hukuki, ekonomik vb.) bilincindedir ve bu kuramları uygulamalarına yansıtır.

7

Öğretmenlik mesleği ile ilgili tutum, sorumluluk ve etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranış gösterir.

8

Öğretim programlarının temel kavram, ilke ve özelliklerini göz önüne alarak, öğrenme-öğretme sürecini etkili bir şekilde planlar, uygular ve uygun ölçme araçları ile değerlendirir. 

9

Etkili öğrenme-öğretme süreci tasarımında öğrenme ve öğretme kuram, yaklaşım, strateji, yöntemleri ve öğretim teknolojilerini temel alarak, etkili ve destekleyici bir öğrenme ortamını tasarlar ve yönetir.

10

Öğretmenlik mesleği alanındaki yenilik, gelişme ve 21. yy becerilerini takip eder ve bu gelişme ve becerileri bilimsellik ilkelerine dayanarak araştırma ve uygulamalarına yansıtır.

11

Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.

12

Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıdır ve demokrasi, insan hakları, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere uygun tutum ve davranış sergiler.

13

En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.

14

Etkili bir dünya vatandaşı olabilmek için, kültürel, sosyal, çevresel, sanatsal ve sportif faaliyetlere istekli ve etkin olarak katılmanın öğretmenlik mesleği için öneminin bilincindedir.

15

Toplumsal sorumluluk bilinciyle, yerel ve küresel düzeydeki olaylara ve gelişmelere karşı duyalı davranır, toplumun gelişimini desteklemeyi amaçlayan proje ve etkinliklerde görev alır.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir. Mezun olan öğrenciler devlet ve özel ilköğretim okullarında istihdam edilir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
[] Program Yapısı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD'nin öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Lisans ve Lisans üstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, orta öğretimde öğretmen olarak görev alabilir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://www.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/Y-LİSANS-SINAV%20YÖNETMELİĞ%2009.12.2016.pdf

[] Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
[] Eğitim Türü

Tam zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.MustafaKOÇ
E-Mail:mustafakoc@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.AslıhanKUYUMCU VARDAR
E-Mail:aslihankuyumcu@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat GENÇ
E-Mail:muratgenc@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Şahin DANİŞMAN
E-Mail:sahindanisman@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Murat GENÇ
     muratgenc@duzce.edu.tr

 • Anabilim Dalı Başkanı
     Doç. Dr. Şahin DANİŞMAN
     sahindanisman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ
     eminenurbilgic@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Emine AYTEKİN KAZANÇ
     emineaytekin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Duygu ARABACI
     duyguarabaci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Gülşade SAVAŞ
     gulsadesavas@duzce.edu.tr