[] Program Hakkında

Dünya sanatının hem üretimsel hem de kuramsal gelişimlerine ve yeniliklerine açık, sanatsal önerilerin ortaya konmasına katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlilik programına ilk öğrencilerini 2018-2019 Güz Döneminde almıştır. Sanatsal üretimleri ve bu konudaki düşünsel birikimi, lisansüstü düzeyde ele almayı amaçlayan program, kuramsal ve uygulama derslerinden oluşmakta ve bu derslere paralel olarak seminerler, sergiler ve konferanslar düzenlenmektedir.

Düzce, büyük şehirlere olan yakınlığıyla dinamik bir yapıya sahip olmasının yanı sıra doğasıyla da şehir hayatından izole bir alan sunmaktadır. Şehrin birçok kültürü içinde barındıran kozmopolit yapısı ve endüstriyle iç içe geçmiş doğa algısının çağımızın gündemiyle olan yakınlığı, Enstitümüzün sanatsal araştırma ortamında önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda enstitünün çağın niteliklerine sahip akademik yapılanması, uluslararası vizyona sahip bir mezun profili çizmeyi amaçlamaktadır.     


[] Amaç

Resim Bölümü; toplumsal ve kültürel olayların farkında,  sanatın gündemini takip eden, özgün yapıtlar üreten, yeniliklere açık, çağdaş sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi için; öğrencilerin tartışabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri kuramsal ve uygulama derslerinden oluşan özgür bir ortam hazırlamaktadır. 


[] Hedef

Lisans döneminde kazanılan birikimin, hem kuramsal hem de uygulama alanında, lisansüstü bir düzeye taşınması ve özgün bir yaklaşımla projelere dönüştürülmesi.  Çağdaş sanat ortamında günümüz meselelerini konuşan çalışmalar üretilmesi.  


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Resim alanında Sanatta Yeterlik Derecesi


[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, sanatta yeterlik seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ hükümleri doğrultusunda Anasanat Dalı Başkanlığının ön gördüğü kriterler aranmaktadır.


[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS ’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Öğrenci ders dönemini tamamlamasını takip eden ilk dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların her birinden 70 puandan az olmamak üzere puan alan öğrenci başarılı sayılır.

 

Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.


[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Devlet Üniversitesinde (DÜ) öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması


Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.


Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.


DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


[] Programın Tanımı
4 Yıllık Sanatta Yeterlik Programı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Yüksek lisans döneminde kazanılan birikim, uygulama ve projelerle daha somut verilere dönüşür.
2 Sanat tartışmaları lisansüstü düzeyde yapılır.
3 Sanatta modern ve çağdaş yönelimler biçim, teknik ve estetik özellikleriyle ele alınarak incelenir.
4 Sanattaki değişimler ve bunların Türkiye sanat ortamına yansımaları anlaşılır.
5 Sanatta biçimlendirmenin tarihsel kökleriyle, günümüz sanatındaki görsel yapılanmalarının ilişkileri kavranır.
6 Güncel sanat dinamikleri ve bu alanda yapılan tartışmaları incelenir ve okumalar yapılır.
7 Sanat yapıtının eleştiri mantığını farklı dönem koşullarına göre teknik, estetik, sosyo-ekonomik, siyasal bağlamda ortaya koyar, eleştirel bakış açısı oluşturur.
8 Mekana özgü projeler gerçekleştirilir.
9 Ders dönemi ve tez çalışmasında kendi özgün yaklaşımlarıyla yapıt üretir.
10 Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Resim  Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Resim Bölümü'nden mezun olan öğrenciler özel ve kamu kuruluşlarında, ressam, sanat danışmanı, müze sorumlusu, galeri sorumlusu olarak çalışabilecekleri gibi, son yıllarda ülkemizde artarak devam eden bienal, trienal, sanat fuarlarında profesyonel olarak da yer alabilirler. Ülkemizde bulunan üniversitelerin akademik personel ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin üniversitelerde kariyer yapma olanaklarına sahip oldukları da görülmektedir.   


[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Sanatta yeterlik sonrası programlara başvurulabilir.
[] Program Yapısı

Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları

Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Öğrenci ders dönemini tamamlamasını takip eden ilk dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların her birinden 70 puandan az olmamak üzere puan alan öğrenci başarılı sayılır.

 

Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. Bütün zorunlu dersleri ve uygulamaları, sanat çalışmasını ve savunma sınavını başarı ile tamamlamış olanlar mezun olmaya hak kazanırlar.


[] Eğitim Türü

4 Yıllık Tezli Sanatta Yeterlik


[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS
E-Mail:mehmetors@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS
     mehmetors@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ferhat ÖZGÜR
     ferhatozgur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emine Yıldız DOYRAN
     eyildizdoyran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Burcu GÜNAY
     burcugunay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Lütfi ÖZDEN
     lutfiozden@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Açelya Betül GÖNÜLLÜ
     acelyagonullu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Burhan YILMAZ
     burhanyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Seniha ÜNAY SELÇUK
     senihaunay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜRLER
     zeynepgurler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Özkan IŞIK
     ozkanisik@duzce.edu.tr